2016 yılında işverenlere verilen sigorta prim desteğinin 2017 yılında da devam etmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 22 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandığını buradaki yazımızda duyurmuştuk.  2017 yılında devam edecek olan sigortalı başına hazine desteği tutarı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 23 Şubat 2017 tarihinde duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre sigorta prim desteğinden faydalanma şartları konusunda bilinmesi gereken önemli bilgiler şu şekilde olacak; 2017 yılı asgari ücret desteğinden faydalanma şartları neler? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre asgari ücret desteğinden faydalanılacak süre 2016 yılının aynı ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde ki gün sayısı esas alınarak ve buradaki gün sayısı günlük 3,33 TL ile çarpılarak hesaplanacak. İlk defa 2017 yılında tescil edilen işyerleri için prim ödenen gün sayısının toplamı üzerinden indirim uygulanacak. 2017 yılında ve 2017 yılından önce tescil edilen işyerleri için günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL ve altında olan sigortalılar için asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. 2017 asgari ücret desteği ne kadar olacak? 2017 yılında verilecek asgari ücret desteği sigortalı başına günlük 3,33 TL olarak uygulanacak. İşverenlerin bu destekten faydalanmaları için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 2017 yılı asgari ücret desteği ile ilgili yapılan Resmi açıklama duyurusu aşağıdaki gibidir SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin 23 Şubat 2017 tarihli Resmi Açıklama
18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile; “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır. ” Hükümleri getirilmiştir. Bakanlar Kurulunun 21/02/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı kararında, 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarını 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir. Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir. Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları genelgede açıklanan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur.