2016 yılında elde edilen kira geliri 3800 TL nin üzerinde olan gayrimenkul sahiplerinin 27 Mart 2017 tarihine kadar kira geliri beyannamesi verme zorunluluğu olduğu konusunda kira beyannamesi 2017 konulu yazımızda ayrıntılı olarak yer vermiştik. Bu yazımızda ise kira geliri üzerinden yapılacak indirimlerin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceği konusunda sizlere ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Kira gelirinden uygulanacak indirimler aşağıdaki gibi olacaktır. 1-Şahıs sigorta primleri Sigorta primlerinde yapılacak indirim tutarı;
  • Gayrimenkul sahibi yani mükellefin kendisi, eşi ya da çocukları için yapmış olduğu hayat sigorta primlerini ödenen primlerin yüzde 50'si,
  • Ölüm kaza hastalık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100'ü kira gelirinden düşünülmektedir.
  • Ancak sigorta primlerinde indirim tutarı beyan edilen toplam gelirin yüzde 15'ini ve yıllık olarak Asgari ücretin yıllık tutarını aşamamaktadır.
  • Buna göre 2016 yılı için kira gelirinden düşünebilecek en yüksek sigorta primi tutarı 19.764,00 TL olacaktır.
2-eğitim ve sağlık harcamaları eğitim ve sağlık harcamaları için yapılacak indirim tutarı beyan edilen gelir vergisi tutarının yüzde 10'unu geçemez. Buna göre Eğitim ve Sağlık harcamalarının kira gelirinden düşünebilmesi için;
  • Eğitim ve Sağlık harcamalarının Türkiye'de yapılmış olması,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgeler ile kanıtlanabilir olması,
  • Eğitim harcamalarının mükellefin kendisi  eşi ya da çocukları için yapılmış olması gerekmektedir.
3- Bağış ve yardımlar Kira gelirinden düşülecek bağış ve yardımlar sınırlı ve sınırsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kira gelirinden sınırlı indirilebilecek olan bağış ve yardım kalemleri şunlardır
– Gelir vergisi mükellefleri, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerde zikredilen kurum/ kuruluş, dernek veya vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilirler.
Kira gelirinden sınırsız indirilebilecek olan bağış ve yardım kalemleri şunlardır
– Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir. – Fakirlere yardım amacıyla, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. – Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. Sponsorluk harcamaları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun (89/8) maddesine göre 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; – Amatör spor dalları için yüzde 100'ü, – Profesyonel spor dalları için yüzde 50'si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanun, – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, – Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu, – Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, – İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan ayni/nakdi bağışların ve yardımların tamamı indirilebilecektir. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonu'nca tespit edilecek değeri esas alınır.