Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanuna göre bina inşaatı yapan kişilerin bina inşaatları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri dosyası tescil ettirmesi ve bu işyeri dosyası üzerinden de  belli oranda işçilik bildirmesi gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanunun 85’inci maddesine göre İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirim yapmaması gerekmektedir.

Özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından araştırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı asgari işçilik araştırması neticesinde bina inşaatı için bildirilen asgari işçiliğin eksik olduğunu tespit ederse bunu bina sahibinden gecikme zammı ve cezası ile tahsil etmektedir.

Bina inşaatları için işyeri tescili başvurusu nasıl yapılır

Bina inşaatı ruhsatını alan bina inşaatı sahibinin öncelikle adresinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak işyeri tescili yaptırması gerekmektedir. Bina inşaatı işyeri tescili için gerekli evraklar şunlardır:

-İşyeri bildirgesi,

-İnşaat sahibine ait kimlik fotokopisi,

-İmza beyannamesi (Başvuruyu inşaat sahibi adına kanuni vekil yaparsa bu durumda kanuni vekilin imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir)

-Bina inşaatı ruhsatı.

-E-Bildirge şifre evrakları

Bina inşaatı için SGK primi hesabı nasıl yapılır?

[caption id="attachment_5745" align="aligncenter" width="500"] bina inşaatı sgk maliyeti, prim hesabı[/caption]

Bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek asgari işçilik tutarının hesaplanması için;

-İnşaatın sınıfına göre her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca belirlenen birim maliyet bedeli,

-Bina inşaatının toplam yüzölçümü(metrekaresi),

-Bina inşaatının yapılış şekli (kargir, karkas ya da karma )

Bilgileri yeterli olacaktır.

Şimdi bir örnekle bina inşaatları için asgari işçilik hesabının nasıl yapıldığını açıklamaya çalışalım.

Örnek: Hasan Bey’in 190 metrekarelik bir inşaatı bulunmaktadır.

Hasan Bey söz konusu inşaatı için 01.04.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak işyeri dosyası tescili yaptırmış ve 31.08.2015 tarihi itibariyle inşaatını bitirdiğini ve ilişiksizlik belgesi almak istediğini belirtmiştir.

Hasan Bey’in inşaatı için ilişiksizlik dilekçesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ön incelemeyi aşağıdaki şekilde yapacaktır.

-İnşaatın yapı sınıfı:3/A

-Yapılış şekli: kargir

-2015 yılı için birim maliyeti:590.00 T.L. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2015 yılı için belirlemiş olduğu birim maliyet)

Hasan Bey’in inşaat için bildirmesi gereken asgari işçilik tutarını bulabilmek için formülümüz şu şekilde olacak:

Birim maliyet*toplam yüz ölçüm*9 (kargir inşaatlar için 9 ile karkas inşaatlar için 6,75 ile çarpım yapılıyor)/100

Bu formüle göre Hasan BEY’in bildirmesi gereken asgari işçilik tutarı 590*190*9/100=10.089,00 T.L. olacaktır.

Bu tutar brüt tutarı ifade etmektedir.

2015 bina inşaatları birim maliyetlerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150319-13.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Hasan Bey şayet yukarıda örnekte verilen tutar kadar asgari işçilik yatırmışsa kendisine ilişiksizlik belgesi verilebilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı ön değerlendirme neticesinde yeteri kadar asgari işçilik bildirmediği tespit edilenlerin kendilerinden beyan alınarak aradaki farkın ödenmesi talep edilmektedir.

Kişi isterse çıkan fark işçilik tutarına itiraz edebilmektedir. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı Asgari işçilik tespit komisyonuna göndermekte ve komisyon inşaat için kesin hesabı çıkartmaktadır.

Bina inşaatı işçilik hesabı için bilinmesi gereken önemli bilgiler

-Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedelinin bulunması inşaatın yapımına başlandığı ve inşaatın bitirildiği tarihe göre farklılık göstermektedir.

-Yapımına başlandığı yıl biten inşaatlarda maliyet hesabı o yılın birim maliyet bedeli üzerinden yapılmaktadır.

- Yapımına başlandığı yıl tamamlanmayan, daha sonraki yıllarda tamamlanan inşaatların maliyeti hesaplanırken, bitirildiği yıldan bir önceki yılın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Editör: TE Bilisim