İşe gelmeyen sigortalının işten çıkışı verilebilir mi? Rapor alan sigortalı işten çıkarılabilir mi? Performansı düşük olan sigortalının iş sözleşmesi feshedilebilir mi? 

Bir önceki yazımızda "İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA" detaylı bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise sigortalıların iş sözleşmelerinin hangi hallerde feshedilebileceği konusuna ayrıntılı olarak değinmeye çalışacağız.

4857 sayılı iş kanununa göre sigortalıların sözleşme fesihleri belli gerekçelere bağlanmıştır. Bu yazımızda sigortalıların hangi hallerde iş sözleşmelerinin feshedilebileceği konusunda sizlere detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız. 

İşçi Kaç Gün Üst Üste İşe Gelmezse İş Sözleşmesi Feshedilebilir?

İşçinin işverenden izin almadan ya da geçerli bir mazereti olmadan;
  • Bir ay içerisinde ard arda iki iş günü işe gelmemesi,
  • Bir ay içinde tatil günleri hariç olmak üzere farklı günlerde iki defa işe gelmemesi,
  • Bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi halinde;
İhbar bildirim süreleri dikkate alınmadan ve kıdem tazminatı ödenmeden sigortalının iş sözleşmesi işveren tarafından derhal feshedilebilir. Uzun Süre Rapor Alan Sigortalının İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Feshedilebilir mi?

4857 sayılı iş kanununa göre işveren sigortalıların sağlık problemlerini gerekçe göstererek iş sözleşmesini fesih hakkına sahiptir. İşverenin rapor gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedebilmesi için;

  • Rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini "6" hafta aşması gerekmektedir.
  • Sağlık problemleri sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen sigortalıya işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
İşveren Performansı Düşük Olan Sigortalının İş Sözleşmesini Feshedebilir mi? 4857 sayılı iş kanuna göre işverenin performans düşüklüğü sebebiyle sigortalının iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır. Bunun için;
  • Öncelikle sigortalıdan performans düşüklüğünün nedenini belirten savunma dilekçesi alması,
  • Savunma dilekçesi aldıktan sonra belli bir süre sigortalının performansını takip etmesi,
  • Feshe gerekçe gösterilen performans düşüklüğünün somut ve ölçülebilir olması,
Gerekmektedir. Aksi halde sigortalının işe iade davası açması halinde işverenin sözleşme feshi geçersiz sayılacaktır. İş Yapmaktan Kaçan Sigortalının İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi? 4857 sayılı iş kanunun 34. maddesine göre işverenin iş yapmaktan kaçınan sigortalının sözleşmesini fesih hakkı yoktur. Ayrıca bu sigortalının yerine yeni bir sigortalı alamaz, bu işi başkasına yaptıramaz. İşçi Hangi Hallerde İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkına Sahiptir? 4857 Sayılı Kanunun 24. maddesinde yazan hallerin gerçekleşmesi halinde sigortalı iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin 24. maddesinin tamamı şu şekildedir;

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

             I. Sağlık sebepleri:

             a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

             b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

             II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

             a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

             b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

             c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

             d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

             e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

             f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

             III. Zorlayıcı sebepler:

             İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Gözaltına Alınan ya da Tutuklanan Sigortalıların İş Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Tutuklanan ya da göz altına alınan sigortalıların işveren tarafından iş sözleşmeleri feshedilebilir. Bu fesih için ihbar sürelerine uyulmak zorunluluğu bulunmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.  Habersiz Olarak İşi Bırakıp Başka Bir İşyerine Başlayan Sigortalı Hakkında Nasıl İşlem Yapılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi haklı nedenle tazminatsız işten çıkartabilir.

Editör: TE Bilisim