En Son Haliyle Devlet Memurlarının Doğumdan Kaynaklanan Tüm İzin Hakları

657 Sayılı Devlet memurları kanununda torba kanun ile yapılan değişiklikler sonucu memurların izin haklarında ve sürelerinde de birtakım değişiklikler yapıldı. Bu yazımızda en güncel haliyle memurların tüm izin haklarını tek başlık halinde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan  ve 13.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) ile Kamu kurumlarında uygulama konusunda yaşanan tereddütlerin de ortadan kalkması sağlandı. İşte söz konusu tebliğe göre memurların hamilelik ve doğumdan doğan izin hakları.

Tekil Gebeliklerde Memurun Analık İzin Hakkı Kaç Gündür?

-Memura beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.

Çoğul Gebeliklerde Memurun İzin Hakkı Kaç Gündür?

Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz, …) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave edilir. Böylece, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftadır.

Analık İzninden Baba Faydalanabilir mi?

Annenin ölüm hali hariç analık izninden sadece kadın memur yararlanır.

Gebe Memur Doktor İzni ile En Fazla Kaçıncı Haftaya Kadar Çalışabilir?

Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Yani memur 37. haftaya kadar doktor raporu ile çalışabilir.

37. Haftaya Kadar Doktor Raporu ile Çalışan Memurun 5 Haftalık Kullanmadığı Süre Doğum Sonuna Aktarılır mı?

Memurun doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Yani 32. haftadan 37. haftaya kadar doktor raporu ile çalışan memurun kullanmadığı toplam 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılır. Bu durumda doğum sonrası analık izin süresi 8 hafta + 5 hafta olarak uygulanır.

Doğumun Beklenen Süreden Erken Gerçekleşmesi Halinde Kullanılmayan İzin Süreleri Doğum Sonrasına Aktarılır mı?

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

32. Haftadan Önce Doğum Yapan Memurlara Kaç Hafta Analık İzni Verilir?

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten yani 32. haftadan  önce gerçekleşen doğumlarda  doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda ya da Doğumdan Sonra Annenin Vefat Etmesi Halinde Baba Analık İzninden Faydalanır mı?

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir

Analık İzni Parça Parça Kullanılabilir mi?

Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

Analık İzinlerinde Doğum Sonrasına Eklenen Süreler Nelerdir?

a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)  doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.)  kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir.

Erken Doğum Halinde Analık İzni Nasıl Uygulanır?

a) Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan memurun, doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

aa) Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli analık iznine (çoğul gebeliklerde on hafta süreli analık iznine) ayrılan ve bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

ab) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda fiilen çalışan kadın memurun,  son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde erken doğum yapması halinde doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresi, kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler ile birlikte, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

ac) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde doğum öncesi analık iznine (çoğul gebeliklerde on haftalık analık iznine) ayrılmayarak, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporu almak suretiyle kurumunda fiilen çalışmaya devam eden kadın memurun, bu süre içinde erken doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

aç) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten (tekil gebeliklerde 32 nci haftadan-çoğul gebeliklerde ise 30 uncu haftadan) önce gerçekleşen doğumlarda, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum tarihinden doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihe kadarki süre,  doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

Örnek:  Tekil gebe olan memurun 29 uncu haftada doğum yapması halinde doğum öncesi analık izninin başlaması gereken 32 nci haftaya kadarki üç haftalık süre, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir. Böylece, memurun doğum sonrasında kullanacağı analık izni süresi 19 hafta olacaktır.

b) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce doğum yapan ve 657 sayılı Kanunun29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memurun doğum sonrası analık izni süresine, doğum tarihi ile doğum öncesi analık izninin başladığı tarih arasındaki süre ilave edilecektir.

Geç Doğum Halinde Analık İzni Nasıl Uygulanır?

Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmeyecektir.

Çocuğun Ölü Doğması Halinde Analık İzni Nasıl Uygulanır?

a) Ölü doğum yapan memur,  sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır.

b) Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı hususunda tabip tarafından verilen rapora göre karar verilecektir.

Annenin Ölümü Halinde Babaya Kaç Gün Analık İzni Verilir?

a) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecektir.

Devlet Memuru Aylıksız İzinde (Ücretsiz izinde) İken Doğum Yaparsa Analık İzni Nasıl Uygulanır?

a) İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir.

Analık İzin Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Arasında Atanan Memurlara Analık İzni Verilir mi?

a) Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık süre (çoğul gebeliklerde on haftalık süre) içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye,  göreve başlaması kaydıyla doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası analık izni kullandırılacaktır.

b) Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.

Öğretmenlerin Yaz Tatilinde Doğum Yapması Halinde Analık İzni Nasıl Uygulanır?

a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

b)  Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

Memurun Süt İzni Süresi Günlük Kaç Saattir?

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır

Memur Süt İzninden (Emzirme İzni) Nasıl Faydalanır?

a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır.

b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir.

c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında yer alan yarım gün izin hakkından aynı anda yararlanamaz.

ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

Analık İzin Süresinin Bitiminden Sonra Kadın Memur Yarı Zamanlı Çalışmadan Süt İzinli Çalışmaya Geçebilir mi?

a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı tercih eden memur, yarım gün izin hakkından faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi halinde süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullanmayı talep eden ve bu haktan yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

Memurluğa Atanmadan Önce Doğum Yapan Kadın Memur Süt İzninden Faydalanabilir mi?

Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memur, doğumdan sonra sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır

Analık İzninin Bitiminden Sonra Yarı Zamanlı Çalışmak İsteyen Memur Ne Yapmalı?

Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

Memurun Doğum Sonrası Analık İzninin Bitiminden İtibaren Yarı Zamanlı Çalışma Süresi Kaç Aydır?

a) Memurun yarım gün izin süresi,  doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.

b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

Memurun Doğum Sonrası Analık İzninin Bitiminden İtibaren Yarı Zamanlı Çalışmadan Nasıl Faydalanılır?

a) Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır.

b) Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir.

c) Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

ç) Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kurumu tarafından belirlenecektir.

d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır.

e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir.

Çoğul Gebeliklerde Yarı Zamanlı Çalışma Süresi Değişiyor mu?

a) Çoğul (ikiz, üçüz,…)  doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir.

Örnek: Memurun birinci doğumda ikiz çocuğunun olması halinde yarım gün izin süresi üç aydır. Söz konusu memurun ikinci doğumda tekrar ikiz çocuğunun olması halinde ise yarım izin süresi beş aydır.

Çocuğu Engelli Olan Anne Kaç Ay Yarı Zamanlı Çalışabilir?

a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır.

b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti halinde memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

Analık İzninin Bitiminden Sonra Süt İznine Tabi Şekilde Çalışan Kadın Memur Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçiş Yapabilir mi?

a)  Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır

Memurluğa Atanmadan Önce Doğum Yapanlar Yarı Zamanlı Çalışmadan Faydalanabilir mi?

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

Devlet Memurunun Doğum Sonrası Aylıksız (Ücretsiz) İzin Süresi Hakkı Kaç Aydır?

a) Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Doğum Sonrası Aylıksız İzin Nasıl Kullanılır?

a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

b) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halindeyirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin,  süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

ç) Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısımkullanılması mümkündür.

Ölü Doğum Yapan Memura Aylıksız İzin Verilir mi?

Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin,  ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura verilmeyecektir.

Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan veya eşi doğum yapan memurun aylıksız izin verilir mi?

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.

b) Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

II- EVLAT EDİNME HALİNDE VERİLECEK İZİNLER

A) Ortak Açıklamalar

1) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin haklarından yararlanacak memurlar

a) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin haklarından;

– Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinen memurlar,

– Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, münferit olarak evlat edinen bekâr veya evli memurlar,

– Memur olmayan eşin üç yaşını doldurmamış bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri

yararlanacaktır.

b) Evlat edinme sebebiyle izin haklarından yararlanmada kadın veya erkek memur ayrımı gözetilmeyecektir.

B)  Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek Sekiz Haftalık İzin

657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında, “… Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle verilecek sekiz haftalık izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Sekiz haftalık iznin kullanımı

a) Bu iznin başlangıç tarihi çocuğun teslim edildiği tarihtir.  Ancak, evlatlık kararı verilmeden önce çocuk fiilen teslim edilmiş ise iznin başlangıç tarihi çocuğun fiilen teslim edildiği tarihtir.

b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde bu izin hakkından her iki eş de yararlanacaktır.

2) Devlet memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek sekiz haftalık izin

a) Evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye,  göreve başlaması kaydıyla sekiz haftalık izin süresinin kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır.

3) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun sekiz haftalık izni

a)  Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde bu kapsamdaki memura evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık sürenin kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır.

C) Yarım Gün İzin

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında “… Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle yarım gün izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım gün izin talebi

 a) Evlat edinmelerde,  657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık izin süresinin bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumunca yerine getirilir.

2) Yarım gün iznin kullanımı

a) Evlat edinme sebebiyle yarım gün izin talep eden memur, bu haktan doğum yapan memurun yarım gün izin kullanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde yararlanır.

b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde yarım gün izin hakkından istekleri halinde her iki eş de yararlanacaktır.

c) Yarım gün izin süresi,  evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişinin kaçıncı çocuğu olduğu dikkatealınarak  belirlenecektir. Çocuk sayısının tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gözetilmeyecektir.

Örnek: Bir sağ çocuğu olan memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğu evlat edinmesi ve talep tarihinde evlat edinilen çocuğun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi altı aydır.

3) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun yarım gün izni

a)  Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (F) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda bu kapsamdaki memur, çocuğun teslim tarihinden itibaren sekiz haftalık sürenin bitiminden başlayan yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu haktan yararlanacaktır.

Ç) Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek Aylıksız izin

657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci maddesinin (C) fıkrasında, “Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (C) fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Aylıksız iznin süresi

a) Evlat edinmelerde memura isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

2) Aylıksız iznin kullanımı

a) Evlat edinmelerde verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitimidir.

b) Evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla kısımkısım kullanılması mümkündür.

c) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde aylıksız izin süresi, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

3) Devlet memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek aylıksız izin

a)  Evlat edinmelerin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde bu kapsamdaki memur, isteği üzerine evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izin hakkını kullanabilir. Bu iznin başlangıç tarihi, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık sürenin veya yararlanılması halinde yarım gün izin süresinin bitimidir.

4) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun aylıksız izni

a) Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci maddesinin (C) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde bu kapsamdaki memurun yirmi dört aylık aylıksız izin süresinin başlangıç tarihi, sekiz haftalık iznin kalan süre kadar kullanılması halinde bu iznin bitiş tarihi, yarım gün izin hakkından kalan süre kadar yararlanılması halinde ise yarım gün izin süresinin bitiş tarihi olarak belirlenecektir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

87 Yorum

 1. Merhaba 22 aylik bir oglum var ve bir devlet hastanesinde acil serviste paramedik olarak calisiyorum.cocuk okul cagina gelene kadar yarim gun yarim maas calisma hakkindan yararlanabilirmiyim bunun icin ne yapmam gerekli

 2. merhaba. Üniversiteside çalışıyorum. çocuğum 14 aylık. 1 yıllık süt iznim dolmak üzere. ikinci öğretim ve haftasonu görevlerinden muaf olma durumu var mıdır? varsa ne kadar süredir?

 3. Merhaba, eşim 18 ağustosta doğum yapacak. Öğretmen olduğum için yaz tatilindeyim. Babalık iznini daha sonraki bir zamanda kullanmam mümkün mü?

 4. Merhaba. 16 martta dogum iznim bitecek işe başlayacağım. 2 ay yarım gun çalışma hakkımı kullanırsam 2 ay bitiminde sut izni hakkım olacak mı? Olacaksa ne kadar sure sut izni alabilecegim?

 5. mrb. Toplum saglık merkezinde görevli sağlık çalışanıyım analık izni bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı talep edersem 2 ay boyunca döner sermayeden kesinti yapılacak mı? Ayrıca yarım gün izinler veya süt izinleri hafta içinde birleştirilebilri mi ?

 6. Mrb. Ben toplum sağlık merkezinde sağlık çalışanı olarak görev yapmaktayım. Analık iznim bitti yarım gün izinli çalışma talebinde bulunursam döner sermayemden kesinti yapılacak mı?ayrıca yarım gün izinlerim birleştirileblr mi? Aynı hafta içerisinde iki buçuk gün şeklinde?

  1. Merhaba;sağlık çalışanlarının mesai saatleri farklı olduğundan dolayı birleştirme yapılabilir,tabiki idarenin insiyatifinde,döner sermayeyi benim görüşüm yarım olarak alırsınız.

 7. 16 haftalık analık izni bitiminde işe başlayarak, süt iznimi pazartesi salı gününde idare insiyatifinde toplayıp, çarşamba perşembe ve cuma günleri de yıllık iznimden kullanarak toplam 30 günlük yıllık iznimi 10 haftada kullanabilir miyim? yıllık izin süresi bitiminde ücretsiz izne ayrılabilir miyim?

  1. Merhaba;Kanunen böyle bir uygulama yok,idarenin de böyle bir insiyatif alacağına ihtimal vermiyorum.Yine de görüşebilirsiniz.

 8. Merhaba doğum sonrası kadrolu bir kadın personel şehir dışına uzun süreli olarak görevlendirilebilir mi? 6 aylık kızım var ancak 5 günlüğüne Denizli ye gitmem isteniyor. Bilgi verebilir misiniz lütfen?

 9. Merhaba 12 Ekim’de doğum yaptım doğum iznm 27 Aralık da bitiyor Ocak on besine kadar rapor alıp sonra ücretsiz izne ayrılmam mümkün mü ayrıca ücretsiz izne ayrılınca devlete bir maaş geri mi veriyoruz ögretmenim bu arada

 10. Doğum sonrası analık iznini kullandıktan sonra yıllık izin kullanıp yarım gün çalışma talep edebilir miyim

 11. Merhaba benim 5buçuk aylık bebeğim var 3 gün önce 657ye tabi sözleşmeli personel olarak atandım süt izin saatlerim nedir acaba

 12. 6 haziran 2017 doğumlu bebeğim var kadrolu devlet memuruyum süt iznim sadece günlük 3 saat midir yoksa yarım gün mü yarım gün çalıştığım takdirde aldığım ücret yarı ya mı düşer

  1. Merhaba;süt izni ilk 6 ay 3 saattir.Eğer yarım gün çalışmayı tercih ederseniz tüm haklarınız yarım olarak ödenecektir.

 13. Merhaba,
  Dogum sonrasi 24 aylik ucretsiz izin kullanimi icin idarenin takdir hakki var mi? Univeristede arastirma gorevlisi olarak calismaktayim 24 ay izin kullanma noktasinda okul idaresi sorun cikartabilir mi? Ogretim elemanlarinin yaptigi is itibariyle bu izni kullanmasinda idarenin takdir hakki oldugunu duymustum, boyle birsey arastirma gorevlisi icin de gecerli midir?

 14. Merhaba.
  657 devlet memuruyum.
  11 aylık bebeğim var. 1,5 saat süt iznim var. Hastanenin acil servisinde A.T.T olarak çalışıyorum. Acil servislerin mesailerinde 08/16. 16/08. Ve 08/08 olaak 3 ayrı saat var.
  Ben süt izninde olduğum için 08/16 lık dilimde çalışıyorum ve 1,5 saat iznim olduğu için 2.5 da çıkıyorum. Yöneticilerim başladıgimdan beri ısrarla mesainin 08/17 olduğunu 3,5 ta çıkmam gerektigini söylüyorlar. Bugün de mesai saatinin 08/16.30 olarak degistigini 3 te cikacagimi soylediler. Bunun ile ilgili dogru olan nedir? Yasal islem icin dilekce ile gerekli yerlere nasil basvurabilirim?

  1. Merhaba,öğle tatili kullanıyorsanız 3.5 ta çıkmanız gerekiyor ,ama sağlık personelinin bildigim kadarıyla öğle tatili yok bu nedenle 2.5 ta çıkmanız da sakınca görmüyoruz

   1. Evet acil serviste öğle. Tatili kullanilmiyor.bununla ilgili izlemem gereken yol nedir? Bugun bile ayni konuyu tartistik idare ile. İsrarla 3,5 diyor. Bu yaptiklari mobinge giriyor

 15. Öğretmenim martta doğum iz im bitiyor.hazirana kadar ücretsiz izin alsam ve göreve başlasam seneye 1. Donem başlayıp ikinci donem yine ücretsiz izin alabilir miyim.ya i izni parca parca kullanabilir miyim

 16. mrb süt izni bittikten sonra çalışan anneye nöbet yazılabiliniyormu yoksa iki yaşına kadar yazılamıyormu. eğer yazılıyorsa itiraz hakkımız varmı çünkü 1 yaşındaki çocuğu 24 saat nasıl tek bırakabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 17. Merhaba 24 temmuzda 3. Çocugum oldu süt izni daha önceki çocuğumda kullandım fakat daha sonra süt izni kaldırıldı şu an süt izni tekrar hak olarak verildi mi ayrıca yarım günlük eğitim yapan bir okulda sınıf öğretmeniyim bazı İdareciler bu durumda kullanamayacağımızı idda ediyor 2. Doğumumda bu konuda mücadele ettim ve haklı çıktım yine aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorum

 18. Temmuz 2016 da doğum yaptim. Eylül 15-haziran 15 tarihlerinde ucretsiz izin kullandım. Bu sene gene ayni tarihlerde izin kullanacağım. 2018 eylülde 6 ay daha tekrar izin almam mümkün mü?
  Rehber öğretmenim, part time çalışma imkanından yararlanmam mümkün mü?

  1. Merhaba,doğumdan sonra 2 yıl içinde istediğiniz zaman ücretsiz izin alabilirsiniz isterseniz yarım çalışma imkanından da yararlanabilirsiniz.

 19. Merhaba, 3 aylik bir bebegim var. Okuloncesi ogretmeniyim 09.00-02.00 calismaktayim. Bu sene sut izni kullanip 12.00 de cikicam. Bu durumda ekders ücretlerinde bir kesilme olur mu. Yasal hakkim oldugu icin kesilmemesi gerektigini dusunuyorum ama arkadaslarim kesilecegini soyluyor.

 20. Merhaba doğum sonrası aylıksız izin tek sefer mi kullanılabilir yoksa bölüm bölüm kullanılabilir mi
  Örneğin 15 eylül 15 ocak arası 4 ay aylıksız izin aldık sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar alabilir miyiz
  Bir de aylıksız izindeyken tayin isteyebilir miyiz
  Teşekkürler

 21. Merhabalar! Ben öğretmenim 14.07.2015te Doğum yaptım aylıksız iznimin 16 ayını parçalı olarak kullandım.Çocuğum şu an 25 aylık iznimin kalan 8 ayını da kullanabilir miyim?teşekkürler

 22. Merhaba iyi gunler. Sağlık bakanlığı bağlı 112 acil servisinde paramedik olarak görev yapmaktayım. 24 saat üzeri çalışıyoruz. Fakat doğum sonrası kendi isteğimiz ile nöbet tutmak yasak olduğunu söylüyor ve çocuk 2 yaşına gelene kadar mesai zorunlu olduklarını belirtiyorlar. Böyle bir zorunluluk var mi bilgilendirirseniz sevinirim

 23. merhaba bebeğim 4 aylık ve ben bir kamu kurumuna sözleşmeli olarak atandım bu hafta iş başı yapmam lazım.Tam olarak haklarım nelerdir yarım gün kullanma hakkım var mı varsa kaç ay kullanabiliyorum süt iznim kaç saat.birde bu haklardan bebeğim 6 aylık olana kadar mı yararlanabiliyorum?

 24. merhaba devlet memuru olarak çalışıyorum ılk çocuğum için ücretsiz izin kullanırken 2. bebeğimi doğurdum ücretsiz iznim bittiğinde doğum izninin tamamını (16 hafta olarak)kullanabilecek mıyım?

 25. merhabalar bankacıyım emekli sandığına bağlıyız süt izni bizde 1,5 saat mi yoksa ilk 6 ay bizimde 3 saat mi?

 26. Merhaba esim 13 temmuzda dogum yapti. Suan 10 gunluk babalik iznindeyim sonra da 2 yil ucretsiz izne ayrilmak istiyorum. Ucretsiz izne istedigim zaman ayrilabiliyornuyum yoksa dogumdan sonra hemen ayrilmak zorundamiydim? Teskkurler

 27. Merhaba sozlesmeli ogretmen olarak atanacagim kismetse 1 hafta icinde.(artik tum ogretmen atamalari sozlesmeli)su an hamileyim ve dogum 1-2 mart gibi gorunuyor.bebegim 34 haftalikken izne ayrilip analik iznimi kullanacagim.yaklasik olarak haziran basinda iznim bitecek.24 aylik ucretsiz izin hakkimi eylulde baslatabilir miyim.eger baslatirsam 24 aydan 3 ay dusup 21 ay iznim mi kalir?iznimi eylulde baslatip haziranda baslatmadigim icin.simdiden cok tesekkurler.

 28. 657 ye tabi hemşireyim. Eylül 2015 de çocuğum oldu. Analık iznini kullandım peşinden 24 aylık ücretsiz iznimi aldım oda Kasım sonunda bitecek o tarihten sonra ne kadar süre yarım zamanlı çalışabilirim. Yarım zamanlı çalıştığım için aldığım maaş da düşer mi. Teşekkür ederim

 29. Merhaba benim doğumumda Eylül’ün ilk haftasına denk geliyo ve öğretmenim. Doktorum bana öğretmenler yaz tatilinde 37. Haftaya kadar çalışabilir raporu alamıyo dedi gerçekten öyle birşey var mı varsa o beş haftayı nasıl doğum sonrasına eklettiririm

  1. Merhaba;
   Öğretmenlere verilecek analık izni
   a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.
   b) Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

 30. Merhaba, benim doğumum 10 eylüle denk geliyor kadrolu öğretmenim ,yaza denk geldiği için beş haftalık doğum öncesi izni mı doğum sonrasına eklettirerek 8+5 yapabilir miyim ?

 31. Dogum sonrasi ucretsiz izin hakki her dogum icin gecerli mi?3 kez (dogumdan dolayi)ucretsiz izin alan kisi 4.dogumundada ucretsiz izin alabilir mi?

 32. Merhaba Ahmet Bey. Doğumdan sonraki ücretsiz izin hakkı çocuk kaç yaşına gelene kadar devam eder?

 33. Merhaba Mehmet Bey..Devlet memurunun her doğumdan sonra 24 ay ücretsiz izin alma hakkı var mı? Yoksa memuriyet hayatı boyunca 1 defa mı alabiliyor bu izni? Teşekkür ederim..

 34. Merhaba yaz ucretsiz izindeyim yaz maasi icin iznimi haziranda iptal edip eylulde tekrar baslatabilirmiyim (ogretmenim)

  1. Merhaba;657 sayılı Kanun açısından bir engel bulunmamaktadır.Ancak öğretmenler için uygulama farklı olabilir.Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşebilirsiniz.

 35. Merhaba, Ben 657 sayılı DMK tabiyim. 09.09.2016 tarihinde doğum yaptım. Analık iznim 2016 Kasımda bitti, Mart 30’a kadarda, ikinci doğum olduğu için dört ay yarım gün çalışıyorum. Yarım gün çalışma hakkım bittikten sonra 6 ve 1,5 saatlik süt izni kullanabiliyormuyum.

 36. Kamu kurumunda hemşire olarak görev yapmaktayım şuan ikinci doğumumu yaptım ve benim yukarıdaki süt izni hakkım tam olarak ne analık iznim bittikten sonraki ilk dört ay yarım gün bebek dokuz aylık olana kadar 3saat bebek 15 aylım olana kadar 1.5saat şuan anladığım bu ama yöneticiler yarım günü kullanırsam sonraki süt iznimin iptal olacağını söylüyor acil cevap verebilirmisiniz

  1. Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

 37. Su an analık iznim biteli yaklasik 10 ay olacak. Ucretsiz izin hakkim14 ay mi kalmis oluyor?

 38. Merhaba, cok acil yardimci olurmusunuz, 2016 subat ayinda dogum yaptim, mayista analik iznim bitti, rapor almam gerekti ve agustos ayinda ise basladim, su an kizim tam 1 yasinda. Ucretsiz izne ayrilmak istiyorum, ise başladigim icin hala ucretsiz izin hakkim 24 ay mi? Cunku kizim 1 yasini doldurdu ve kac parca halinde kullanma hakkim var, kadrolu devlet memuruyum, tesekkur ederim.

 39. Meraba. Önceden sebepsiz yere ücretsiz izin kullanan biri doğumdan sonra da ücretsiz izine ayrılanilir mi?

 40. Merhaba, bir başka sorum şu :
  Öğretmenim 2. Çocuk olacak. Aylıksız izine ayrılsam,9 ay izin alsam. Sonra tekrar göreve başlasam.
  1-2 ay denesem. Zor olduğuna kanaat getirip tekrar izin almak istesem alabilir miyim?
  Yani 24 aylık izin hakkımı. 9 ay izin 2 ay çalışma sonra 9 ay daha izin şeklinde yapabilir miyim?

 41. Merhaba,
  2. Çocuğum kısmetse yaz tatilinde doğacak. Analık izni bitince yarım gün çalışma hakkından faydalanmak istiyorum.
  Öğretmenim. Bu yarım gün bize nasıl uygulanıyor? Haftada kaç saat derse girmem gerekir?

  1. Merhaba;ders programlarının, günlük zorunlu çalışma süresi dikkate alınarak ders bütünlüğü bozulmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine dair Bakanlık görüşü bulunmaktadır.

 42. Kadrolu öğretmenim doğum iznim bittikten sonra aylıksız izne hemen mi ayrılmam gerekiyor yoksa bir ay çalışıp sonrasında aylıksız izne ayrılabilirmiyim

 43. 657 bagli devlet memuruyum ocak 2015 doğumlu bir çocuğum var şuanda ücretsiz izin deyim ücretsiz izin sonrası cocuk ilkokul cagina gelene kadar yarım zamanlı çalışma kapsamına giriyor muyum acaba doğum tarihi olarak.memurların da işçiler gibi bu hakkı var mi

 44. memur olarak maaşın yarısını mı alıyoruz yoksa yarısını alıp geri kalanınıda alabılıyormuyuz?
  bu arada kızım 2015 dogumlu. hala yararlanabılırmıyım?

 45. bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. 2.5 yaşında bir oğlum var. okul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından ben de faydalanabilirmiyim. Çünkü benim oğlum da daha okul çağına gelmedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu