Sosyal Güvenlik Kurumu pek çok iş yükü gerekçesi ile bazı durumlarda oldukça fazla hata yapabilmektedir. Kişilerin mağdur olmasına neden olan bu durum mahkeme ile sonuçlanmaktadır. 4A kapsamında başvuru yapılacak mahkemeler iş mahkemeleri olurken, memurların başvuru yapacağı mahkemeler konusunda belirsizlik bulunmaktadır.

Ayrı Hükümler Uygulanıyor

1 Ekim 2008 öncesinde memur olarak çalışmaya başlayanlar ve diğer kamu görevlileri ve aynı zamanda bu kimselerin emeklileri ile bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında farklı kurallar ile değerlendirmeye tutuluyorlar. Bu durum ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olarak yapılan ilgili davaların da iş mahkemesi mi ya da idari mahkemelerde mi açılması konusunda kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bu konuyla ilgili olarak ise Yargıtay’ın emsal niteliğinde bir karar bulunuyor. 2008 yılında kabul edilmiş ve sosyal güvenlik sisteminde köklü değişimlere yol açmış olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu pek çok sorunları, daha doğrusu kafa karışıklığını da beraberinde getirdi. Bu kanun ile işçi ve esnaf statüsünde çalışanlar arasında benzerlik sağlandı. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile kanunun yürürlüğe girmeden önce memuriyete başlamış olanlar ile sonradan başlayan arasında ise ikili uygulama gündeme geldi. Sonradan memuriyete başlayan kamu görevlileri işçi ve esnaf ile aynı kurallara dahil edilirken, önceden işe başlayanlar hakkında ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor.

Memurlar İçin Mahkeme Zorluğu

Bu bakımdan 5510 sayılı Kanun 2008 yılında yürürlüğe alınmasına karışık tam olarak nasıl uygulandığı yönünde tereddütler meydana geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işlemleri hakkında da pek çok kişi dava açma gereği duyuyor. Ancak kanun ve statü kapsamı değişikliği memurların davalarını iş mahkemelerine mi yoksa idare mahkemelerine mi açacakları konusunda tereddüt yaşatıyor. Öncelikle vurgulanması gereken nokta 4A ve 4B statüsünde çalışanların SGK ile işlemlerin ve davalarında mutlaka başvurularını iş mahkemelerine yapmaları gerekiyor. Bu konuda herhangi bir sorun ya da tereddüt yaşanmamaktadır. Tereddüdün yaşandığı esas nokta ise eski ve yeni memurların hangi mahkemelerde dava açacağı konusunda yaşanmaktadır. Buna göre 5510 sayılı kanun 101’inci madde kapsamında aksine hüküm olmadıkça, kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili ortaya çıkmış olan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görülmesi öngörülmektedir. Ama 5510’un geçici 4’üncü maddesinde ise 1 Ekim 2008 öncesinde çalışmaya başlamış olan kamu görevlileri ile bu kimselerin emeklileri ve dul yetimleri hakkında 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

Memurlar Hangi Mahkemeye Başvurabilir?

Böylece ilgili konuda yani SGK’nın işlemleri hakkında davaların iş mahkemelerinde görülmesini düzenlemiş olan 101’inci maddenin iptali istemi ile açılmış bir dava örneği bulunuyor. Anayasa Mahkemesi de bu konuda emsal bir karar verdi. Bu karara göre 1 Ekim 2008 öncesinde çalışmaya başlamış olanlar, çalışma esnasında ve emekli olduklarında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tesis edeceği işlemler hakkında idari mahkemelere dava açabilmektedir. Fakat 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur ya da kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar için ise 5510 sayılı kanun hükümleri geçerlidir. Bu yüzden bu kimselerin yani 2008 sonrasında memur olmuş kişilerin hakları 5434 sayılı kanun kapsamında değil, 5510 sayılı kanuna göre değerlendirilmektedir. Bu yüzden 2008 sonrası memurların da SGK ile ilgili davalarını iş mahkemelerine açmaları gerekiyor. Yargıtay da 2019’da bir dava sonucunda açılmış duruşma kapsamında kararı onayarak emsal karar haline getirdi. Buna göre Yargıtay kararı da olduğu için memurlar ifade edilen koşullar altında mahkemelere dava açabilecek.
Editör: TE Bilisim