6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Torba Kanun 19.08.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu torba kanun ile hangi vergi borçları yapılandırılacak? Vergi idari para cezaları silinecek mi? Hangi tarihe kadar olan vergi borçları kapsama giriyor. 6736 Sayılı Kanun gereği vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Hangi Tarihe Kadar Olan Vergi Borçları Yapılandırılacak? Söz konusu kanun ile 30.06.2016 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan vergi borçları yapılandırılabilecek. 6736 Sayılı Kanun Vergisel Olarak Hangi Kolaylıkları Sağlayacak? Söz konusu Kanunla,
 • Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
 • Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
 • İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
 • İhtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması,
 • Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları getirilmiştir
Vergi Borçlarının Ne Kadarı Silinecek? Söz konusu Kanun ile;
 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı),
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
 • Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 •  Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi önemli imkanlar getirilmiştir.
Hangi Vergi Borçları Yapılandırma Kapsamında?
 • 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları,
 •  Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi),
Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçlarının Ne Kadarı Silinecek? Kesinleşmiş borçlarda;
 • Borç asıllarının tamamı,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda,
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Vergi İdari Para Cezalarının Ne Kadarı Silinecek? Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;
 • İdari para cezalarının tamamı,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir.
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.
Vergi Borçlarını 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmış Olanlar 6736 Sayılı Kanun'dan Faydalanabilecek mi?

6552 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandırmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden mükelleflerin talep etmeleri halinde;

 • Kalan taksitler için 6736 sayılı Kanundan yararlanabilecektir.
 • 6736 sayılı Kanunda öngörülen sürelerde ödemelerini yapabilecektir.
 • 6736 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimine ilişkin hükmünden yararlanılabilecektir.
Davaya Konu İhtilaflı Alacaklar 6736 Sayılı Kanunla Yapılandırılabilecek mi?

Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları da bu Kanun kapsamında yapılandırılmaya konu edilebilmektedir. İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve sulh yoluyla vergi ihtilafları sonlandırılabilecektir. Vergi ihtilaflarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Vergi Borç Yapılandırma Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Başvurularınızı;

 •  Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www. gib.gov.tr) üzerinden,
 •  Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, yapabilirsiniz.
 • Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır.
Vergi Yapılandırma Başvuruları İçin Son Tarih Ne Zaman? Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir Vergi Borçları Kaç Taksitle Ödenecek?
 • Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.Taksitler 2 ayda bir ödenecek olup 6,9,12 ve 18 seçenekleri olacaktır.
 • Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacaktır.
 • Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.
 • Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır.
Taksitli Ödeme Seçilirse Ne Kadar Faiz Uygulanacak? Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.
 • 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
 • 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
 • 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
 • 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
Yapılandırılan Vergi Borçları Nereden Ödenecek? Kredi Kartı İle Ödeme Yapılabilir mi?

Yapılandırılan borçlar, Başkanlığımızın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

Vergi Yapılandırması Hangi Hallerde Bozulacak?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilisim