Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından (hastaneler, aile hekimlikleri v.s.) hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu almış olan sigortalılara İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğradıkları her gün için, Geçici iş göremezlik (rapor parası) ödenmektedir.

Ayrıca iş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu iş gücü kayıp oranı %10 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalılara da sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Ancak 5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası ya da meslek hastalığında kusurlu olduğu tespit edilen sigortalıların geçici iş göremezlik ödemeleri (rapor parası) ve sürekli iş göremezlik ödemelerinden kanunda belirtilen oranlarda kesinti yapılmaktadır. Sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığındaki kusur oranlarına göre yapılacak kesintiler şu şekildedir:

İş kazası ve Meslek Hastalıklarında kusur oranına göre yapılan kesintiler

[caption id="attachment_5965" align="aligncenter" width="500"] iş kazası meslek hastalığı hastalık kusur oranlarına göre kesintiler[/caption]

Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;

-Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmektedir.

- Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmektedir.

- Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalının geçici iş göremezlik ödemesinin yarısı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmektedir.

- Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri alınmaktadır.

Editör: TE Bilisim