4 Mart 2015 ÇARŞAMBA   Resmi Gazete   Sayı : 29285 aranacak özel şartlar MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: a) Merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Çözümleyici, avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog görevlerinden birinde çalışmış olmak. b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek, 3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, ç) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak, d) Memur kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, e) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerekir. Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, şartları aranır. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın mesleki veya teknik öğrenim ile ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler. Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Mühendis, istatistikçi, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, c) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek, ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak, 2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak, şartları aranır.  
Editör: TE Bilisim