Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından (hastaneler, aile hekimlikleri v.s.) hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu almış olanlara;

- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

-5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının (Bağ-Kur’lu) analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

-5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi(SSK) ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

Geçici iş göremezlik (rapor parası) ödenmektedir.

Emekli olup SSK’lı çalışanlara geçici iş göremezlik ödemesi

[caption id="attachment_5768" align="aligncenter" width="500"] sgdpye tabi çalışan emeklilere geçici işgöremezlik rapor parası[/caption]

5510 Sayılı Kanuna göre emekli olduktan sonra 4/a kapsamında eski adıyla SSK kapsamında çalışmaya devam eden kişilerin maaşları kesilmemekte, (4/a) sigortalıları  yönünden SGDP ödenmiş sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yönünden yardım yapılmakta olup, bu süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

Yukarıdaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere emekli olduktan sonra 4/a kapsamında çalışması devam eden emeklilerin hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu alması halinde kendilerine herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Ancak emekli çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı geçirmeleri halinde kendilerine bu durumlardan kaynaklanan geçici iş göremezlik raporları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenebilmektedir.

Editör: TE Bilisim