Yurtdışından Getirilen Arabayı Kimler Kullanabilir?

Yurtdışından getirilen arabayı kullanmak için herkesin yetkisi bulunmaz. Yönetmeliğe göre yurtdışından getirilen araba için kimlerin kullanım hakkı olduğu belirlenir. İstisnai durumlar dışında kural dışı bir durum tespit edilmesi halinde cezai işlemler başlatılır.

Yurtdışından Getirilen Arabayı Kimler Kullanabilir?

Yurtdışından getirilen arabanın kullanılması ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Yabancı plakalı taşıtlar;
 • Taşıt programına kaydı yapılan izin hak sahibi,
 • Bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.
 • İzin hak sahibi araç içinde bulunsa dahi acil durumlar hariç bir başkası tarafından kullanılması mümkün değildir.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce  kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Bu durumda, taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmez.

Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, hiç kimse tarafından (ana, baba, eş ve çocuklar dâhil) kullanılamaz

Yabancı Plakalı Kara Taşıtları İçin Mevzuat Hükümleri Nelerdir?

Yabancı plakalı kara taşıtlarına ilişkin işlemlerin yürütüleceği mevzuat hükümleri şu şekildedir:

 • 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi,
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 131, 238 ve 241 inci maddeleri,
 • 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 3, 16 ila 20 ve 43 ile 44 üncü maddeleri,
 • Gümrük Yönetmeliği,
 • 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği.

Kimler Yabancı Plakalı Taşıt ile Türkiye’ye Giriş Yapabilir?

Yabancı plakalı taşıt ile Türkiye’ye giriş yapabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.
 • Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.
 • Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder.
 • Taşıt getirecek kişilerin yurtdışında ikametgâhı bulunması şarttır.
 • Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

Yabancı Plakalı Taşıt İle Türkiye’ye Girişte Gerekli Belgeler?

Yabancı plakalı taşıt ile Türkiye’ye giriş sırasında gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),
 • Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,
 • Duruma göre yurtdışı ikameti gösterir belge (pasaport, kimlik belgesi, oturum izni)
 • Türkiye’de geçerli trafik sigorta poliçesi,
 • Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
 • Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe çevirili emeklilik belgesi,
 • Duruma göre geçerli bir vekâletname veya kira sözleşmesi,
 • Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe çevirili belge.
 • Yurtdışından getirilen araba için uygulanacak gümrük kayıt işlemleri herhangi bir ücrete tabi değildir. Aksi yöndeki taleplere itibar edilmemesi gerekir.

Türkiye’ye Getirilen Taşıtlara Verilen Süre Ne Kadardır?

Türkiye’ye getirilen taşıtların, ülkede kalma süreleri şu şekildedir:

 • Yurtdışında yerleşik vatandaşlar ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını hiçbir ücret ödemeden 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye’de bulundurma ve kullanma imkânına sahiptir.
 • Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir.
 • Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 30 güne kadar süre verilir.
 • Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.
 • Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir.

Bir Başka Kişiye Ait Taşıt Türkiye’ye Getirilebilir mi?

Vekâletname veya kiralama yoluyla başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların Türkiye’ye getirilebilmesi uygun olan haller şu şekildedir:

 • Hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,
 • Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması, (Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler hariç)
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması. Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
 • Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğün onaylayacağı bir vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi. Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur.
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,

Tüm bu belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gerekir.

Taşıtlar ile İlgili Olarak Hangi Durumlarda Ceza Uygulanır?

Yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili olarak ceza uygulanması gerekli haller şu şekildedir:

 • Türkiye’ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması,
 • Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,
 • Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi,
 • Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi,
 • Türkiye’ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurtdışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması, durumlarında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanarak ve taşıt gümrük idaresince teslim alınarak yurtdışı edilir.

Yurtdışından getirilen araba, yurtta kalma süresinin bitimini takip eden; 1, 2 ve 3 aylık süre içerisinde yurtdışı edilmesi durumunda sırasıyla 210 TL, 420 TL ve 630 TL para cezası uygulanır. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

58 Yorum

 1. Merhabalar ben rusyada yaşıyorum,ikamet yerim rusya,ayrıca rus vatandaşlığınıda almış durumdayım.eşimde kendisi rusyalı.Öğrenmek istediğim şey,Aracımız eşimin üstüne ve ben bu araçla eşim yanımda olmadan yazın TÜRKİYE,ye bir,iki aylığına gelmek istiyorum.noter tastikli VEKALETNAME alırsam ülkeye araçla girmeme izin verirlermi acaba,bu arada aracı TÜRKİYE de bırakmayacam.gelip ailemi ziyaret edip geri dönücem.Şimdiden cevap verirseniz teşekkürlerimi iletiyorum.

 2. Merhabalar,

  Almanyadan Türkiyeye iki yil kalma sartiyla araba götürmek istiyorum.
  Bu araci babam kullanabilir mi?

 3. Merhaba, ben emekliyim 730 gün Türkiye’de araba bulduktan sonra ülkeyi terk ettim. Başka bir devletin emeklisiysem, aynı arabayı ne kadar süre sonra tekrar Türkiye’ye kullanabilirim.

  1. Yillarca yurt disinda calisip Türk ekonomisine katkida bulunmus Emekli yurtdasin, araci ile kendi yurdun’da süresiz kalma hakkinin verilmesi adaletli olur.
   Bence bu hakedildi. Emekli vatandasa bunu cok gormemeli siyasilerin bu magduriyeti görüp gereken YASA teklifinin yapilmasi İçin caba harcayaklarindan emin olmak dilegi ile simdiden tesekurler

 4. Merhabalar benim ablam Almanyada yaz tatiline Türkiye ye geldiklerinde benim arabami kullanabilirlermi sigortasi ve full kaskosu var arabamin

 5. Abim Belçika’da yaşıyor arabasıyla geldi o yanımdayken arabayı benim kullanmam mümkün mü

 6. turkiyede yabanci pilakali araci vekaleten yurt disina cikara bilirmiyim aracin sahibi rahatsiz
  2 senesi doluyor arac

 7. slm. ben yurtdışından emekliyim .bir araba getirdim 2 sene gün verdiler .bu arabayı torunum burda türkiyede kullanabilirmi .biz bütün aylecek çivt vatandaşız. teşekürler.

 8. Merhaba eşim yabancı uyruklu ikamet izni var 2 senelik 8 aydır turkiyede yiz, eşim yurt dışından araba getirebilirmi ?

 9. Iyi günler benin aracım 1.5 senedir Türkiye de ve yakın zamanda aracı geri götürmek istiyorum. Benim sorum şöyle olacak aracı başka bir kişi yurt dışına götürebilir mi?

 10. Merhaba , 7. Maddede arac sahibinin esi,anne ,babasi ve cocuklari kullanabilir demissiniz… arac sahibi aractayken kardes falanda kullanabilir demissiniz… ben yurt disinda ikamet ediyorum ve aracimla gelicem Turkiye ye … Babam ve kardeslerim Turkiyede ikamet ediyorlar… BEN ARACTA IKEN babam ,kardesim yada arkadasim araci kullanabilirmi ? Cvb icin tesekkurler …

 11. Merhaba ben yurt dışından arac getirip iki yıl pasaporta süre verildiğinde yurt dışına iki yıl çıkmadan bu aracı kullanabirmiyim acaba birde benim yurt dışında ikametgahım var hamde Türkiye’de yurt dışından kendi arabasıyla gelen kardeşimin arabasını kullanabirmiyim

 12. merhaba benım abım almanyada ben sudıarabıstanda ıkamet edıyoruz abımın almanyadan getırecegıaracı ben satın alabılırmıyım yurtdısına cıkarabılırmıyım bırde turkıyede kullanabılırmıyım

 13. Merhaba Ben yurtdışında öğrenciyim
  Yurtdışından türkiyeye getirdiğim aracı benim olmadığım zamanlarda türkiyede ikamet eden babam aracı kullanabilirmi ?
  Teşekkürler

 14. Merhaba ben berlinde yasiyorum arabami iki seneliyine türkiyede birakdim
  Berline Geldim kardesimde berlinde yasiyor simdi türkiyede
  Bende yakinda gideceyim ayvaliga kardesim istanbulda Benin türkiyede oldugum
  Sürede araci kullana bilirmi engeli annemiz var saygilar tesekürler
  Yazis seklinde hatam olduysa özüldilerim
  Erdal

  1. Merhaba;Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

 15. Merhaba bir arkadaşımın Almanya’dan getirdiği aracı benim Almanya’ya geri götürmem mümkünmü ben te de ikamet eden bir kişiyim

  1. Merhaba;Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

 16. Merhaba eşim e ait 2 yıllık araç ile haziran ayı sonunda yurda giriş yaptık ben Türkiye de ikamet etmekteyim eşim de 6 ayda bir giriş çıkış yapıyor ama Türkiye de yaşıyor araç sahibinden başkası kullanamaz kuralı benim durumumdaki eşler için de geçerli mi kullanmak için illaki yabancı ehliyet mi gerekli

 17. Mrb, Eşimin de bende çifte vatandaşlığımız var(ilgiltere-Türk). Turistlik kolaylık kapsamında eşim aracını Türkiye ye getirdi ve acil çıkması gerekti. o aracı Türkiye de kullana bilir miyim? çift vatandaşlığım var ama ikamet yerim Türkiye’de. Yanıtınız için Teşekkür ederim.

  1. Merhaba;Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan (ana, baba, eş ve çocuklar) ve yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce kullanılabilir.

   1. arac sahibi yurtdisina cikarken taavutname veriyor aracim su adreste kullanilmiycak diye esi yada oglu ve kizi nasil kullanicak

 18. Merhabalar,

  Babamin ustune kayitli olan arac ile Turkiyeye, babam yanimda olmadan girmek icin vekalet gerekiyor mu ?

  1. Merhaba;Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

 19. Merhabalar..Amcam fransada yasiyor ve buraya araciyla gelecek.Amcam turkiyede 2 ay kalacak ve bu 2 ay icinde bende aracini kullanabilirmiyim sehir disina tek basima araciyla cikabilirmiyim 1 haftaligina falan..
  Tesekkurler cevap icin simdiden..

 20. Merhaba.
  arabalarin teknik muayenesi nasil olacak. Hollanda plakali bir arabanin her yil muayenesi zorunlu.
  Araba her yil Hollandaya cikmak zorunda mi. Eger öyleyse bu kanunun uygulanilamazligi anlamina gelmezmi? Cünki amac 2 yil kalabilmek tesekkürler

 21. Slm ben aracımla iki yıl süre alarak yurda geldim iki yılım dolmak üzere Almanya ve Türkiye’de emekliyim sorum şudur arabamla Almanya’ya gidip arabamı eşime satış yapsam eşimde aynı aracı iki yıl süre ile yurda getirebilirmi eşim 40 yıldır Almanya’da

  1. Merhaba;Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz.

 22. Selam simdiden cevabiniz icin tesekkürler.Ben Almanyada yasiyorum arabami tr götürmek istiyorum tr de ikamet eden oglum 2 yil süre icerisinde aracimi kullanma hakki varmi?

  1. Merhaba;yurtdışından getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

 23. Selam simdiden cevabiniz icin tesekkürler.Ben Almanyada yasiyorum isvicrede ikamet eden oglum benim aracimi tr götürebilirmi,götürebilirse hangi evraklar gerekli?

  1. Merhaba;yurtdışından getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

 24. Ben almanyada yasiyorum Türkiyede isyeri ortagiyim yigenimle is yeri icin arabami Biraka bilirmiyim ortrgim kullana bilirmi devamli yurt disina Giris cikis yaparsam Ben cifte vatandasim

  1. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

 25. Selam Aleyküm
  Abim Almanyadan Araba Getirecek
  Getireceği arabayı babam la ben kullana bilir miyiz
  vekalet te benle babamın adını yazarsa olur mu

  1. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

 26. Yillarca yurt disinda calisip Türk ekonomisine katkida bulunmus Emekli yurtdasin, araci ile kendi yurdun’da süresiz kalma hakkinin verilmesi adaletli olur.
  Bence bu hakedildi. Emekli vatandasa bunu cok gormemeli siyasilerin bu magduriyeti görüp gereken YASA teklifinin yapilmasi İçin caba harcayaklarindan emin olmak dilegi ile

 27. Merhaba,

  Hem Türk hem Sırbistan vatandaşıyım. Almanyada ablam yaşamaktadır. Ablam üzerinden Almanyadan araç getirtip vekalet ile burada 2 sene kullanabilirmiyim? Kullanabilirsem nasıl bir prosedürü vardır?

 28. merhaba. almanyada kayınbabam ile kalıyorum. kendisi türkiyeye uçak ile gitti. bende kendisine ait olan arabası ile türkiyeye geleceğiz. gümrükte sıkıntı olurmu? yani vakelet ile türkiyeye giriş yapıyoruz.

 29. Benim anladığım, Örneğin; Türk olan babanızın yurt dışında ikamet etmesi gerekiyor ancak siz Türk olduğunuz için babanız Türkiye de yokken yurt dışından babanızın getirdiği aracı kullanamıyorsunuz. Türkiye de Kullanmanız için, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olmanız gerekiyor. Doğrumudur?

 30. İyi günler benim arkadaşım almanyadan kendi arabasi ile gelecek arabasını bana bırakıp tekrar gidecek ben o arabayi kullanabilir miyim süre iki yıl dolunay tekrar gir cik yapmak mi gerekiyor

 31. Iyi calismalar,

  acaba taahhütname verilerek yurtdisina cikilirsa (alti ayligina) ozman arac tekrardan iki yil kalma hakki kazaniyor mu? Yani örnegin 6 ay türkieyede ve 6 ay almanyada yasayan bir emekli araci kesintisiz örnegin 10 yil hic tr’den cikarmadan birakabilir mi?

  1. Değerli Okurumuz,
    Verdiğiniz taahhütnamede belirtildiği üzere taşıtınızı gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapmanız halinde, taşıt yurtdışında bulunmadığından, yurtta kalma süresine bir ekleme yapılmayacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu