Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kura yöntemi ile kurum bünyesinde çalışmak üzere güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapacağını açıkladı. İlgili şartları sağlayan adayların 22 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların yapılması ilan tarihinin son gününe kadar geçerlidir, bitiş tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapmak için İŞKUR kaydının bulunması gerekmektedir. Bunun için adayların İŞKUR’a kayıt olmaları için bölge müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir. Kaydı olan adaylar ALO 170 üzerinden de başvuru yapabilecektir.
 • İlgili pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapılabilecektir.
 • Sistemde adayların bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olması halinde il müdürlüklerine başvuru yaparak düzeltme işlemleri yapılmalıdır.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar;
 • Güvenlik görevlisi; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, 18 – 30 yaş aralığında olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında 14’üncü maddesi uyarınca belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Ankara’da ikamet eden ya da edebilecek,
 • Temizlik Görevlisi; en az ilkokul mezunu, 18 – 30 yaşında olmak, Ankara’da ikamet eden ya da edebilecek olmak gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum bırakılmamış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilmiş olan Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak,
 • Başlangıç tarihi itibariyle erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Vardiyalı çalışma saatlerini kabul etmek, vardiyalı çalışmaya herhangi bir engelinin bulunmaması,
 • Görevlerini devamlı olarak yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu ya da kronik hastalıklarının bulunmaması,
 • Adayların başvurunun son günü kapsamında pozisyonlar için istenen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Adaylardan gerçeğe aykırı bilgi vermeleri halinde, şartları taşımadığı halde ilgili pozisyonlarda görev alanlar hakkında işlem başlatılacak olup her aşamada idare tarafından görevlerine son verilebilecektir.
 • Adaylar tamamen noter huzurunda çekilecek kura kapsamında belirlenecektir. Bu kapsamda noter kurası çekilişi 24 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır. Kura çekilişi noter huzurunda yapılacak ve açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
 • Noter kurasında belirlenen adaylara ait listeler 3 gün içerisinde kurum internet sayfası üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrı bilgilendirme ya da tebligat yapılmayacaktır.
 • Kura sonucunda hak kazanmış olan adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav adayların mesleki yetkinliklerine ve eğitim düzeylerine uygun olacak gerçekleştirilecektir. Mesleki bilgi ve beceri görevlerine ilişkin konularda yükümlü oldukları etmenlerin değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden ölçülecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar görevlerine başlayacaktır.
Editör: TE Bilisim