İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler ve destekler kapsamında verilir. Bu proje; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak işler kapsamında oluşturulur.

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartları yerine getiren kişiler başvuru yapabilir. Bu destekten faydalanabilmek için gerekli şartları ve destekle alakalı detaylı bilgileri yazımızın devamını okuyarak edinebilirsiniz.

İş Kurmak İsteyen Hükümlü ve Engellilere 65 Bin TL Hibe Nedir?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe; İŞKUR kontrolünde, engelli ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlayacakları projelere destek vermeyi amaçlar nitelikte bir projedir.

Hükümlü ve Engellilere 65 Bin TL Hibe Kimleri Kapsar?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğine dâhil olabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Engellilerin www.iskur.gov.tr  adresinde yer alan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak İŞKUR'a, eski hükümlülerin ise kendi işini kurma projelerini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerine Denetim Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurullarına iletmeleri gerekir. İlgili birimler tarafından projeler İŞKUR'a teslim edilir.
 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatta engelli olarak kabul edilir. Bu kişiler de hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

Hükümlülerin Hangi Durumlarda Başvuruları Kabul Edilmez?

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerden herkesin başvurusu kabul edilmez.

Buna göre başvurusu kabul edilmeyecek hükümlüler şu şekildedir:

 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Millî savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olanlar

Hükümlülerin Hangi Durumlarda Başvuruları Kabul Edilir?

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlerin her koşulda başvuruları kabul edilmez. Buna göre başvurusu kabul edilmeye uygun olan hükümlüler şu şekildedir:

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan
 • Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma halinde olan
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar
 • Cezası ertelenenler
 • Koşullu salıverilenler
 • Denetimli serbestlik kapsamında olanlar

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin bütün şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

Hükümlü ve Engellilere 65 Bin TL Hibe Desteği İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak
 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmaması,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmaması gibi şartların yerine getirilmesi halinde hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

Hükümlü ve Engellilere 65 Bin TL Hibe Desteği Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Engelli kişilerin İŞKUR’un internet sitesinde yer alan duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak; öncelikle kendi geçimlerini sağlamak, sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde kontroller yapılarak hibe tutarında yapılacak paylaşım miktarı belirlenir.

Proje kapsamında yapılacak olan hibe desteği paylaşım tutarları şu şekildedir:

Kuruluş İşlemleri Desteği: 

 • İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İşletme Gideri Desteği: 

 • Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

Kuruluş desteği: 

 • Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

65 Bin TL Hibe Desteği İçin Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır?

Girişimcilik sertifikası almak eski hükümlüler için yapılması kolay bir aşamadır. Önceki dönemlerde sadece dersliklerde verilen eğitimlere katılma zorunluğuna şimdi alternatif olarak ”uzaktan eğitim” uygulaması dâhil edilir.

Dersliklere gidilmeden online olarak girişimcilik sertifikası almak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Başlangıç olarak bir e-devlet şifresine ihtiyaç duyulur.
 • E-devlet şifresinin temini ile https://lms.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapılır.
 • Daha sonra ise açılan ekranın sağ üst kısmında yer alan ”giriş yap” butonuna tıklanır.
 • Açılan sayfada e-devlet ile giriş seçeneği gelir. Bu aşamada e-devlet şifresi ile giriş yapılır.
 • Sistem, direkt olarak aynı eğitim sayfasına yönlendirir. Bu sayfa üzerinden “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” sayfasına geçiş yapılır.
 • Sayfada yer alan 10 videoyu izleyerek video sonrasındaki testlerin çözülmesi gerekir.
 • En son video testinden sonra girişimcilik sertifikası sistem tarafından oluşturulur.

65 Bin TL Hibe Desteği İçin Maliyete Dâhil Edilmeyecek Unsurlar Nelerdir?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için hazırlanacak projelerde yardıma dâhil olmayan unsurlar şu şekildedir:

 • Depozito
 • Su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri
 • Çalışanların ücretleri
 • İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri
 • Vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli üyelik ücretleri, cezalar
 • İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri
 • Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Engellilerin erişilebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı, desteklenmez.
 • İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6,000.- TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır.
 • Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.
 • Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için en az 3 yıl boyunca faaliyet göstermeyi taahhüt etmek gerekir. 3 yıl boyunca faaliyet göstermeyi taahhüt etmeyen ve şartları karşılamayan adaylar bu destekten yararlanamaz.

Engellilik Nedeniyle Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?
Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri
Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?
Editör: TE Bilisim