2015 TORBA YASA TEKLİFİ İÇERİĞİ

[caption id="attachment_3154" align="aligncenter" width="412"] 2015 TORBA YASA TÜM MADDELER[/caption]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve diğer milletvekillerinin imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Madde madde tüm yönleriyle torba yasa eklenmesi teklif edilen düzenlemeler şu şekilde:

1-Torba Yasa Teklifine Göre Ön Ödemeli Konut Satışında Teslim Süresi Kaç Ay Olacak?

Teklife göre, ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim süresi 36 aydan 42 aya çıkarılıyor

2-Torba Yasa Teklifine Göre Ön Ödemeli Konut Alan Kişi Sözleşme Fesih Hakkına Sahip Olacak mı?

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar  ile  taşınmazın teslimine 6 ay ve daha uzun bir süre kaldığı durumda sözleşme  bedelinin yüzde 2'sine kadar,  6 aydan daha  az bir süre kaldığı durumda ise sözleşme bedelinin yüzde 4'üne kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek.

3-Torba Yasa Teklifine Göre Ön Ödemeli Konut İçin Para Ödeyen Kişi Sözleşmeyi Feshederse Parasını İade Alabilecek mi?

Sözleşmeden dönülmesi durumunda,  tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde karşılıklı olarak iade edilecek.

4-Torba Yasa Teklifine Göre Ön Ödemeli Devre Tatil Satın Alan Kişiler Sözleşme Fesih Hakkına Sahip Olacak mı? 

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme  bedelinin yüzde 2'sine kadar, 6 aydan  daha az bir süre kaldığı durumda  ise sözleşme bedelinin yüzde 4'üne kadar tazminat talep edebilecek.

Satıcı, yükümlülüklerini  hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse  tüketiciden  herhangi  bir bedel talep edemeyecek.

Sözleşmeden tüketiciyi borç altına  sokan her türlü belge ile tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde karşılıklı olarak iade edilecek.

Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 42 ayı geçemeyecek.

5-Torba Yasa Teklifinde 47 Bin Öğretmen Ataması İle İlgili Düzenleme Var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor.

Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015  yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015  tarihine kadar atama yapılacak

6-Torba Yasa Teklifinde KDV ve ÖTV İle İlgili Düzenleme Var mı?

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları  için yapılacak mal teslimi ve hizmet  ifaları, bunların sosyal ve  ekonomik  yardım  amacıyla  bedelsiz  olarak yapacakları  mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara  teslim ve ifası; ilgili kurum,  temsilcilik,  program,  fon  ve  özel  ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden istisna olacak.

Bu kuruluşların  yönetici  kadrolarında  görev yapan Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet  ifaları da katma değer vergisinden müstesna olacak.

Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye'de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ÖTV'den de istisna olacak.

Vergi Usul Kanunu'na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

Aynı kanunda yapılan değişiklikle,  yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fişleri elektronik ortamda da oluşturulabilecek.

TRT'nin, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla  ilgili olarak  Anadolu  Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı  mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kar dağıtımına bağlı vergi  kesintisi  oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

7-Torba Yasa Teklifinde Kredilerle İlgili Düzenleme Var mı?

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla, firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılabilecek.

Buna göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları ya da yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankası tarafından en son açıklanan yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50'si, indirimle ilgili hüküm kapsamına alınacak.

Bu indirimden, sermaye artırımına  ilişkin kararın ya da ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrı  ayrı  yararlanılacak. Sonraki  dönemlerde sermaye  azaltımı yapılması halinde, azaltılan sermaye tutarı, indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Söz konusu oranı, kanunda belirtilen kriterler dikkate alınarak, sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için, halka açıklık oranına göre yüzde 150'e kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Sermaye  şirketlerine  nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere,  sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları,  indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını, halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.

8-Torba Yasa Teklifine Göre Firmalara Kredi veren Kurumlara Destek Yapılacak mı?

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya ya da ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Mevcut kanunda söz konusu nakit aktarım ya da ödenek ekleme miktarı 1 milyar lira.

Büyükşehir Belediyelerine bağlı kuruluş ve şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları ve borçlarına ilişkin mahsuplaşmalarında, takip amaçlı olarak hesaplarda tutulan gecikme zammı gibi her türlü borçlar, uzlaşma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte, alacak olarak addedilmeyecek ve  takip edildikleri hesaplardan çıkarılacak.

Teklifle, "katılım sigortası" ve "yönetici şirket" yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile bu kanunda öngörülen işletme türlerine göre teşkilatlanabilen sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin anılan ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı kapsayacak.

Yönetici şirket ise sigorta veya reasürans teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigorta ve reasürans sözleşmeleri dahil tüm sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sigorta üyelik piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlıkça faaliyet izni verilen anonim şirketler olarak tanımlanacak.

9-Torba Yasa Teklifine Göre Sermaye Piyasalarını Aldatmaya Yönelik Bilgiler Verenlere Hapis Cezası Var mı?

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir başkasına doğrudan yahut dolaylı bir menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen borsaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların, merkezi takas kurumlarının, merkezi saklama kurumlarının ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinin gelirlerinin sabit bir oranı üzerinden alınan gelirler, 2015 yılı gelirlerinden başlamak üzere 2014 yılı geliri üzerinden Kurul’a gelir kaydedilmiş olan tutarların TÜFE ve ÜFE'nin Aralık ayından bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranı üzerinden artırılması suretiyle gelir hesaplanmasına imkan tanınacak.

Teklif, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da da değişiklik öngörüyor. Buna göre, ödeme sistemi ve menkul kıymet mutabakat sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu bu Kanunda yer alan hükümlerle ilgili belgeleri ve kayıtları en az 10 yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde yurt içinde saklayacak. Sistem işleticisinin faaliyetlerini yürütmede kullandığı bilgi sistemleri ve bunların yedekleri de yurt içinde tutulacak.

10-Torba Yasa Teklifine Göre Birinci Çocuk İçin doğum Yardımı Ne Kadar Ödenecek?

Torba yasa teklifine göre canlı doğan birinci çocuk için ailelere 300,00 T.L doğum yardımı yapılacak.

11- Torba Yasa Teklifine Göre İkinci Çocuk İçin doğum Yardımı Ne Kadar Ödenecek?

Torba yasa teklifine göre canlı doğan ikinci çocuk için ailelere 400,00 T.L doğum yardımı yapılacak.

12- Torba Yasa Teklifine Göre Üçüncü Çocuk İçin doğum Yardımı Ne Kadar Ödenecek?

Torba yasa teklifine göre canlı doğan üçüncü çocuk için ailelere 600,00 T.L doğum yardımı yapılacak.

13-Torba Yasa Teklifine Göre Ev Alacaklara Devlet Konut Yardımı Yapacak mı?

Teklifle, konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ilk ve tek konut satın alımlarına destek sağlanması amacıyla bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsi konut tasarruf hesaplarına Devlet katkısı ödenecek.

14-Torba Yasa Teklifine Göre Ev Alacaklara Devlet Yardımı İçin Nasıl Bir Yol İzlenecek?

Devlet katkısı, gerçek kişiler adına açılan konut tasarruf hesabında asgari süre kalınması şartıyla hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve azami tutarlarda hesabın bulunduğu banka aracılığıyla tek seferde Bakanlık bütçesinden ödenecek. Her koşulda azami tutar 15 bin Türk Lirasını geçemeyecek ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilecek. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre ilgili bankalardan takip ve tahsil edilecek.

15-Torba Yasa Teklifine Göre Doğum Yardımı Anneye mi Babaya mı Ödenecek?

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak

16-Torba Yasa Teklifine Göre Devletin Yapılacağı Doğum Yardımından Herhangi Bir Kesinti Yapılacak mı?

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

17-Torba Yasa Teklifine Göre Katkı Payları İle İlgili Düzenleme Var mı?

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsis edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek.

Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde denetimine düzenleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarını seçim dönemlerinde hangi hükümler nedeniyle denetleyebileceğine de açıklık getiriliyor.  Seçim döneminde seçim yasaklarının denetimi ve uygulanan yaptırımlar yetkisi, YSK'dan alınarak RTÜK'e veriliyor.

Üst Kurul, özel medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki seçimlerle ilgili yayınlarını 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun radyo ve televizyonla propagandaya ilişkin hükümleri ile  Özel radyo ve televizyonlarla yayın, Basın, iletişim araçları ve internette propaganda, yayın yasağına uygunluğu açısından denetleyecek. Yayın yasağı ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun düzenleme ve bildirimleri saklı olacak.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) yayınları, siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamayacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin "kanunla düzenlenmesi gerektiği" tespitine bağlı olarak kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen Başbakanlık Müsteşarı'nın sözleşme ücreti ile ikramiyelerinin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kanunla düzenlenmesi amaçlanıyor. Buna göre  Müsteşara 56 bin 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilecek. Yapılacak diğer ödemeler ile düzenlemenin  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilecek.

 

 

 

Editör: TE Bilisim