İtibari Hizmet Süresi Ne Demektir?

İtibarî hizmet süresi, 5510 Sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayan sürelerdir.

Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere Hangi Süreler İçin İtibari Hizmet Süresi Eklenir?

1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine,

2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,

3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye'ye dönüş tarihine,

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Sivil Olarak Katılanların Hizmetlerine İtibari Hizmet Süresi Eklenir mi?

5510 Sayılı Kanunun 4.maddesi kapsamında sigortalı sayılanlardan yukarıda 1,2 ve 3. maddelerde belirtilen nedenlerden yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin,her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Harp Halinde İken Tutsak Düşenlerin Hizmetlerine İtibari Hizmet Süresi Eklenir mi?

Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin,her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

İtibari Hizmet Süreleri İle İlgili Diğer Hususlar

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir

Editör: TE Bilisim