Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi tarafından yayınlanan ilanda Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevlendirmek üzere tercüman alımı yapılacak. İlgili şartları sağlayan adayların 30 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı Tercüman Alımı Nasıl Başvurulur?

Başvuru yapmak isteyen adayların şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen yapılacak olup ilgili tarihe kadar başvuruların yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların yapılacağı adres Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’dır.
 • Başvuru esnasında gerekenler;
 • Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan temin edilmiş başvuru dilekçesi,
 • Dilekçenin eksiksiz ve hatasız şekilde doldurulması gerekmektedir, bilgilerinde hata ya da eksiklik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru dilekçesinde ayrıca banka IBAN numarası ve banka şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.
 • C. kimlik kartı ya da onaylı fotokopisi,
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Mezun olunan okulu gösteren diploma ya da mezuniyet belgesi,
 • Yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık,
 • Tercüman olmak istenen dil ya da dillere ait ilişkin diploma, sertifika, ruhsatname gibi belgelerin asılları ve komisyon tarafından onaylanan örneği, bu tür belgelerin olmaması halinde yeterli derece dil bildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge ile başvurularını yapabileceklerdir.
 • Bir önceki yıl ya da yıllarda başvuru yapmış adaylar için kimlik belgesi, adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve tercümanlık belgeleri tekrardan istenmez.

Cumhuriyet Başsavcılığı Tercüman Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de oturum izni bulunan ve iyi derecede Türkçe bilen ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimseler başvuruda bulunamaz,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmaması,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü madde kapsamında affa uğranılsa bile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılmamış olması ya da sanat yönünden yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il ve bölge çevresinde oturması ya da oturacak olabilmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 • Türkçe dışında en az bir yabancı dil bilmesi ya da işaret dili bilmesi gerekmektedir.
 • Bu şartları sağlayan adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi için komisyon görevlendirilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi 30 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. Komisyon, listeye kabul şartları taşımayan ya da hatalı bilgi vermiş adayların başvurularını geri çevirecektir.
 • Başvuruları uygun görülen adayların, bildikleri diller ve daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluş adları oluşturularak 1 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecektir.
 • Kabul edilen adaylar için yemin töreni düzenlenecektir. Buna göre Ceza Mahkemesi Kanunu 64’üncü maddesi kapsamında yemin etmeyen adayların işlemleri başlamayacaktır.
 • Tercümanların görevlerini yaparken; bağımsızlık, tarafsızlık, dürüst davranma, sözcükleri çarpıtmamak, sır saklama, görevini bizzat yerine getirme, temel yargılama ilkelerine uygun davranma konularına azami ölçüde dikkat göstermelidirler.
 • Yeminleri yapılan adaylar ilgili pozisyonlarda görevlendirilmeye başlanacaktır. Görevlendirme için bildikleri dil ile ilgili davalar vb. oluştukça kendilerine görevlendirme verilecektir.
Editör: TE Bilisim