İŞYERİ DEFTER VE KAYITLARINI SÜRESİ İÇERİSİNDE SGK’ya İBRAZ ETMEYENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI!

Bilindiği gibi işveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumun’ un denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

Kendisinden tebliğ edilen yazıya rağmen 15 gün içerisinde işyeri defter ve kayıtları ibraz etmeyen işverenlere:

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Defter, kayıt ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi de işverenleri cezadan kurtarmaya yetmiyor. İbraz edilen defter, kayıt ve belgelerin eksiksiz olması gerekiyor.

1- İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması

 

İşyerine ait defterlerin  kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olduğunun tespit edilmesi halinde,

 

  1. a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,
  2. b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

İdari para cezası uygulanmaktadır.

2- İşyerine ait defterlerin bilanço esasına göre tutulması gerekirken işletme hesabını esasına göre tutulmuş olması

Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterlerden dolayı, ilgililer aleyhine, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

 

3- Defter ve belgelerin tümünün verilen süre içinde incelemeye ibraz edilmesine rağmen,

- Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı,

-İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler,

-Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler,

-Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları,

geçerli sayılmadığından, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarı aşılmamak kaydıyla, bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,

- Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı için,

 - Diğer geçersizlik halleri dolayısıyla, ilgili ayın son gününde,

 geçerli asgari ücret üzerinden, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

 

İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

4- işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrolarında;

-İşyerinin sicil numarasının,

-Bordronun ilişkin olduğu ayın,

-Sigortalının adı, soyadının,

-Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarasının,

-Ücret ödenen gün sayısının,

-Sigortalının ücretinin,

-Ödenen ücret tutarının,

-Ücretin alındığına dair sigortalının imzasının,

Bulunması gerekmektedir.

Sözkonusu unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmadığından, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarı aşılmamak kaydıyla her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için, ilişkin olduğu ayın son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,,

 

İdari para cezası uygulanmaktadır.

Editör: TE Bilisim