5510 Sayılı Kanun bazı sigortalılara primlerini erken ödemeleri halinde indirim hakkı tanımaktadır. Peki hangi sigortalılar prim indiriminden faydalanabilmektedir, prim indiriminden faydalanabilmek için ne yapmak gerekir? Prim indirimi yüzde kaç olarak uygulanır?

Kimler prim indirimi hakkından faydalanabilir?

-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar(Bağ-Kur’lular) ile bu kapsamda sayılan  kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar,

- isteğe bağlı sigortalı olanlar,

-5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine tabi olanlar (Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler)

- 5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bentlerinde sayılan kişiler(Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Prim Ödeyenler)

Prim indirimi nasıl uygulanıyor?

[caption id="attachment_6023" align="aligncenter" width="500"] ssk bağkur gss prim erken ödeme indirimi[/caption]

Yukarıda sayılan kişilerin, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar bankalar ya da PTT kanalıyla ödemeleri gerekmektedir.

 Bu kişiler primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek  1 inci maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmeyen sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde, sigortalılık süresinden sayılmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.

Prim indiriminde 6183 Sayılı Kanunun Ek-1’inci madde hükümleri uygulanıyor

6183 Sayılı Kanunun erken ödeme indirimi ile ilgili hükümlerini içeren Ek-1’inci maddesi şu şekilde:

Amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda belirtilen indirim ve esaslar uygulanır:

  1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır.
  2. Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar (1) numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.
  3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz.
  4. Bakanlar Kurulu; (1) numaralı bentte yazılı oranı sıfıra kadar indirmeye % 8'e kadar artırmaya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. (1)
  5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını nev'ileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Editör: TE Bilisim