Devlet Memuru İçin Aylık Ne Anlama Gelir?

[caption id="attachment_2343" align="aligncenter" width="374"] devlet memuru aylık zam ve ödeme esasları[/caption]

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Sözleşme Ücreti Ne Anlama Gelir?

Sözleşmeli ücreti: 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Gündelik Ücreti Ne Anlama Gelir?

Gündelik:657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Ödül Ne Anlama Gelir?

Ödül: 657 Sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Temsil Giderleri Ne Anlama Gelir?

Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Ders Görevi Ücreti Ne Anlama Gelir?

Ders görevi ücreti: 657 Sayılı Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Fazla Çalışma Ücreti Ne Anlama Gelir?

Fazla çalışma ücreti: Kurumların, 657 Sayılı Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin İş Güçlüğü Zammı Ne Anlama Gelir?

İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin İş Riski Zammı Ne Anlama Gelir?

İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Eleman Temininde Güçlük Zammı Ne Anlama Gelir?

Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Mali Sorumluluk Tazminatı Ne Anlama Gelir?

Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı ifade eder.

Devlet Memuru İçin Kademe Aylığı Ne Anlama Gelir?

Kademe aylığı 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

Devlet Memuru İçin Derece Aylığı Ne Anlama Gelir?

Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.

Devlet Memuru İçin Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları Ne Anlama Gelir?

Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

Editör: TE Bilisim