Avukatların 2017 yılında girecekleri davalar için kendilerine asgari olarak ödenecek tutarlar 30.11.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan tarifye göre 2017 Avukatlık Asgari Ücret ödemelerinde neler değişti? Ne kadar tutar ödenecek. İşte detaylar: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklikler 30.11.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile avukatlık asgari ücret tarifelerinde yapılan değişiklikler şu şekilde;
 • 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir.Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

 • Aynı Tarifenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. ”

 • Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”
2017 Yılında Avukatlara Katılacakları Davalar İçin Ödenecek Asgari Ücret Tarifesi
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 600,00 TL”
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 700,00 TL,
 •  İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için Duruşmasız ise 900,00 TL, Duruşmalı ise 1.375,00 TL
 •  Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için 3.000,00 TL,
 • Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için Duruşmasız ise 1.650,00 TL, Duruşmalı ise 2.750,00 TL,
 • Bireysel başvuru Duruşmalı işlerde 3.500,00 TL, Duruşmasız işlerde 1.750,00 TL. 
Editör: TE Bilisim