SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YOL, GÜNDELİK ve REFAKATÇİ GİDERLERİNİ ÖDER Mİ?

SGK Yol ve Gündelik Ödemeleri Kimlere Yapılır, Şartları Nelerdir?

Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne,baba,eş ve çocuklara yapılır.

SGK YOL PARAMI NASIL ALIRIM

SGK Yol ve Gündelik Ödemesi Şartları Nelerdir?

Sigortalının kendisine ya da hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yol ve gündelik ödemesi yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir.Bu koşullar:

-Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,

-Sevkin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,(aile hekiminin yapacağı sevkler kabul edilmeyecektir)

-Hasta sevk belgesinin doldurulması ve sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir(Başhekim onayına gerek bulunmamaktadır),

-Sevkin yapıldığı gün de dahil olmak üzere iş günü içerisinde sevk edilen hastaneye gidilmesi,

Gerekmektedir.

Yol ve Gündelik Giderlerinde Sevk Zinciri  ve Mesafe istisnası Olan Hastalıklar Hangileridir?

Aşağıdaki hastalık gruplarında en yakın yerleşim yerine sevk esası aranmamakta, yol ve gündelik ödemeleri buna göre ödenmektedir.Bu hastalıklar:

-Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü,

-Kanser tedavisi ve/veya kontrolü,

-Uzuv replantasyonu,

-Acil Hal,

-Meslek hastalıkları hastanesine meslek hastalığı tedavisi ve/veya kontrolü..

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti ve/veya kontrolü amacıyla gönderilen sigortalılara yol ve gündelik ödemesi yapılır mı, şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti ve/veya kontrolü ile 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi gereğince gerekli görülen kişilerin kontrol muayeneleri için yerleşim yeri dışına yapılan sevklerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanır. Ayrıca, Kurumca yapılan sevklerde sevkin kişilere tebliğ edildiği gün dahil 10 iş günü içinde sağlık hizmeti sunucularına müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kaplıca Tedavilerinde Yol Giderini Öder mi?

Kaplıca tedavilerinde yol gideri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Diyaliz Tedavilerinde Yol ve Gündelik Giderlerini Öder mi?

Diyaliz tedavilerinde yol giderleri, en yakın diyaliz merkezinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir.En yakın diyaliz merkezinin bulunduğu mesafeden daha uzak bir yerleşim yerinde bulunan diyaliz merkezinde diyalize gidip gelen hastaların yol giderleri, tedavinin yapılabildiği en yakın diyaliz ünitesinin (yatak kapasitesi, günlük hasta sayısı, boş yatak olup olmadığı, HBs Ag (+) hastalar için ayrı bir bölüm, HCV Ab (+) hastalar için ayrı cihaz bulunup bulunmadığı gibi durumlar dikkate alınarak) tespit edilmesi halinde Kurumca karşılanır. Hastalara diyaliz merkezinin/sağlık hizmeti sunucusunun servis hizmeti verdiğinin tespit edilmesi halinde servis hizmetinden faydalananlara bu mesafeler için ayrıca yol gideri ödenmez.

Yol ve Gündelik Ödemesi Alabilmek İçin Sigortalının Sevkli Gittiği Hastanede Yapması Gereken İşlemler Nelerdir?

Sigortalının yol ve gündelik ödemesini alabilmesi için:

Sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından sevk belgesinde sağlık kurum/kuruluşuna başvuru tarihinin, sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihinin, ayakta ve/veya yatarak tedavi başlangıç ve bitiş tarihinin, tedavi tarihlerinde istirahat raporu verilmiş ise rapor başlangıç bitiş tarihinin, refakatçisi olması durumunda refakatli olarak gelindiğinin/kalındığının, belirtilmesi gereklidir.

Ayrıca sevk belgelerinde başhekim onayı şartı aranmamaktadır.

Yol ve Gündelik Gideri Alabilmek için Mutat Taşıt İle Yapılan Sevklerde Bilet/Fatura İbrazı Zorunlu mudur?

Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıtla yapılan nakillerde bilet/fatura ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yurt içinde demiryollarında, deniz yollarında, karayollarında kurumlar/kuruluşlar veya özel firmalar aracılığıyla şehirler arası yapılan yolcu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkı bulunan kişiler ile bu haktan faydalanan eşleri, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları ve eşlik eden refakatçilerinin bilet/fatura ibraz etmeleri gerekmektedir. Ücretsiz seyahat etmenin mümkün olmadığı yerleşim yerleri/mesafeleri için ise bilet/fatura ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mutat Dışı Araçla Yapılan Sevklerde Yol ve Gündelik Ödemesi Yapılır mı,Ödeme Tutarı Ne Kadardır?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışına mutat taşıt dışı araç (ambulans, ticari taksi, tarifeli uçak vs.) ile sevk edilmeleri halinde;

 1. Sevk eden sağlık kurumunca; hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi (bu rapor sadece tek sefer gidiş için geçerlidir),
 2. Sevk ile müracaat edilen sağlık kurumunca; tedavi sonrasında dönüş için mutat taşıt dışı araçla naklin öngörülmesi durumunda da sağlık kurulu raporunun ayrıca düzenlenmesi (bu rapor sadece tek sefer dönüş için geçerlidir),
 3. Acil hal nedeniyle sağlık kurulu raporu düzenlenmeksizin sevk edilen kişinin mutat taşıt dışı araç ile nakline ilişkin yol gideri, acil hal nedeniyle naklin gerektiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte, sevk eden sağlık kurumunun ilgili hekimi tarafından imzalanmış belge ile belgelenmesi,

ve Kurumca kabul edilmesi durumunda yol gideri ödenir.

Belli bir program çerçevesinde sayılan tedavilerde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, PUVA vb.) kişilerin mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenmesinde, her seferinde sağlık kurulu raporu aranmaz. Ödeme işlemleri ilk sağlık kurulu raporuna istinaden yürütülür.

 1.  Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri nedeniyle düzenlenen mutat taşıt dışı araç ile nakile ilişkin sağlık kurulu raporu 3 ay süre ile geçerlidir.
 2.  Diyaliz tedavileri nedeniyle düzenlenen mutat taşıt dışı nakile ilişkin sağlık kurulu raporunda en az bir erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi veya hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman hekiminin yer alması gerekmektedir. Bu sağlık kurulu raporu 3 ay süre ile geçerlidir.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, kendilerine bir vasıta tahsis edilmesi suretiyle başka bir yere gönderilmiş iseler, eşlik eden refakatçiye ayrıca yol gideri ödenmez.

(4) Sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda alınmaya başlanılması durumunda ayrıca basılı olarak istenilip istenilmeyeceği, onay süreci ve diğer gönderilme usulleri Kurumca belirlenerek duyurulur.

2015 Yılı İtibariyle Mutat Dışı Araç İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Ne Kadar Yol Ödemesi Yapmaktadır?

Mutat taşıt dışı araç ücretleri

(1) Mutat taşıt dışı araçla yapılan sevklerde mutlaka bilet/fatura ibrazı zorunludur. Bilet/fatura ibraz edilememesi halinde mutat taşıt bedeli üzerinden ödeme yapılır.

(2) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve/veya dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir.

(3) Kurumca ticari taksi için ödenecek ücret, ilgili yerleşim yerleri arası için geçerli mutat taşıt ücreti bedelinin 5 katını geçemez.

(4) Tarifeli uçak için ibraz edilen bilet/fatura tutarı, ekonomi sınıf bedeli üzerinden ödenir. İlgili firmanın tespit edilen uçuş tarihindeki ekonomi sınıf bileti ücretinden daha düşük ücrette bilet/fatura beyanının olması durumunda, bilet/fatura bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.

(5) Kara ambulansı ve hasta nakil aracı ücreti, 07.12.2006 tarih, 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nin 28 inci maddesi gereği belirlenen fiyatlar esas alınarak ödenir. Ancak özel kara ambulans firmalarının Sağlık Bakanlığı onayı ile yürürlüğe giren “Ambulans Ücret Tarifesi”nden daha düşük bedelle hasta nakil beyanlarının olması durumunda, kamu ve Kurum yararı doğrultusunda belirlenen ücret tarifesinden daha düşük fatura edilmesi halinde fatura bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.

(6) Hava ambulans ücretleri sadece uzuv replantasyonu gerektiren acil sağlık hizmeti ile SUT’un 2.4.2 maddesi kapsamında sağlanan sağlık hizmetleri için ödenir. Organın/dokunun naklin yapılacağı sağlık kurumuna, hava ambulansı dışındaki özel hava taşıtı ile getirilmesi halinde gidiş-dönüş yol giderleri hava ambulansı için belirlenen tutarlar esas alınarak ödenir. Hava ambulansı ve hava ambulansı dışındaki özel hava taşıtı bedelinin ödenebilmesi için fatura ekinde taşıtın ambulans görevi maksadıyla ilk kule teması “ambulans görevi” ifadesi ile kurulmuş olması, hava aracının uçucu ve teknik kayıtlarının (motor çalıştırma-motor susturma arasındaki geçen zaman dilimi) ibraz edilmesi gerekmektedir. Ruhsatlandırılmış hava ve deniz ambulansları için aşağıda belirtilen ücretler azami ücretler olup ücretlere tıbbi müdahale bakım ücretleri dâhildir.

 1. a) Uçak ambulans ücretleri;
  • Turbo prob motorlu ambulans uçağı için gidiş dönüş hesap edilmek suretiyle uçuş saati başına 2.000 (ikibin) TL + KDV,
  • Jet motorlu ambulans uçağı için gidiş dönüş hesap edilmek suretiyle uçuş saati başına 3.500 (üçbinbeşyüz) TL+KDV, yurt dışı uçuşlar için 4.000 (dörtbin) TL,
 1. b) Helikopter ambulans ücretleri;
 • Tek motorlu ambulans helikopter için gidiş dönüş hesap edilmek suretiyle uçuş saati başına 1.500 (binbeşyüz) TL+KDV,
 • Çift motorlu ambulans helikopter için gidiş dönüş hesap edilmek suretiyle uçuş saati başına 2.750 (ikibinyediyüzelli) TL+KDV,

c-) Deniz ambulans ücretleri;

 • Deniz ambulansı için gidiş dönüş hesap edilmek suretiyle seyir saati başına 1.500 (binbeşyüz) TL+KDV.

(7) Cenaze nakil aracı ücretleri ilgili belediye tarafından onaylanan ücret tarifesi üzerinden fatura tutarını aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Gündelik Ödemeleri Kimlere Yapılır, Şartları Nelerdir?

(1) Kişilerin, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklerinde hasta ve refakatçisine;

 1. Ayakta tedavilerde, sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında, istirahat raporu verilen süreler dışında kalan günler için gündelik ödenir.
 2. Yatarak tedavilerde, hasta ve refakatçisine yalnızca gidiş ve dönüş tarihi için gündelik ödenir.
 3. Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla 5 günü geçmemek üzere gündelik ödenir.

(2) Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

(3) Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.

(4) Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusuna müracaatları sonrasında, hastanın sevk edildiği branş dışında başka bir branşa tedavinin devamı niteliğinde sevk edilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi halinde sevk edildiği branşta ayakta tedavi görülen günler için de gündelik ödenir.

(5) Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusuna müracaatları sonrasında, hastanın sevk edildiği yerleşim yerinde başka bir sağlık hizmeti sunucusuna tedavinin devamı niteliğinde sevk edilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi halinde sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi görülen günler için de gündelik ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Refakatçi Giderlerini Öder mi Şartları Nelerdir?

(1)  Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere (18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatin tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz) refakatçi giderlerinde; sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının belirtilmiş olması gerekmektedir.

(2) Kişilerin yatarak tedavileri sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine; ilgili sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen refakatçi kalındığına dair belgeye istinaden, hastanın yanında kalan refakatçisinin yatak ve yemek giderleri, sağlık hizmeti sunucusunca Kuruma fatura edilmesi halinde SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “refakat” puanı esas alınarak karşılanır, ayrıca bu günler için ilgililere gündelik ödenmez.

(3) Hastanın yoğun bakım ünitesindeki yatarak tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti sunucusunda kalınmayan her gün için refakatçisine gündelik ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrole Giden Sigortalıya Yol ve Gündelik Ödemesi Yapar mı?

(1) Mevzuata uygun olarak yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen ve sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan veya kanser tedavisi gören veya meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların; kontrol amaçlı sevkleri;

 1. a) Kontrole çağrıldığını gösteren belgeye istinaden birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları dâhil tüm sağlık hizmeti sunucularınca yapılabilecektir.
 2. b) Kontrol çağrılarına istinaden birinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılan sevklere ilişkin yol gideri ödemesi yapılırken, sevk belgesi ile birlikte kontrol çağrı belgesinin de ödeme belgeleriyle birlikte ibrazı/gönderilmesi zorunludur. Kontrol çağrı tarihinin sevk belgesi veya tedavi gördüğünü belirtir belge üzerinde hekim tarafından belirtilmiş olması yeterlidir. Hekim imza ve kaşesini içermeyen belge, kontrol çağrı belgesi olarak kabul edilmez.
 3. c) Kontrol çağrılarına istinaden ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen sevklere ilişkin yol gideri ödemesi yapılırken kontrol çağrı belgesi aranmaz.

ç) Birinci fıkrada sayılan tedaviler/hastalıklar dışında kalan tedavilerin/hastalıkların kontrol amaçlı çağrılarına ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.

 1. d) Kontrol çağrılarına istinaden mutat taşıt dışı vasıta ile yapılan sevklere ilişkin işlemler SUT’un 2.6.1.B-3 ve 2.6.1.B-4 maddeleri doğrultusunda yürütülür.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

83 Yorum

 1. merhaba babam bir ay boyunca radyo terapi gördu hergun BANDIRMA. BURSA arası gıttık geldık babam emeklı yaş 65 refakatlı düşkün hasta sevk parası nekadar alırız . TEŞEKKUR EDERİM

 2. Merhabalar, oglum dogdugunda, yozgat tan Ankara ya sevkettiler. 13 ay yeni dogan yogun bakim unitesinde yatti, sevk kagidini SGK ya verdim. 13 ay icin 159 tl odeme yaptilar. Bu islem normalmi , ne yapmaliyim?

 3. 20 aylık kızım kf hastası ve ileri derecede kalp hastası her ay tokat dan Ankara’ya geliyorum şimdi 1 ayin içinde 3 defa amaliyat oldu ben sevk yaptirmadim öZel sektörde çalışıyorum sevk yaptirmadigim için bu hastaneden refaketci olduğum icin ödeme alabilirmiyim almam için ne yapmam lazim

 4. Merhaba benim çocuğum dogdugu günden beri hastanede yatıyor eşimde refakatçi olarak yanında duruyor 6 ay oldu bende bir şehirden bir şehire arada sırada kontrole gidiyorum eşim refakatçi parası alabilirmi ben yol ücreti alabilirmiyim

 5. Merhaba. Benim çocuğumun süt ve süt ürünlerine ciddi alerjisi vardı. üç defa anaflaksi geçirdi. tadavisini uludağ üniversitesinde yaptırıyorduk. fakat uludağ üniversitesi 6 ayda bir alerji testi yapıyor alerjinin devam edip etmediğini belirliyor, diyet öneriyor süt ve süt ürünlerinden uzak tutmamızı söylüyorlardı. öncesinde % 90 oranla 2 yaşına kadar geçeceğini söylüyorlardı fakat geçmedi. sonra 4 yaşına kadar geçebileceğini söylediler gene geçmedi. internetten yaptığımız araştırmada çocuğu süt alerjisi olan ebeveynlerin yorumlarından ege üniversitesinde prf.dr.esen demir’in başında olduğu çocuk solunum alerji bölümünün dezensitizasyon denilen bir yöntemle süt alerjisini tedavi ettiğini öğrendik. randevu aldık gittik ve çocuğumun tedavisi başladı. her hafta bursadan izmire gittik. ve çocuğum elhadulillah şu an süt ve süt ürünlerini tüketiyor,yiyor içiyor. benim soracağım bizi uludağ üniversitesi sevk etmedi zaten haberleri bile yok, biz internetten kendimiz öğrendik ve gittik bu durumda izmire gidiş geliş yol masraflarımız karşılanabilir mi? teşekkür ederim.

 6. merhabalar ben devlet memuruyum ankara gazi hastanesinde böbrek nakli oldum .Şuan bursanın Mudanya ilçesinde çalışıyorum Gazi Hastanesi gidip yol harcırahımı almam için ne yapmam lazım. Daha öncede denedim ama sevk kalktı … uludağ eğitim hastanesi Gazi Hastanesine sevk etmez gibi doktorlardan yorum alıyorum SGK da beni aydınlatmıyor lütfen bana yardımcı olun.

 7. DEVLET MEMURUYUM EŞİM AMELİYATOLDU KONYADAN ANKARAYA 6KEZ GİTTİK KONTROLVEMUAYANELER İÇİN AYRICA 1HAFATA HASTANEDEYATTI 1hafta hastanede yattı ben yanıda refakatcı idim ayrıca muanne vekontrol için 5kez gidip geldik bunun için yolluk alabilirmiyim eger alabilirsem neyapmalıyım

 8. Ben Muş İlinde oturuyorum. Eşim Ankara Hacetepe Üniversitesi hastahanesinde göz polikliniğinde retina yırtığından dolayı ameliyat olduktan sonra doktorun kontrol önerisine istinaden bazen ayda 1, bazen 2 ayda bir Hacetepe Tıp Fakültesine götürüyorum. Randevuya istinaden Muş Devlet Hastahanesinden Refakatlı olarak sevkli Ankara Hacetepe Tıp Fakültesine gittim. Hastayı tekrar ameliyata alıp, 5 gün Ankara’da kaldıktan sonra Muş İline dönüp, sevki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verdik. Muş’tan Ankara’ya randevuya istinaden refakatlı olarak gidiş-dönüşümüze 174,00 TL. ücret ödendi. Muş-Ankara arası 1001 km. 2 kişinin gidiş-dönüş sadece otobüs bileti 400,00 TL.dir. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrol için randevu olmasına rağmen, bunu nazara almamaktadır. Bunun bir gerekçesi var mı? SGK’ya itiraz ettim. Önce Muş’tan Van’a sevk yap, Van’dan da Ankara’ya sevk yapman gerekir diyor. Bunun bir kanuni dayanağı var mı?

 9. Merhaba;
  Mardin’de ikamet etmekteyim.Tüp bebek tedavisi görüyoruz.Diyarbakır da hiç bir devlet hastanesi yapılmadığı için istanbul tıp fakültesinde tedaviye başladık.Sevk uçak parası alabilmemiz için mardin ve istanbul arası kilometre 1475 km’dir.Ssk ne kadar yol parası verir bize.Şuan uçak bilet fiyatı 200 tl civarıdır.SSk tam uçak parası mı veriyor,yoksa yarısını.Bilgiledirirseniz,seviniz.Kolay gelsin.

 10. BEN SEVK YAPMADIM 15 GÜN ERZURUM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATTIM DEVLET MEMURUYUM ACAB VERİLEN HAKDAN YARARLANABİLİRMİYİM.

  1. Merhaba;refakatçiniz varsa ödeme alabilir,sevk parası alabilirsiniz.Ama rapor parası alamazsınız devlet memurlarına ödenmiyor.Zaten o sürede maaşınız tam alıyorsunuz.

 11. refakatli sevklerde gidiş refakatli dönüş refakatsiz ise veya tam tersi ise refakat ücretinin % 50 simi ödenir.

 12. Oğlumun raporuna itiraz ettim ve İl Sağlık Müdürlüğü, o hastane bu hastane dolaştırdı ki; üç defa il dışı, iki defa da il içi hastanesine kümülatifde 2000Km’den fazla yol gittik. Her defasında %70 oğlumla birlikte gitmek zorundaydık. Çünkü kanun bunu emir ediyordu. Hakem hastanenin nihai kararı, İTİRAZIMIN HAKLI OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI. Çünkü ne yaptığını bilmez bir Çocuk Psikiyatri Uzmanının kararı; hiçbir test, sınama, ölçme aracı uygulamadan Atipik Otizm tanısı, %40 engel oranıydı… Halbu ki oğlumun, 2009 yılı kasım ayından %50 engellilik oranlı Mental Retardasyon tanılı ve de 2010 yılında SÜREKLİ duruma çevrilmiş olan eski raporu vardı. İnsan bir sorar “Önceki zamanlarda alınmış herhangi bir raporu var mı yok mu; varsa nedir” diye değil mi??? Nasıl Çocuk Psikiyatri Uzmanı olduysa artık???
  İtiraz müessesesine başvurmamızın kanuni emri gereği; İl Sağlık Müdürlüğü ikinci hastaneye gönderdi. İkinci hastane yetişkin psikiyatri olduğu için Antalya Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanından görüş istedi. Görüşü ibraz ederken de %70 engelli oğlum sanki bir-iki hafta içinde süper zeki olabilecekmiş gibi oğlumun da kurula girmesi gerektiğini belirtti. Bu aşamaları gerçekleştirinceye kadar 740Km yol gittik bile. İl Sağlık Müdürlüğü kanun gereği Hakem Hastaneye gitmemiz gerektiğini, çıkacak sonuca göre raporumuzun nihai şeklini alacağını belirtti. Hakem Hastane ilk önce teste tabi tuttu 07 Ağustosta, daha sonrasında 03 Ekim 2017’de kurula çıkardık Oğlumu… Sonuç %70 engellilik oranı Antalya gibi İzmir’de de değişmedi. Ağustos ve Ekim aylarındaki İzmir seferleri 650+650=1300Km daha yazdı ikimize… Yani kümülatif 2040Km yol gittik… Ama bize bir kuruş yolluk ve harcırah ödeyen olmadı. İl Sağlık Müdürlüğümüze başvurdum “SGK’ya başvurmanızı RİCA ederim” diyor. SGK’ya başvuruyorum “Böyyükşehir dışındaki sağlık hizmeti alımlarına biz refakatli yolluk ve harcırah ödemiyoruz” diyor… Eee ben de diyorum ki “Zevkime Antalya-İzmir, o hastane bu poliklinik dolaşmadım; bir yanlış kararı düzeltinceye kadar %70 engelli oğlumla birlikte, kah gece kah gündüz yollardaydım;;;; MAĞDURUZ MAĞĞĞDDDDUUUUURRRR””” … Şimdi gel de sinir olma… Bana evrakını imzala, mühürle ver. Ben de gideyim SGK şubesine “Bah ben yalancı değilim, İlimizin Sağlık Müdürlüğü beni doğruluyor; ver benim refakatli yolluk ve harcırah hakkımı” diyebilme şansım olsun değil mi??? Ama NERDDDEEE bizde istediğimiz işlemi yapacak bir müdürlük… Sanki bana ödeyeceği Hakk kendi maaşından kesilecek??? Tabi övülmeyi severiz insan olarak ancak; yerilmeyi de hiç sevmeyiz yine insan olarak… Sağlıkta çok büyük reform yapmışız etraftan duyduğum kadarıyla… Katılmamak elde değil emme; bu yapılan çoh böyyük reformun BİZLERİ DE MAĞDUR ETTİĞİ EVRAKLARIYLA BİRLİKTE ORTADA…

 13. 2017 temmuz da Antalya da özel hastanede böbrek nakli oldum. Samsundan her ay kontrole gidiyorum. Sgk dan yol ücreti alabilmem için sevk gerekiyormuş, illaki ünv hastanesi mi sevk etmeli yoksa devlet eğitim araştırma hastanesi de olur mu?

 14. Ben bundan 5 ay önce sevkimi doktoruma onaylatmıştım kağıfım hala duruyor. Sevk parası verildiğini yeni duydum başvursam yinede para verirler mi

 15. Eşim mide Kanseri eskişehirden izmirde ege üniversiteye amelıyat olma durumu var sevk aldık ama onaylatmayı unuttuk ne yapmamız gerekıyor

 16. Merhaba oğlum 2016 Temmuz ayında yandı Antalya da oldu fakat hastane yanık ünitesi yeterli olmadığı için İzmit kocaeli sevk etti 10 gün yogunbakim da kaldı oğlumu ambulans helikopter ile gönderdi hastane fakat biz eşimle özel aracimiz ile gittik bize sevk kağıdı vermediler şuan İzmir de hikmet ediyoruz bu yol masraflarindan yeni haberim oldu bilgi alabilirmiyim ne yapmam gerek

 17. kızımın sağ böbreğindeki upd darlık rahatsızlığı nedeniyle 2014 yılından beri sakaryadan kocaeli araştırmaya kızımı götürüyorum bu süre zarfında ameliyatta oldu ve halen kontrol amaçlı gidip gelmekteyiz. not. 2014 yılında sevkli olarak gittik. yol ücreti alabilirmiyim.

 18. 2014 yılından bu zamana kadar sakaryadan kocaeli umuttepe araştırma hastenesine kızımın upd darlık teşhisiyle sevkli olarak sürekli gidiyorum bu süre zarfında kızım ameliyatta oldu ve halen kontrollere gidiyoruz bu yolluk giderlerini alabilirmiyim.tesekkürler.

 19. Merhaba ben çocuğum için sevk aldım .Sevkimin giriş ve çıkış tarihini yazdılar. Benim yol ücretim veriliyor mu veriliyorsa kurumuma mı başvurmam gerekiyor yoksa sgk yami başvurmam gerekiyor.

 20. birinci gitmem eeg filmi için sevk aldım on gün sonrada emar için alacağım on gün içinde yeniden sevkli gitsem yol ücreti ödenirmi selamlar.

 21. İlçede bulunan Entegre hastanesinden aile hekiminden es için refakatli sevk aldık , şehir hastanesine , sgk ödeme yapar mi, sevk eden hastanenin sınıfı önemlimi , hastanede dahiliye doktoru yok sadece aile hekimi var

 22. Erzincan’dan Erzurum’a çocuğumu muayene ve tedavi için anne ve baba refakatinde aynı gün götürüp getirdim. Sevkli mutat araç ile sonucunda SGK tarafından 76 TL ödendi. Doğrumudur teşekkürler.

 23. sevk edilen kurumdan ayrılırken sevk belgesinde sevk olunan hastanenin başhekiminin imzası gereklimidir.gerekli değilse gerekçesi.teşekkürler

  1. Merhaba;Hasta sevk belgesinin doldurulması ve sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir.(Başhekim onayına gerek bulunmamaktadır)

 24. merhaba bn 2 kez yol parası icin rapor 1 iş göremez raporu verdim sgk ya ancak paranın yatıp yatmadığını ner den takip edicem bilmiyorum bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler..

 25. merhaba arkadaşlar ben ilk defa iş göremez raporu alacam nereye vermem gerekiyor bu raporu erapor parasını alabilmek için bide bnden herhangi bi kesinti olurmu 15 gunluk rapor bilgisi olan arkadaşların yardım etmesini istiyorum teşekkürler..

  1. Merhaba;SGK’ya vermeniz gerekiyor,zaten raporlar hastane tarafından da SGK’ya iletiliyor.3. günden itibaren rapor paranızı alabilirsiniz.

   1. merhaba ahmet bey peki nerden takip edebilirim paranın yatıp yatmadıgını ve yol ucretlerınınde

 26. merhaba: bursa dan İstanbul a diş fakültesine sevk edildim yol ücreti alabilir miyim nasıl bir yol takip etmem gerekir. Teşekkürler

   1. sgk ya mı bide 2 ci kez gene gidicem ameliyat için her seferinde ayrı ayrımı gideyim yoksa 2 sini birmi vereyim bi zaman aşımı söz konusunu mu rapor da verecekler büyük ihtimalle bunu nasıl işleme koyabilirim rapor parası için bu işlemleri hayatımda ilk yapacam şimdiden teşekkürler ilgi ve alakanızdan dolayı

 27. Hocam bende sağlık teknikeriyim Sinop’un bi ilçesinden Malatya üniversite hastanesine sevkli gidicem fakat orada tahmini 5 gün sürecek ayrıca refakatli gidicem fakat SGK’nın dediğine göre Samsun’a kadar ödeme yaparmış yani 200 km tahmini 5 günde ayakta tedavi oluşa refakatli ne kadar ödeme yapılır

 28. Merhaba lar benim çocuğundan immun yetmez lik hastalığı var ve sürekli afyonda ankara’ya hastaneye gidiyorum konrellere buna afyonda sürekli sevk almam gerekiyor mu ve yol ücreti alabilirmiyim artı yüzde 90 engelli raporu var bunun faydası ne olur

  1. Merhaba;sevk alırsanız yol ücretine hak kazanabilirsiniz. Raporu Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğüne beyan edin özürlü maaşı bağlanır ve bakım parası da alabilirsiniz şartları sağlarsanız.

 29. Annem kolon kanseri 5 yıldır tedavi görüyor esimde ona baktığı için calismiyor dışarıdan prim ödemek istiyoruz bununla ilgili bir kanun varmı prim indiriminden faydalanbilirmi acaba

 30. 1 yaşındaki çocuğa anne ve baba refakatci olursa ikisinin de yol ücreti ödenir mi tsk

 31. Oğlum 15 yaşında iki sefer ankaraya sevkli gittik sevk ücreti nezaman yatar SGK ya evrak vermek gerekirmi birde ben mevsimlik orman işçisiyim SGK bana sevk parası odermi

 32. Hocam dün sgk ya gittim.sevk aldigin hastane 2. Dereceden devlet hastanesi oldugu icin odeme yapamayiz dedi.hastane ayrimi yapiliyomu ödeme yaparken

 33. Biz yaklaşık 2 ay önce gidiş geliş yaptık başka hastaneye sevkte aldık ama o sevki ben teslim etmedim süresi geçmiştir demi yani yol parası filan alamayız bu saatten sonra bi de tol parası maaş aldığı banka hesabına mı yatıyor acaba

 34. Merabalar şanliurfadan istanbula ameliyat icin gittim.sevk kagidimi da aldim. 13 aralik 2016 da ameliyat oldum 14 subat 2017 de kontrolum var yol giderlerini alabilirmiyim.yoksa gec mi kaldim.ilginiz icin tesekkurler

  1. Beni trabzondan ıstanbula yönlendirdiler ama sevk vermediler ben de gideceğim hastaneden kağıt alsak olmuyormu sevk şart mı

 35. Eşim Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ne Fethiye Devlet Hastanesi ne sevk edildi. 11. 10.2016 tarihinde tedavi yollugu için Fethiye SGK evrakları verdik. Ayın 9 ile 14 arasında maaş aldıgın ZIRAAT BANKASI na yatacagını söylediler. Halen sonuç yok. 3 ay oldu. Ne yapmamız gerekiyor.

 36. Cinsiyet geçiş surecindeyim sevkli degilim ama konya da bu tedavi olmadığı icin ankara’ya gdiyorum iki senedir gidip geliyorum yol masraflarimi alabilir miuim

  1. Merhaba. Eğer Konyada tedavisi mümkün değilse ve doktorunuz bu tedaviyi uygun gördüyse sevk almanız ve gittiğiniz yerdeki hastaneden onaylatmanız gerekir. Sgk ödeme kapsamında ise durumunuz sgkya ibraz edersiniz ve sgk ödemenizi yapar.

 37. Doktorumuz bize sevk verdi kirsehirden ankaraya gitcem otobus firmasindan bilat faturasi almali miyim yada ozel aracla gidersem ne gostermem gerekiyor

  1. Sizden kanıtlayıcı belge olarak bilet ya da makbuz gibi evraklar istenmez. Sevk belgesi almanız ve gittiğiniz hastanede de doktora onaylatmanız yeterli olacaktır

 38. Bizde uşaktan izmire gidiyoruz her hafta doktorumuz kızımın gözünün iyileşmesi için ege ünüversitesine gitmemizi uygun gördü her hafta gidiyoruz yalnız sevk kağıdı vermedi ayrı binlira oldu git gel eşimle gidiyoruz bizde alabilirmiyiz kurumdan yol paralarını

  1. Sizi sevk eden hastaneden sevk formu alın. Gittiğiniz hastanedeki doktora da her gidişinizde imzalatın. Sonra o belgeyi SGK’ya ibraz edin. Eğer sevk zinciri şartlarına uyulduysa ödeme alabilirsiniz tabi ki.

 39. 18 yaşındaki oğlum için , tıbben refakatli gereklidir yazdığı halde ve bu tedavi gördüğü hastane tarafından imzanlandığı halde refakatçi parası ödenmemiş
  grekçesi ne olabilir acaba

  yardımcı olursanız sevınırım

 40. Ben çocuklarım için mardin den ankaraya 3 ayda gider gelirim. Sevk yapıp gidiyorum. Bana ödenen kişi başı 52 tl. toplam yol 2000 km. Ücreti az değil mi. Ne yapmam gerekli acaba.

 41. Ben utroson cekinmeye gidecem kayseriye ameliyat oldum bunun masrafini ssk odermi

 42. Çorum dan ankaraya sevk tarihlerim aynı ama hastane muayenelerim bir gün ara ile olmasına rağmen 1seferlik yol parası olan 88 tl ödendi çocuğumun hastane girişleri bir gün ara ile yani gidiş dönüş yaptım dönüş te mesai saatine yetisemedigimden dolayı sevki aynı gün yaptırmak zorunda kaldım ve Ankara Hacettepe üniversitesin de 1gunde iki ayrı ünitede muayene tetkik ve tedavi yetisemedigimden 1gun ara ile randevu almıştım yardımcı alabilirmisiniz

 43. Hayirli gunler 7 aylik oglum icin on tani cp konuldu 1 ay boyunca hergun inegolden bursaya gidip gelmemiz gerekiyo yol parasi alabilirmiyiz acaba

  1. Sizi sevk eden hastaneden sevk belgesi almanız ve sonrasında gittiğiniz yani tedavi gördüğünüz hastayene de imzalatmanız gerekir. Daha sonraki her gidiş için de çizelge tutulur.Hastane bunu bilir. Yol parasını rayiç bedel üzerinden alabilirsiniz.

   1. 4 yil once nakil oldum.Nakil sonrası 3 ayda bir Kontrole gidiyorum, son gidisimde hastane hastane HASTA SEVK FORMU VERMEDI SADECE DURUM RAPORU VERDI .DÜRÜM RAPORUNDA TARIFELI UCAKLA GIDIP GELMESI GEREKİR YAZIYOR ,3 DR IMZA MUHUR HEPSI VAR ,lakin bulunduğum ssk il memuru sevk belgesi olmadan ödemem yapmam dedi .Geçmişe yönelik sevk belgesi alabilir miyim ne yapmalıyım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu