Bu yazımızda 4/a eski adıyla SSK kapsamında sigortalı çalışmaya başlayanların  sigortalarının ne zaman başlayacağı ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin ne zaman ve  nasıl verileceği ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

1-4/a’lıların eski adıyla SSK’lıların sigortalılığı ne zaman başlar?

5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja veya kursa başladıkları tarihten itibaren başlar.

2-Kimlerin işe başlamadan önce bildirilme zorunluluğu vardır?

5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından elektronik ortamda bildirilmek zorundadır.

3-Hangi sigortalılar için aynı gün işe giriş bildirgesi verilebilir?

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalıların işe giriş bildirgesi ne zaman verilir?

Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından bildirilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılmaktadır.

5-İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesi ne zaman verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılmaktadır.

6-Kamu idarelerinde işsizlik sigortasına tabi olmayanların işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

[caption id="attachment_5659" align="aligncenter" width="500"] ssk 4/a işe giriş bildirgeleri[/caption]

657 sayılı Kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar ile 657 sayılı Kanun gereğince geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin bildirimi çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapılır.

7-Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarında çalışanların sigortalı işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

Kanunla, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere gönderilen ve 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan personelin, yurtdışında çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde işe giriş bildirgesinin verilmesi zorunluluğu vardır.

8-Maliye bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacakların işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olup, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışacak sigortalıların vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

9-Özelleştirilen kurumlardan diğer kurumlara aktarılanların işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar bildirilmesi gerekmektedir.

10-Aday çırak ve çırakların sigortalı işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin eğitim kurumlarınca staja veya mesleki eğitime başladıkları tarihten önce verilmesi gerekmektedir.

11-Tutuklu ve hükümlülerin işe giriş bildirgeleri ne zaman verilir?

5510 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanların bildiriminin; bunları çalıştıran kamu idareleri, işverenler ya da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün önce bildirilmesi gerekmektedir.

12-İşkur kursiyerlerinin sigortalı işe giriş bildirgeleri nasıl ve ne zaman verilir?

İŞKUR ile SGK arasında imzalanan Protokol gereğince, Türkiye genelindeki bütün İŞKUR kursiyerlerinin işlemleri Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinde açılan 1 8560 02 02 1137738 006 07 93 numarası ile işlem gören Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü işyeri numarası üzerinden yapılmaktadır.

İŞKUR tarafından meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için, işyeri sicil numarası, T.C. kimlik numaraları ve kursa başlangıç tarihleri izleyen ayın 10’uncu günü akşamına kadar SGK’ya bildirilmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesi ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesi istenmeden SGK tarafından, bunların tescilleri T.C. kimlik numaralarına göre yapılmakta, kursa başladıkları tarihten itibaren ise sigortalılıkları başlatılmaktadır.

13-4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanların işe giriş bildirgeleri?

İş kaybı tazminatı alanların işlemleri açılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

 14-İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananların işe giriş bildirgeleri 

İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarına katılan sigortalıların bildirimleri bunları çalıştıran işverenler tarafından işin başlama tarihinden önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilmek zorundadır.

15-Aynı işverenin başka işyerine nakledilenlerin işe giriş bildirgeleri

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya verilerek tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında SGK’ya yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılmaktadır.

16-Alt işverene devredilen sigortalıların işe giriş bildirgeleri

Asıl işyerine ait numara ya da alt işveren numarası üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesi verildikten sonra diğer alt işveren ya da asıl işveren yanında hizmet akdi sona ermeden çalışmaya devam eden sigortalılar için sonradan verilen işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş sayılmaktadır.

Ancak, alt işverenin kendisine ait müstakil tescil edilmiş işyerinden başka işverenden aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalıların bulunması halinde bu sigortalıların bildirimlerinin kendilerine ait tescilli işyerinden SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

17-Devredilen işyerlerinden sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi

5510 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işveren, işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini SGK’ya vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeri tescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralan işverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

18-Nakledilen işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesi işlemleri

5510 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve SSİY’nin 33 üncü maddesi gereğince işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi halinde devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi vermesi gerekmektedir.

Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilen işyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında SGK’ya verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmamaktadır.

19-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ya bildirebilirler

20-Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin sigortalı işe giriş bildirgesi işlemleri

5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki hizmetleri ile yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar aylık bağlandıktan sonra çalışmaya başladıkları işyerlerinde işe giriş bildirgesinde tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edebilecekleri gibi, aynı işveren yanında çalışmalarının devam etmesi halinde “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışarak aylıklarının yeniden bağlanmasını talep edebilmekte ya da aylıklarını kestirmeyip düzenlenecek işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik destek primini seçebilecekleri gibi aynı işveren yanında çalışmalarının devam etmesi halinde Sigortalı Tercih Bildirim Formu ile aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi olmayı tercih edebilmektedir.

Editör: TE Bilisim