Bilindiği üzere 27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 Sayılı Torba yasa ile 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat 4a ssk primlerinin 9 ay süre ile ertelenmesi sağlandı. Erteleme sigorta desteğinden faydalanılan gün sayısının 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak. Bu konuda detaylı bilgi için TIKLAYINIZ . Ertelenen SGK primlerinin muhasebe kaydının nasıl yapılacağı konusu da ayrı bir merak konusu. Peki ertelenen 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı primlerini muhasebe kaydı nasıl yapılacak. İşte cevabı; Ertelenen ve Ödenmeyen SSK Primlerinin Muhasebe Kayıt İşlemleri
Bilindiği üzere erteleme sigorta desteğinden faydalanılan ve en fazla taban asgari ücrete kadar olan kısma isabet eden tutar kadar yapılmaktadır.Damga vergisi ve işsizlik primleri erteleme kapsamında değildir.  Ertelenen primler için örnek muhasebe kaydı şu şekilde olmalı; Ertelenen SGK primleri için örnek muhasebe kaydı: Diyelim ki 2016 aralık ayı toplam prim tutar  için ertelenen prim tutarı 1081 TL. Ertelenen kısım 725,00 TL, peşin ödenen prim tutarı ise 356,00 TL. Bu durumda; 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.   1.081,00 T.L. 102 BANKALAR HS.                                 1.081,00 T.L. SGK Prim Ertelemesi Muhasebe Kaydı ------------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------------------- 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.  725,00 T.L. 368 VADESİ GEÇ,ERT. VEYA TAK..VERGİ VE DİĞ.YAS.YK.HS. 725,00 TL Şeklinde olmalıdır . SGK Primlerinin Ertelenmesi konusunda detaylı örnekler için TIKLAYINIZ

ÖDENMEMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40. maddesinin ikinci fıkrasına göre, sâfi kazancın tespit edilmesi için; hizmetli ve işçilerin sigorta primlerinin ve emekli aidatının (bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) indirilmesi kabul edilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Primlerin Ödenmesi" başlıklı 88. maddesinin birinci fıkrasına göre 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları (yani hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanları) çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurum'ca belirlenecek günün sonuna kadar Kurum'a öder. Mezkur maddenin onbirinci fıkrasına göre ise;  Kurum'a fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kurum'a ödeyecekleri belirtilmiştir. 174 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde ise GVK gereğince kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerinin gider olarak indirileceği hükme bağlanmış olduğundan, SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SSK'ya fiilen ödenmiş olması gerektiği, bu nedenle, sigorta primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacağı, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Buna göre, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılır. Ayrıca primler beyanname verilmeden önce fakat yılı geçtikten sonra ödenirse ilgili olduğu yıl değil ödendiği tarihin beyannamesinde gider yazılır. Örneğin Ekim ayı prim borcu Şubat ayında ödenmişse sonraki yıl beyannamesinde gider olarak dikkate alınır. Önceki yıl beyannamesi verilene kadar ödenmiş olması önceki yıl beyannamesinde indirilebileceği anlamı taşımamaktadır. Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili olduğu dönemde gider veya maliyet hesabına borç, 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir.

A- ÜCRETİN TAHAKKUK ETTİRİLMESİ DURUMU VE DÖNEM SONUNDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

–––––––––––––––––/–––––––––––
(7'Lİ HESAP GRUBU) …..
       360 ÖDENECEK VERGİ VE FON. …..
       361 ÖDEN. SOS. GÜV. KESİNTİLERİ …..
       335 PERSONELE BORÇLAR …..
–––––––––––––––––/––––––––––––
Tahakkuk ettirilen SGK prim borç asıllarının, dönem sonunda ödenmemeleri nedeniyle ilgili oldukları hesap döneminde 7'li veya 9'lu hesaplarda "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak dikkate alınmış olmaları gerekir. Buna göre; Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınacaktır.
–––––––––––––––31/12––––––––––
361 ÖDEN. SOS. GÜV. GİDERLERİ …..
368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER …..
–––––––––––––––––/––––––––––––
950 KANUNEN KABUL EDİLM. GİD. 950.01-Ödenmeyen SGK Primi …..
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KARŞILIĞI …..
–––––––––––––––––/––––––––––––
Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır. Burada çalışmış olan nazım hesaplar beyanname üzerinde gösterilmelidir. Böylece hem muhasebenin temel ilkeleri gereği ve gerçek durumu yansıtması için ödenmeyen primlerin yevmiye kaydında gider olarak gözükmesi sağlanmış, hem de ödenmemiş olan bu primler mali kâra geçişte gider olarak dikkate alınmamış olacaktır. B- DAHA SONRA ÖDENEN SGK PRİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT.  VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER …..
100 KASA / BANKA …..
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
 
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
9..-NAZIM HESAPLAR İndirilecek Giderler …..
9..-NAZIM HESAPLAR İndirilecek Giderler Karşılığı …..
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali kârın tespitinde "indirim" olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş ve mali kâra ilave edilmiş olmalıdır. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası geçerli olduğu için ödenmeyen sigorta primleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Bu durum Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gereğidir. Bu bakımdan mali kara ilişkin düzenlemeler beyanname üzerinde yapılmalıdır. Gider kaydedilen tutarın fiilen ödeme yapılmadığı için giderlerden çıkartılıp başka bir hesaba alınması (Gelecek Yıl Giderleri veya Ortaklardan Alacaklar gibi…) mümkünse de, bu tür kayıtlar işletmecilik prensiplerine, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygun değildir(1).
Editör: TE Bilisim