SGK YEDEK LİSTEDEKİ ŞEF ADAYLARI ATAMA BEKLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014 yılında yaptığı Görevde Yükselme Sınavı’nda 85-90 arasında puanlar alarak başarılı olup Şef kadrosu için oluşturulan başarı sıralamasında yedek listede bulunan çalışanlar da bir an önce Şef kadrosuna atanmak istiyor. Sınav ilanında Şef kadrosu için belirlenen 711 kişilik ihtiyaç sayısı, 2015/Şubat ayında asıl başarı listesindekilerden yapılan atamalarla doldurulamadığı gibi(atanmak için tercih yapmayanlar ve atanıp feragat edenler sebebiyle yaklaşık 100 kadro boş kalmıştır), aynı dönemde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonucuna göre, sınav ilanında şef ihtiyaç belirlenirken göz önünde bulundurulmayan ve o dönem şef kadrosunu işgal eden yaklaşık 500 kadar şefin bir bölümünün SGK Şube Müdürlüğüne, bir bölümünün SGM Müdürlüğüne, bir bölümünün Mali Hizmetler SGM Müdürlüğüne, bir bölümünün SGM Müdür Yardımcılığına ve Mali Hizmetler SGM Müd.Yrd.lığına yerleştirilmesiyle halihazırda 500 yeni şef ihtiyacı daha doğmuştur.

Önceden belirlenen 711 kişilik şef ihtiyaç sayısının giderilemeyen 100 kişilik bölümüyle beraber üstte saydığımız sonradan boşalan 500 kadar şef kadrosunun 30.01.2014 tarih 28898 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği; nin 14.maddesinde belirtildiği şekilde şef başarı sıralamasında yedek listede bulunanlarca tamamlanmasının hem Kurum açısından hem de bu listede bulunan ve önceki sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında üstün başarı göstermiş olduğu görülen çalışanlar açısından olumlu sonuçlar doğuracağı aşikardır.

İlgili yönetmelikte özellikle altı çizili olarak gösterilen bölümler, boşalan şef ihtiyacının tamamının yedek listesindekilerle karşılanmasına olanak vermektedir. Söz konusu Yönetmeliğin ilgili bölümleri şöyledir:

“Görevde yükselme suretiyle atanma MADDE 14 –

(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

” Netice olarak 711 şef yedek listesinde bulunanlar, Yüksek puanlarla(85-90 arası) yedek listede atama bekleyenler olarak Yöneticilerimizden ve Yetkililerden, sesimize kulak vermelerini Şef ünvanında bulunanların 2014 GYS sınavı ile başka ünvanlara(SGK Şube Müdürlüğüne, SGM Müdürlüğüne, Mali Hizmetler SGM Müd., SGM Müdür Yard., Mali Hizmetler SGM Müd.Yrd.) atanmaları sonucu boşalan kadrolara Şef Yedek listede yer alanlardan atama yapılmasını ve yedek listede yer alan personelin yanında olmalarını istiyor.

Umarız bir an önce mağduriyetler giderilir ve herkes hak ettiği yerlere gelir.