Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre kurum bünyesinde bağımsız denetçi olarak görev yapacak personel alımı yapılıyor. İlgili şartları sağlayan adayların 2 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Kamu Gözetimi Kurumu Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece elektronik ortamdan yapılacak olup bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak için KGK resmi internet sitesindeki başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 • Başvuru formu doldurulurken adaylardan istenen tüm belgelerin ve bilgilerin eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Buna göre adayların kimlik bilgisi, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri, iş deneyim bilgileri bilgiler eksiksiz ve doğru olarak sistemde bulunmalıdır. Eksik ya da yanlış bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapan adayların başvuruları kurum tarafından incelendikten sonra sınava katılmaya haz kazananlar ile sınav yerleri sınav tarihinden on beş gün önce kurum tarafından duyurulacaktır.
 • Başvurusu reddedilenler için itiraz hakkı saklı tutulmaktadır. Mevcut sonuçların internet sitesinde yayınlanmasından sonra yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazların yapılmasında kurum tarafından üç gün içinde yanıt verme hakkı saklı tutulmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlere eş değer tutulan ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilen yabancı eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak, bu bölümlerin dışında mezun olan adaylar için de bu dallarda yüksek lisans ya da doktora seviyesinde diploma almış olmak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımamak,
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
 • 657 sayılı kanun çerçevesinde belirtilen hususları taşımak gerekmektedir.
 • Adaylara 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de bağımsız denetçilik sınavı yapılacaktır. Sınava giriş yerleri, sınav tarihinden 15 gün öncesinde kurum internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Yapılacak olan sınav şu konulardan test usulü ile yapılacaktır; genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, Türkiye muhasebe standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar, Türkiye denetim standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat, ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku, medeni hukuk, kişiler hukuku, eşya hukuku, genel vergi hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, idare hukuku ve idare yargı, sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı alanlarından adaylara soru yöneltilecektir.
 • Temel alan yetkilendirmek istenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler ise belirtilecek bent konularından ayrıca sınava tabii tutulacaklardır.
 • Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlaması, adayların da sınavda hazır bulunması gerekmektedir. Sınav salonu gözetmenleri tarafından adayların sınavda kopya çektikleri, sınava kendilerinin yerine başkalarının girdiği ya da sınav kurallarını ihlal ettikleri anlaşıldığında adayların sınavı geçersiz sayılıp haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanacaktır.
Editör: TE Bilisim