İŞYERİ BİLDİRGESİ NE ZAMAN VERİLİR, İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

1-5510 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Nasıl Tanımlanmaktadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11’inci maddesinde; İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmaktadır.

2-5510 Sayılı Kanuna Göre İşveren Nasıl Tanımlanmaktadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11’inci maddesinde İşveren;

5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (c) bentlerine (Kamu Kurumlarında SSK kapsamında çalışan sözleşmeli personel) göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

3-İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

İŞYERİ BİLDİRGESİ, İŞVEREN BİLDİRİMİ,İŞYERİ TESCİLİ

İşveren, örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdür.

4-Şirket Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarına Bildirim Yapan İşveren Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna İşyeri Bildirimi Yapmak Zorunda mıdır?

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılır.

Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

5-Şirket Nevi Değişikliği Yapılması Halinde Değişiklik Bildirimi Kaç Gün İçerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılmak Zorunda?

29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde değişikliğin işyeri bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna  bildirilmesi zorunludur.

6-Şirket Nevi Değişikliği Bildiriminde Bulunmayan İşverenlere Ceza Uygulanır mı?

Şirket nevi değişikliğini on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi ile bildirmeyen işveren hakkında 5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesi gereği idari para cezası uygulanır.

7-İşyeri Adresini Değiştiren İşveren Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Yapmak Zorunda mıdır?

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işverenin işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi gerekmektedir.

 İşyerinin aynı il sınırları içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir

8-İşyerinin Devredilmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilme Zorunluluğu Var mıdır?

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi gerekmektedir.

9-İşyerinin Mirasla İntikali Halinde İşyeri Bildirgesi Verilme Zorunluluğu Var mıdır?

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde i mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdür.

10-İşyeri Bildirgesi Elektronik Ortamda Verilebilir mi? 

İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler  Sosyal Güvenlik Kurumuna kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerini (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde e-sigorta üzerinden elektronik ortamda gönderilebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda gönderilmektedir. Ancak tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

11-İşyeri Bildirgesini Zamanında Vermeyen İşverenler İçin Uygulanacak İdari Para Cezası Ne kadardır? 

İşyeri bildirgesini en son işçi çalıştıracağı güne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeyen;

– Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında

– Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,
idari para cezası uygulanmaktadır.

 12-İşyeri Bildirgesi İle Verilmesi Gereken Belgeler Nelerdir? 

İşyeri Bildirgesi ile zorunlu olarak verilmesi gereken belgeler şunlardır:

-Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,

      -Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

      – Tüzel kişiler için hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

      – Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi,

      – İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,

      – İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi

13-Kamu Kurumları İçin İşyeri Bildirgesi Ekinde Verilmesi Gereken Belgeler Nelerdir? 

5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (Kamu Kurumlarındaki Sözleşmeli Personel) çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.

14-İşyeri Bildirgesi Nereden Temin Edilir?

İşyeribildirgesine linki tıklanarak ulaşılabilir.

15-Elektronik İşyeri Bildirgesi Nereden Gönderilir?
Uygulamaya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.”

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu