Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir, Kimler Yararlanır ?

04.03.2018
371
A+
A-
Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir, Kimler Yararlanır ?

Fiili hizmet süresi zammı bazı meslek gruplarındaki çalışanların her 360 gün çalışmasına ek olarak verilen hizmet ve bu hizmetin emeklilik yaşından düşülmesi olarak tanımlanabilir. .

Fiili hizmet süresi zammı nedir?

Fiili hizmet süresi zammı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için yapılan bir düzenlemedir. Kanunda belirtilen işlerde çalışan sigortalılar çalıştıkları her yıl için hizmetlerine ekstra gün kazanırlar. İşte hizmetlerine eklenen bu süre fiili hizmet süresi zammı olarak nitelendirilir.

Fiili hizmet süresi zammından hangi işlerde çalışanlar faydalanır, hangi iş için kaç gün eklenir?

Fiili hizmet süresi zammından aşağıda belirtilen iş ve iş yerlerinde çalışan 4a SSK kapsamındaki ve 4C Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar faydalanır. Fiili hizmet süresi zammından faydalanan işyerleri ve kapsamdaki sigortalılar ve eklenecek fiili hizmet süresi zammı  tablosu aşağıdaki gibidir.Aşağıdaki işlerde çalışılan her 360 gün için karşısında belirtilen gün sayısı kadar fiili hizmet zammı eklenir.

1) Kurşun ve arsenik işleri

 • Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 • Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 • Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 • Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. (90 gün eklenir)

2) Cam fabrika ve atölyeleri

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 • Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,

 • Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar,

 • Ateşçilik işlerinde çalışanlar,

 • Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar,

 • Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar,

 • Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar,

 • Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar,

 • Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar,

 • Traş işlerinde çalışanlar,

 • Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar,

 • Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,

 • Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar

3) Cıva üretimi işleri sanayii

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 90 gün olarak eklenir

 • Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar,

 • Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

4) Çimento fabrikaları

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 • İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar,

 • Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar,

 • Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.

5) Kok fabrikalarıyla termik santraller

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 • Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar,

 • Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.

 • Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.

 • Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.

 • Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

 • Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

6) Alüminyum fabrikaları

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 • Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.

 • Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.

 • Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.

7) Demir ve çelik fabrikaları

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 90 gün olarak eklenir

 • Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.

 • Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.

 • Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.

 • Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.

 • Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

8)Döküm fabrikaları

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 • Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

 • Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

 • Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 90 gün olarak eklenir.

 • Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar,

 • Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.

 • Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.

10)Yeraltı işleri 

Yer altı işlerinde çalışanlar için Fiili Hizmet Süresi Zammı 180 gün olarak eklenir.

Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.

11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar. (90 gün eklenir )

12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

 • Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 • Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar. (90 gün eklenir)

 • Dalgıçlık işinde çalışanlar. (90 gün eklenir)

13)Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

 • Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar. 90 gün olarak eklenir.

14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. (90 gün olarak eklenir)

15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.(60 gün)

16)Basın ve gazetecilik mesleğinde

Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.(90 gün)

17)Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar.(90 gün)

Fiili hizmet süresi zammının tamamı hizmete eklenir mi?

Fiili hizmet süresi zammının tamamı SGK hizmetine eklenmez. Eklenecek hizmet fiili hizmet süresi zammının yarısı olarak değerlendirilir.  Toplamda ise 3 yılı geçemez. Ayrıca fiili hizmet zammı suresi emeklilikte yaş haddinden düşülür. Yani normalde 60 yaşında emekli olacaksanız 3 yıl düşülür ve 57 yaşında emekli olursunuz.

Fiili hizmet zammı süresinde yer altında çalışan sigortalılar için düşülecek sürede sıkıntı yoktur. Toplam çalışma süresi için kazanılan fiili hizmet süresi zammının tamamı hizmete eklenir ve tamamı emeklilikte yaş haddinden düşülür.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. regaip ÖREN dedi ki:

  01.04.1987 sgk girişim var 23.11.1994 tsk uzman çvş olarak görev aldım 23.11.2000 yılında kendi isteğimle ayrıldım 13.05.1970 doğumluyum fili hizmet süresi zammı emeklilik yaşımı etkilermi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;fiili hizmet zammı suresi emeklilikte yaş haddinden düşülür. Yani normalde 60 yaşında emekli olacaksanız 3 yıl düşülür ve 57 yaşında emekli olursunuz.

 2. İdris Yeğen dedi ki:

  Basınçlı alüminyum döküm sektöründe çalışmaktayım fiili hizmet zammından faydalanabilir miyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
   2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
   3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar. fiili hizmet zammından faydalanır.

 3. Burak Ercan dedi ki:

  Merhaba
  termik santralda itfaiye şoförü olarak çalışmaktayım.fakat bize bu fiili hizmet süresi hizmet zammı uygulanmıyor.kadrom oto bakım ustası.sizce bu haktan yararlanmamız gerekmezmi?

 4. yıldıray akgün dedi ki:

  merhaba soma termik santrali kimya laboratuvarında ve kale kilit lab. ında çalıştım bu fiili hizmet zammından yararlanmak için kaç yıl çalışılması gerekmektedir

 5. Ofz dedi ki:

  İyi günler.Son 2018 düzenlemesinde insan sağlığı ili ilgili görev yapan personelinde fiili hizmet tazminatı alması onaylandı.Kadrom meb bunyesınde hemşireyim ve 2014 girişliyim.Filli Hizmet Zammından yararlanmak için herhangi bir çalışma süresi veya şart var mıdır ? Bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. Mehmet dedi ki:

   Merhaba. Herhangi bir şart aranmaz. Otomatik olarak yararlanırsınız.

 6. hakan akbulut dedi ki:

  10.03.1969 doğumluyum 1994-2000 yılları arasında uzman çavuş olarak görev yaptım.fili hizmet zammı emeklilik yaşımı geri çekermi.2015 TEN İTBAREN SSK DA 758 GÜN HİZMETİM VAR BAKURDA 1710 HİZMETİM VAR

 7. ahmet çelik dedi ki:

  sigorta girişim 1995 ve 2002 yılından itibarende laboratuvar teknikeri olarak görev yapmaktayım . fiili hizmet ten laboratuvar teknikeri olarak yararlanıyormuyum ???

 8. mehmet yeşilkula dedi ki:

  4 nisan 2015 ve 24 5 mayıs 2017 tarhleri arasında ege seramik fabrikasında imal işçisi ve elektrik teknisyeni olarak çalıştım. Çalıştığım iş yerinde seramik şekllendirmede kullanılan cam suyu, kimyasal tozlar vb maddeler mevcut olduğundan çalıştığım bu süre zarfında.fiili hizmet zammından yaralanabilirmiyim.

 9. mehmet ali beytorun dedi ki:

  merhaba
  asit üretimi yapan bir fabrikada elektrik ve otomasyon bakım işlerinden sorumlu olarak çalışmaktayım. fiili hizmettten yararlanabilirmiyim.bilgi verirseniz memnun olurum.

 10. stajyer dedi ki:

  Merhaba, Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı fabrikasında çalışmakta olan kimse fiili hizmet süresi zammından faydalabilir mi?