19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Alacak Yapılandırma Kanunu ile vergi borcu olanlar bu borçlarını yapılandırmış ve taksitlendirmişti. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçları için yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 tarihiydi . Fakat banka sistemlerinde yaşanan ödeme sıkıntısı sebebi ile birçok kişi 6736 vergi yapılandırması ilk taksidini ödeyememişti. Biz de bu konuda bir çok kişinin mağdur olduğunu ve düzenleme yapılacağını 6736 sayılı kanun yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihinin uzatılacağı konusunda düzenleme yapılacağına "6736 Yapılandırma Vergi İlk Taksiti Ödemeyenler ile İlgili Düzenleme" konulu yazımızda yer vermiştik. Bir kez daha yanılmadık ve nihayet mağdurlar için ilk taksit son ödeme tarihi uzatılacağı konusunda net haber geldi.  6736 Vergi Yapılandırması İlk Taksit Son Ödeme Tarihi Torba Kanun ile Uzatılacak Torba kanunla getirilecek düzenleme ile 6736 sayılı kanuna geçici madde eklenecek.

GEÇİCİ MADDE 2-

(1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri,

11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. (3) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep İlanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılır. (4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz. (5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında

vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır. (7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. (8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından

Değerlendirme

Torba kanun ile 6736 sayılı Alacak Yapılandırma Kanununa eklenecek geçici madde ile;
  • 6736 sayılı yapılandırma kapsamında 30 Kasım 2016 tarihli yapılandırma ilk taksidini ödemeyenler için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar süre verilecek. Bu süreye kadar ödeme yapılması halinde yapılandırmaları ihlal olmayacak.
  • 2017 Ocak ayından sonraki taksit ödeme son tarihleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre 6736 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan vergi borçları için yapılandırma ikinci taksit son ödeme tarihi 30.06.2017 tarihine, üçüncü taksit son ödeme tarihi ise 31.08.2017 tarihine ertelenmiş olacak. Diğer taksitler de 2 ay sonrası olarak devam edecek.
  • Mücbir sebep halinden beyanname vermeyenler  30 Nisan 2017 tarihine kadar beyanname vermeleri ve bildirim yapmaları halinde yapılandırma hükümlerinden faydalanabilecekler.
  • Peşin ödeme seçeneği seçenler 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hükümlerinden faydalanmış olacaklar.
Editör: TE Bilisim