SSK’LILARIN(5510 4-a ‘lıların)

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLME SÜRELERİ

            Sigortalı çalıştıran işverenlerin en çok merak ettiği konulardan birisidir sigortalı işe giriş bildirgesi verilme süresi. Sigortalının durumuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilme süresi de değişmekte ve bu da kafaları karıştırmaktadır. İşte tüm bu karışıklıkların önüne geçilebilmesi için aşağıda belirtilecek olan sigortalı işe giriş bildirgesi verilme sürelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

            1-İşe başlamadan önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmesi Gereken Sigortalılar Kimlerdir?

            5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) hizmet akdine tabi sigortalı sayılanların, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

            2-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

 

            İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş Bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

            3-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalılar?

 

            -Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde Sosyal Güvenlik  Kurumuna verilmiş sayılmaktadır.

            4-İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

 

            -Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılmaktadır.

            5-Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre

işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel

 

            -657 sayılı Kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar (SSK’lılar) ile 657 sayılı Kanun gereğince geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin bildiriminin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir.

 

6-Kamu idarelerince yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınanlar

 

            Kanunla, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere gönderilen ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi(SSK’lı) olan personelin, yurtdışında çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

7-Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacaklar

 

            -Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi(SSK’lı)  çalışacak sigortalıların vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

8-Özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel

 

            -4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Sosyal  Güvenlik Kurumuna bildirilmeleri gerekmektedir.

9-Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

 

            3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik  Kurumuna eğitim kurumlarınca staja veya mesleki eğitime başladıkları tarihten önce verilmesi gerekmektedir.

10-Tutuklu ve hükümlüler

 

            5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanların bildiriminin; bunları çalıştıran kamu idareleri, işverenler ya da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

 

11- İŞKUR kursiyerleri

            İŞKUR ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol gereğince, kursiyerlerin işlemleri açılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

            İŞKUR tarafından meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için, işyeri sicil numarası, T.C. kimlik numaraları ve kursa başlangıç tarihleri izleyen ayın 10’uncu günü akşamına kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesi ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesi istenmeden Sosyal Güvenlik Kurumunca, bunların tescilleri T.C. kimlik numaralarına göre yapılmakta, kursa başladıkları tarihten itibaren ise sigortalılıkları başlatılmaktadır.

12-4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar

 

            İŞKUR ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol gereğince, iş kaybı tazminatı alanların işlemleri açılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır. İŞKUR tarafından ilk iş kaybı tazminatının fiilen ödendiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığı tarihten itibaren bunların sigortalı bildirimi ve tescili yapılmış sayılmaktadır. Bu nedenle, bunlar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesi istenmemektedir.

 

13-İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar

 

            -İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarına katılan sigortalıların bildirimlerinin bunları çalıştıran işverenler tarafından işin başlama tarihinden önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

14-Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş işyerinde çalışanlar

 

            -İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna verilerek tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılmaktadır.

15-İşverenin alt işverenine ait işyerinde çalışan sigortalılar

 

            İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenlerin aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalılar için ayrıca işyeri dosyası açılmamaktadır. Bu şekilde alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalılarla ilgili tüm işlemler asıl işveren adına açılan işyeri dosyasında yürütüldüğünden, alt işverenlerin, işverene diğer alt işyerleri ya da asıl işyeri numarası üzerinden çalıştırdığı sigortalılardan dolayı müstakil işveren durumunda görülmelerine imkan bulunmamaktadır.

            Asıl işyerine ait numara ya da alt işveren numarası üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesi verildikten sonra diğer alt işveren ya da asıl işveren yanında hizmet akdi sona ermeden çalışmaya devam eden sigortalılar için sonradan verilen işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş sayılmaktadır.

 

16-Devredilen işyerlerinden sigortalı bildirimi

 

            Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işveren, işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeri tescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralan işverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

17-Nakledilen işyerlerinden sigortalıların bildirimi

 

            Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilen

işyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmamaktadır.

18-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 

            Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar(SSK’lılar),çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirebilirler.

Editör: TE Bilisim