Bu yazımızda devlet memurlarına ikinci görev verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara cevap bulabileceksiniz.

[caption id="attachment_1769" align="alignleft" width="382"] devlet memuru ve öğretmenlerin ikinci görev şartları[/caption]

Hangi Kurumlarda Çalışan Devlet Memurlarına İkinci Görev Verilemez?

Aşağıda sayılan Kurumlarda çalışan devlet memurlarına ikinci görev verilmez.Bu kurumlar; -657 Sayılı Kanuna Tabi Kurumlar, -Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, -Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar, -Kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlar,

Bu kurumlarda çalışan memurlara hiç bir şekilde ikinci görev verilemez, bu kurumlardan her ne ad altında olursa olsun para ödenmez ve ya yarar sağlanamaz.

İkinci Görev İle İlgili Ücret Konusunda İstinai Olan Memurlar Kimlerdir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

Hangi Memurlara İkinci Görev Verilebilir, Verilebilecek Görevler Nelerdir?

Aşağıdaki sayılan durumlarda devlet memurlarına asıl görevi yanında ikinci görevde verilebilir.Bunlar:

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

-Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartı ile: 657 Sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler,

Devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilir.

Ayrıca asıl görevlerinin yanında;

-Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

-Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

-Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

-Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

İkinci görev olarak yaptırılabilir.

Ek Ders Görevi Kimlere Verilebilir?

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Devlet Memurlarının Hangi Görevleri Birleştirilemez?

             Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Editör: TE Bilisim