Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin 07.01.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/12/2014 tarihli ve 2013/111 Esas Numaralı kararı gereği memurlara 30 yıldan fazla çalışma süreleri için de ikramiye ödenmesine başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı 07.01.2015 tarihinden önce emekli olan ancak kendilerine 30 yıldan fazla çalışma süreleri için ikramiye ödenmeyenler hakkında uygulanmamıştır. Bu yüzden 27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 Sayılı “TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanınmıştır. Memurlara ve Hak Sahiplerine Ek İkramiye Ödemeleri Nasıl Yapılacak?
 • Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İptal Kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır.
 • Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacaktır.
 • Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir.
 • 1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.  Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin
 • 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.
 • 7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.
 • 30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.
 • Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.
 • Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 • Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.
 • Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır.
 • Başvurular SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara adresine gönderilecek.
Özel Sektör 4a SSK Çalışmaları, 4b Bağkur Ödemeleri Ek İkramiye Hesabında Dikkate Alınacak mı?
 • Özel sektörde geçen SSK (4/1-a) hizmetleri,
 • Bağ-Kur (4/1-b) hizmetleri,
 • 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetler,
 • 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında hak kazanılan itibari hizmet süreleri,
 • Resmi sektörde geçen ve kıdem tazminatı yada iş sonu tazminatı ödenmiş süreler veya kıdem tazminatına yada iş sonu tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona eren SSK (4/1-a) hizmetleri,
 • Yurtdışı hizmetler (2147 ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan hizmetler dahil), gibi süreler (ikramiyeye konu olmayan süreler) madde kapsamında yapılacak emekli ikramiyesi ödemelerinin hesabına dahil edilmeyecektir.

Ek İkramiye İçin Örnek Ödeme Tablosu

Düzenleme kapsamında, emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan ve aylık bağlandığı tarih itibariyle müstahak olunan bazı ek gösterge grupları için; 1 inci derece 4 üncü kademe göstergesi esas alınarak ilgili dönemdeki katsayılar itibariyle 01.01.1995 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadarki dönemde 1 tam hizmet yılı karşılığında ödenebilecek azami emekli ikramiyesi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
                                          Kaynak: www.sgk.gov.tr
Editör: TE Bilisim