Bozulan Taksitlendirmenin Geri Dönüşü Var mı?

6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağkur,işveren Genel Sağlık Sigortası GSS) alacaklarına da yapılandırma imkanı getirilmiş ve peşin ya da taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır. Yapılandırma son başvuru süresi 31.12.2014 tarihi iken son başvuru tarihi GSS borçları hariç 02.02.2015 tarihine uzatılmıştı. Yapılandırma başvuruları 02 Şubat 2015 tarihinde sona erdi.

 Yapılandırma taksitleri dışında “cari ay prim borçları”nı da ödemek şart

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Çok Zor Durum Nedeniyle Cari Ay Prim Borcunu Ödeyemeyenler Ne Yapabilir?

Taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecek, çok zor durumda bulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvim yılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

****

Editör: TE Bilisim