Bilindiği üzere üzerine kayıtlı arazi, arsa ve bina bulunanların her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. 2017 yılında emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2017 emlak vergisi birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?2017 Emlak Vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? Kimler emlak vergisi ödemek zorundadır? Kimler ödemek zorunda değildir? İşte emlak vergisi hakkında bilinmesi gereken her şey ! Emlak Vergisi Nedir? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere araziler arsalar ve binalar için ödenen bir vergi türüdür. Emlak vergisi ikiye ayrılmaktadır.
 • Birincisi bina vergisi,
 • İkincisi ise arsa vergisidir.
Kimler Emlak Vergisi  Ödemek Zorundadır? Arazi ve arsa kimin üzerinde kayıtlı ise daha doğrusu tapu kimin üzerine ise Emlak vergisini o kişi ödemek zorundadır. Tapusuz taşınmazlarda emlak vergisi mükellefiyeti noterden alınan senedin ya da sözleşmenin imzalandığı gün başlar Kimler Emlak Vergisi Ödemek Zorunda Değildir? Aşağıdaki kişiler emlak vergisi ödemek zorunda değildir;
 • Emekliler,
 • İşsizler,
 • Ev hanımları,
 • Engelliler,
 • Aynı zamanda emekli dul ve yetim aylığı alanlarda Emlak vergisinden muaftır.
Türkiye sınırları içerisinde 200 metrekareyi aşmayan bir tek konutu bulunan ve tek gelir kaynağı emekli maaşı olan emekliler herhangi bir geliri olmadığını, belgeleyen işsizler, ev hanımları ve sağlık kurulu raporu ile engelliliği tespit edilenler sıfır oranlı emlak vergisine tabidirler.Diğer tabiriyle bu kişiler emlak vergisi ödemezler. Emeklilerin işsizlerin ev hanımlarının muafiyetten faydalanabilmesi için 25.000 TL den fazla sermaye iradı yani faiz , repo, fon, kar payı, temettü ve benzeri gibi gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Sahip olduğu evi kiraya verip başka evde oturanlar emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir mi? Emlak vergisinde sıfır oranlı sistemden faydalanabilmek için kişinin konutunda kendisinin oturma şartı aranmamaktadır. Bu sebeple konutlarını kiraya veren kendileri de kirada oturan emekliler, işsizler, ev hanımları ve engelliler gerekli  koşulları sağlamaları halinde emlak vergisi ödemek zorunda kalmazlar. 2017 emlak vergisi birinci ve ikinci taksit son ödeme tarihleri ne zaman?
 • 2017 yılında ödenecek Emlak vergisi için birinci taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017,
 • İkinci taksit son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 tarihi olacaktır.
Emlak vergisi ödenmezse ne olur? Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellefler anapara üzerinden belirlenen oranda gecikme cezası öderler.Emlak vergisinde gecikme oranı yüzde 1,9 dur .Bu hesaplama günlük olarak yapılır. Emlak vergisi için her yıl beyanname vermek gerekir mi? Arazi, bina, arsa vesaire aldığınızda taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye ilk alındığında beyanname verilmesi gerekmektedir Bu forma emlak vergisi beyannamesi adı verilmektedir.Emlak vergisi beyannamesi verirken;
 • tapu fotokopisi,
 • nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • binalar için yapılan Yapı kullanma izni fotokopisi,
 • binanın bulunduğu adres eyan veren kişinin İkamet adresi ve vergi numarası gerekmektedir.
ilk alındıktan sonra belediye kaydedilen taşınmazlar için daha sonra beyanname verme şartı bulunmamaktadır.Emlak vergisi otomatik olarak tahakkuk edecek ve sizde her yılın mayıs ayı sonunda birinci taksidi kasım ayı sonunda da ikinci taksiti ödemek için ilgili belediyeye ya da anlaşmalı olduğu ödeme merkezlerini ödeme yapabileceksiniz 2017 Emlak Vergisi Artış Oranı Bilindiği üzere 2017 yılında yeniden değerleme oranı %3,83 olmuştur. Bu sebeple 2017 yılında 2016 yılında ödemiş olduğunuz vergiden %3,83 daha fazla vergi ödeyeceksiniz. 2017 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapmaktır. Dayanak
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca, 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır. (2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır. (3) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır. (4) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. (5) Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. (6) Öte yandan, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Bakanlar Kurulunun bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış olup bu hüküm uyarınca 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4 üncü maddesi ile emlak vergisi mükelleflerinin 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir. (7) 2016 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2017 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2016 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2017 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı MADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. ÖRNEK 1: Mükellef (A) Ankara ili, Ayaş Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010 yılında satın almıştır. 2016 yılı emlak vergi değeri 175.000,00 TL olan meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti  MADDE 4 – (1) Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı değerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır. ÖRNEK 2: Mükellef (B) 2016 yılında Bursa ili, Mudanya ilçesi sınırları içinde 500 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 190,00 TL’dir. 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055, 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %2,79 ve 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı ise %3,83 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2017 yılında başlayacak bu mükellefin 2016 yılında satın aldığı arsanın 2017 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. ÖRNEK 3: Mükellef (C) Erzincan Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2010 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2016 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2017 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.036,43 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 75 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %5,055, 2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %2,79 ve 2017 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %3,83 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2017 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2017 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)
   
Editör: TE Bilisim