GÖREVE ZAMANINDA BAŞLAMAYAN DEVLET MEMURLARI!DİKKAT!

Bu yazımızda ilk defa atanan ,yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanan Devlet memurlarının göreve başlama sürelerini ele alacağız.

Aynı Yerdeki Göreve Atanan Devlet Memuru En Geç Hangi Tarihte Göreve Başlamak Zorundadır?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen  iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Başka Yerdeki Göreve Atanan Devlet Memuru En Geç Hangi Tarihte Göreve Başlamak Zorundadır?

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini   izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

          Yukarıdaki süreler;

          1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

          2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

          3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

          tarihinde başlar.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanan Devlet Memurlarına Yollukları Ne Zaman Ödenir?

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir.

Memur Belirtilen Sürelerde Göreve Başlamazsa Ne Olur?

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen süreler içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan  yukarıda belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.