5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK NE ZAMAN SONA ERER?

Ssk ve Bağ-Kur’luların Sigortalılık Sona Erme Tarihleri Nedir?

            5510 sayılı Kanuna tabi çalışanların yaptıkları işe ve çalışılan işyerine göre sigortalılık sona erme tarihleri farklılık göstermektedir.

            Sigortalılık sona erme tarihleri şu şekildedir:

1-SSK’lıların Sigortalılığı Ne Zaman Sona Erer?

            5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların(SSK’lıların), hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer.

2-Bağ-Kur’luların Sigortalılığı Ne Zaman Sona Erer?

            5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan(Bağ-Kur’luların);

            - Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,

            - Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği tarihten,

            - Şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten,

            - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten,

            - Limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten,

            - Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten,

            - İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten,

            - Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetinin sona erdiği ve ya muafiyet kapsamına girdiği yahut 65 yaşını doldurması nedeniyle talepte bulunduğu tarihten,

            - Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,

            - Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir  gün öncesinden,

            -Şirketlerin ortaklarından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların(SSK), çalışmaya başladıkları tarihten bir  gün öncesinden,

                -Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar  hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile(SSK’lı) çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir  gün öncesinden,

            -Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan(BAĞ-KUR), bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir  gün öncesinden,

            -6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörler için, lisansları yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın sonundan,

            İtibaren sigortalılıkları sona erer.

Editör: TE Bilisim