Memurların aylık ve ödemeleri ile ilgili tüm bilgilere bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

1-Devlet memurlarının aylıkları ne zaman ödenir?

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Aybaşı devlet memurları için her ayın 15’i olarak esas alınır.

2- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde peşin ödenen aylık geri alınır mı?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

3-Sözleşmeli ve geçici personelin ücretleri nasıl ödenir?

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

4-Açıktan atanan memur ne zaman aylığa hak kazanır?

Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabıyla ay sonunda ödenir. 

5-Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

6-Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma

 Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin kazandığı kademeye göre aylığını alır.

7-Görev yeri değişen memurun aylığı ne zaman ve nasıl ödenir?

[caption id="attachment_5378" align="aligncenter" width="500"] memurların maaşları aylıkları ve ödemeleri soru cevap[/caption]

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve Kanunda belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

8- İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları nasıl ödenir?

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

9- Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.

10-Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları nasıl ödenir?

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. 

11-Vekalet aylığı ve ikinci görev için ödeme şartları nelerdir, nasıl ödenir?

-Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

-Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 657 Sayılı Kanunun 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

-Kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

-ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir

12-Ders ve konferans ücretleri:

-Kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının 657 Sayılı  Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

- Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

13-Devlet memurlarının yolluk giderleri ve gündelikleri

Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

14-Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenir mi?

Devlet memurlarına günlük çalışma saatlerinin haricinde:

-Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

-Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

 hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

15-Devlet memuru ücret verilmeden fazla çalışmaya tabi tutulabilir mi?

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. 

16-Sürekli görevle yurt dışına gönderilen devlet memurlarının aylıkları nasıl ve ne zaman ödenir?

-Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev  alan  memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar ödenir.

-Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere göre ödenir.

- Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 657 Sayılı Kanunun 181 inci maddesinde belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 657 Sayılı Kanunun 156 ncı maddesine göre belirlenen emsal katsayının 1/3’ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.

17-Yurt dışında geçici görevde iken merkeze çağrılan memurların aylıkları nasıl ödenir?

Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

18- Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıkları nasıl ödenir?

Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadıyla silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

19- Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıkları nasıl ödenir?

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

-Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.  ( Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir)

- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

20-Silah altına alınmadan önce kadrolarında açıkta bulunanların aylıkları nasıl ödenir?

Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

- Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 657 Sayılı Kanunun 183 ve 184 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

-Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.

Editör: TE Bilisim