İşverenlerin çalıştırıldıkları sigortalılar açısından yararlanabilecekleri çeşitli sigorta prim teşvikleri bulunmaktadır. Birden fazla teşvik kapsamına giren sigortalılar için yararlanılan teşviği geriye dönük değiştirmek isteyen işverenlerin talepleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili genelge yayınladı.

 GERİYE DÖNÜK TEŞVİKTEN YARARLANILMAYACAK

SGK tarafından 18/03/2015 tarihinde yayınlanan 2015/10 sayılı genelge ile herhangi bir sigorta prim teşvikinden yararlanan işverenlerin daha sonra farklı bir sigorta prim teşvikinden yararlanmak istemeleri durumunda,  bu genelgenin yayımlandığı tarihten sonra geriye dönük olarak teşvik taleplerinin  işleme konulmayacağı belirtilmiştir.

Yani bu düzenleme ile 18/03/2015 tarihinden sonra yapılan teşvik değişiklik talepleri işleme alınmayacaktır.

İSTİSNA DURUMLAR NELERDİR?

18/03/2015 tarihinden sonra yapılan teşvik değişiklik talepleri işleme alınmayacak fakat bazı durumlarda teşvik değişiklik talepleri geriye dönük olarak işleme alınacaktır:
  • 18/03/2015 tarihinden önce başvurusu yapılmış teşvik değiştirme talepleri;
  • Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplerde.
Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi teşviki uygulamasında;
  • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden SGK'ya intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işverenlere teşvikten yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi,
  • Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda her bir teşvik belgesi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce, teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce 'Kültür Yatırım Belgesi' veya 'Kültür Girişim Belgesi' ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi,
gerekmektedir. Buna göre, yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince; - Söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, - İşverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, - İlgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması, nedenleriyle işverenlerce, başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın işleme alınacaktır.