Bilindiği gibi 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmaya başlayan ya da 5510 Sayılı Kanundan önce çalışması olan ve çalışmaları devam edegelen kadın sigortalılar bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olması halinde toplam prim gün sayısının 1/4'ü oranında hizmet kazanabilmektedirler.

Hangi Kadın Sigortalılar Engelli Çocuğundan Dolayı Prim İndiriminden Faydalanabilmektedirler?

[caption id="attachment_2444" align="aligncenter" width="463"] KADIN SİGORTALI ENGELLİ ÖZÜRLÜ ÇOCUK İÇİN ERKEN EMEKLİ OLUR MU[/caption]

5510 Sayılı Kanunun 4/a(SSK), 4/B(Bağkur) ve 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kadın sigortalılar başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu için dörtte birlik prim indiriminden faydalanabilmektedirler.

Kadın Sigortalı Engelli Çocuk Prim İndiriminden Faydalanmak İçin Nereye Başvurmalı?

       Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine,

         Aynı şekilde emekli sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılar ise son kez görev yaptığı ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine,

Başvurmaları gerekmektedir.

Birden Fazla Engelli Çocuk İçin Ayrı Ayrı Başvuru Yapmak Gerekir mi?

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı talep ve sevk işlemi yapılması gerekmektedir.

Kadın Sigortalının Engelli Çocuk İndiriminden Faydalanabilmesi İçin Aktif Çalışıyor Olması Gerekir mi?

Kadın sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmamakta, ancak, 5510 Sayılı Kanuna göre  tescil edildikleri halde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmayacaktır.

Engelli Çocuk İçin Kadın Sigortalının Toplam Hizmetine Eklenecek Süre Nasıl Hesaplanır?

5510 Sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;

- Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,

- Çocuğun doğum tarihine,

- Ölmesi halinde ölüm tarihine,

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,

- Çocuğun evli olup olmadığına,

- Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,

- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına,

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,

göre belirlenecektir.

Kadın sigortalılara Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin hesabında,

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,

-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,

-1/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan,

süreler dikkate alınacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.