İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi ile 24/12/2013tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan  ve söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 03.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Desteğinden Hangi İşyerleri Yararlanabilir?

 Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan SGK’da tescilli işyerlerinin işverenleri faydalanabilecektir.

Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

- İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

- İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

- Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

- İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

Destek Başvurusu ve Ödemeler Ne Zaman Yapılmaktadır?

1- Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin SGK’da işlem gören işyerlerine Tebliğin 1 No’lu ekinde yer alan başvuru formu ile müracaat edeceklerdir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde ise, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu SGK İl/Merkez Müdürlüklerine  başvurulacaktır.

2- Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilecektir.

3- Destek ödemelerine ilişkin başvuruların;

  1. a)Ocak, şubat ve mart ayları içinnisan ayının,
  2. b)Nisan, mayıs ve haziran ayları içintemmuz ayının,
  3. c)Temmuz, ağustos ve eylül ayları içinekim ayının,
  4. d)Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılınocak ayının,

sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

4 – İşverenlerin başvuruları, SGK’nın, mali işlemlerinin kayıt ve takibi amacıyla kullanılan Mali Yönetim Otomasyon Sisteminde (MOSİP Sisteminde) kayıt altına alınacaktır. (Müracaatların MOSİP Sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu Sistem, bildirilen işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olup olmadığı veya işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediği İSG-KATİP uygulamasında kontrol etmekte, geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmemektedir)

 Yansıtma Faturaları Nasıl Düzenlenir? Destek Tutarı Ne Kadardır?

1- İlgili işverenin destekten yararlanabilmesi için çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmiş olması ve Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Borcu bulunan işverenlerin destek tutarı ise, borçlarına mahsup edileceğinden kendilerine destek ödemesi yapılmayacaktır) Dolayısıylayukarıda belirtilen her iki koşul bir arada olmak kaydıyla, işverenlere,

  1. a)Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları içinmayıs ayının sonunda,
  2. b)İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları içinağustos ayının sonunda,
  3. c)Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları içinkasım ayının sonunda,
  4. d)Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılınşubat ayının sonunda  gerçekleştirilecektir.

2- İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenleyecek ve düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılacaktır.

3) Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilecektir.

4) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

* Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı,çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanacaktır. Bu durumda,2014 yılı ikinci dönem bir günlük asgari ücretin tutarı: 35,70 TL ve tehlikeli işyerlerinde geçerli oran % 1,4 olup, bir işçinin prim ödeme gün sayısı da 30 ise, sağlanacak Devlet desteği 14,99 TL olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLEME ÖDEMESİ HESAPLAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilmektedir.

* Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılacaktır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanacak ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilecektir.

*Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarının bulunmasının ardından toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunacaktır.

* İşverenler, yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için bu bölümün 1’inci maddesinde belirtilen ödeme ayının 10’una kadar, Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen dilekçe örneği ile destek müracaatında bulundukları ünitelere ileteceklerdir.

KAYITDIŞI İSTİHDAM TESPİTİ DURUMUNDAKİ MÜEYYİDELER

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

             Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLEME ÖDEMESİ HESAPLAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Editör: TE Bilisim