5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28.maddesinin 8. fıkrasında bakıma muhtaç çocuğu bulunan sigortalı anneye erken emeklilik olanağı sağlayan bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmü getirilmiştir. Kanunun yürürlük tarihi 01.10.2008 tarihi olduğundan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı çalışması olan ve aynı zamanda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan annelerin  ödedikleri her 360 gün prim dörtte bir fazlası ile 450 gün olarak değerlendirilecektir.

Hangi Kapsamdaki  Sigortalılar Yararlanacak? 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül çocuğu bulunan kadınlardan SSK, Bağ-Kur, tarım SSK, tarım Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanabilmektedir.

Başvuru İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Ağır engelli çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar ve çocuklar  Kurumca hastaneye sevk edilir.

Kadın sigortalının Kuruma başvurduğu tarihte emeklilik tarihinin gelip gelmediğine ve aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacak, ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı olarak tescil edildikleri halde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmayacaktır.

Hem Prim Gün Sayısına Ekleniyor Hem de  Yaş Haddinden İndiriliyor 

Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için talepte bulunan annelerin  1 Ekim 2008 tarihinde sonraki hizmetlerinden her 360 gününe 90 gün eklenir ve yaş haddinden indirilir. Yani 01.10.2008 tarihinden sonra geçen çalışmaları için hizmetlerinin dörtte biri kadar prim günü eklenir.

Eklenecek Süreler Nasıl Hesaplanır?

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul çocuğu olan annenin hizmetlerine eklenecek ve yaş haddinden düşülecek süreler aşağıdaki kriterlere göre belirlenir. - Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına, - Çocuğun doğum tarihine, - Ölmesi halinde ölüm tarihine, - Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine, - Çocuğun evli olup olmadığına, - Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına, - Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine, - Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına, - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına, göre belirlenecektir. *****
Editör: TE Bilisim