65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı meclise geldi. Peki bu torba yasanın içeriği nedir? Torba Yasada Neler Var?

Yeni torba yasa tasarısında

·   65 yaş aylığı alan vatandaşların kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmamasının sağlanması,

·    Kanal İstanbul için yasal düzenlemenin yapılması,

·         Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanması,

·         Sosyal destek alan vatandaşlardan istihdam edilenlerin işveren sigorta priminin desteklenmesi,

·         Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,

·         Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıların teşvik edilmesi

hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

·         Zorunlu trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta teminatının içeriğinde meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amacıyla zorunlu trafik sigortası teminat içeriğinin sigortacılık ilkelerine ve değişen şartlarla uyumlandırılması,

·         Sendika ve konfederasyonların ilgili mevzuatına göre belirlenen şehit yakınları ve gazilere aynî ve nakdî yardımda bulunabilmesi,

·         İşçilerin yıllık izinlerini her defasında altı günden az olmamak üzere beş defada kullanabilmesine imkân sağlanması,

·         Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmaya yönelik olarak 2 bin 610 adet sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi,

·         Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen işlemlerin işleme konu mal varlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması halinde yetkili makamlara intikal ettirmek üzere yedi iş günü süreyle askıya almaya yetkili olması,

·         Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine riskli alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapıların değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığının gözetilmesi ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerinin iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilmesi ve uygulamanın gerektirmesi halinde bu sürenin bir yıl daha uzatılabilmesi,

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödemesinin bir yıl süreyle ertelenmesi,

·         Terörizmin finansmanı suçuyla mücadelenin daha etkili yürütülebilmesi için ihtiyaç haline gelen şirket yönetimine kayyım tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin terörizmin finansmanı suçu bakımından da uygulanabilmesi,

·         Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin murakıp ve uzmanlara ilişkin hükmünün yeniden düzenlenmesi,

gibi maddeler yer almaktadır.

**