Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini İçin En az Kaç Gün SSK ya da Bağkur Gerekir?

08.08.2019
3.153
A+
A-
Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini İçin En az Kaç Gün SSK ya da Bağkur Gerekir?

Öğretmenlerin eş durumu atamalarında ssk ve bağkur şartı aranmaktadır. Bu yazımızda bu konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Eş Durumu Tayin Şartları Nelerdir?

MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre öğretmenin eş durumundan dolayı atama isteyebilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Eş durumu özrü

MADDE 37 (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler,  ocak ve ağustos aylarında yapılır.

(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.

(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında  sürekli işçi olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim  şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Şimdi yukarıdaki şartları madde madde değerlendirelim.

Değerlendirme

Madde-2

Eşin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışması durumu. Yani SSK, Bağkur, Emekli sandığı gibi kapsamlarda çalışıyor olması şartı aranır. Bunun için SSK hizmetleri için SGK’dan resmi onaylı hizmet cetveli, bağkur için de hizmet yazısı almanız gerekir.

Madde-3/a

Eşlerden her ikisi de öğretmense zorunlu görev süresini tamamlayan öğretmen eşinin görev yerine atama talebinde bulunabilir .Adaylık süresinin bitirilmiş olması ya da yer değiştirme yoluyla atandıysa zorunlu görev süresinin tamamlanmış olması gerekir.

Madde-3/b 

Eşlerden her ikisi de tamamlamaları gereken zorunlu sürelere tamamlamışlarsa eşlerden birisi diğer eşin olduğu yere  atama talebinde bulunabilir.

Madde-3/c

Eğer her iki eş de zorunlu çalışma bölgelerinde çalışıyorsa bu durumda eşlerden birisi isteyebilir.

Madde-3/ç

Her ikisi de zorunlu çalışma alanı içinde görev yapıyorsa zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

Madde -3/d

Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere atama talebinde bulunabilir.

Madde-4

Eşi emekli olan öğretmenler emeklilik tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde eşinin ikamet ettiği yere atama talebinde bulunabilir.

Madde- 5 Öğretmen Eş Durumu Atamasında Aranan Son İki Yıl İçindeki 360 Gün Şartı

Son iki yıl içindeki 360 gün hesabında 5510/4 üncü maddesinde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir ifadesinden ne anlamak gerekir. Öncelikle bunu anlamak için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan sigortalılar kimlerdir bunu bilmek gerekir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar;

 • 4a kapsamında bir işyerinde çalışanlar (Eski adıyla SSK’lılar)
 • 4b kapsamında bağımsız olarak prim ödeyenler (Eski adıyla bağkurlular). 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar esnaflar, şirket ortakları ve çiftçilikle uğraşanlar, muhtarlar, avukatlar, jokeylerdir.
 • Burada en çok sorulan tarım bağkurlu birisi eş durumu için atama talebinde bulunabilir mi sorusunun cevabını da almış oluyoruz. Yönetmelikte 5510 4b kapsamındaki tüm sigortalılık süreleri belirtildiğine göre tarım bağkurlu eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
 • Buna göre son iki yıla ait 360 gün hesabı yapılırken ssk ve bağkur hizmetleri ile 4/c emekli sandığı hizmetleri birlikte değerlendirilebilir. Tabi bağkurun hizmete dahil edilebilmesi için prim borcu olmaması gerekir.
 • Ek/5 isteğe bağlı tarım ssk kapsamında prim ödeyenler  kanunda bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan tanımlandığından ve hizmetleri 4a yani ssk kapsamında sayıldığından Ek5 kapsamındaki eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
 • İsteğe bağlı sigorta yani bağkur ödeyenler eş durumu atama talebinde bulunamaz. Bu kapsamda ödenen primler son iki yıl içindeki 360 gün hesabında dikkate alınmaz.

Madde-6 Eş durumu Atamasında Askerlik Borçlanması Dikkate alınır mı?

Eğer askerlik yapılan süre son iki yıl içinde ise askerlik borçlanması yapılması halinde bu süre de son iki yıllık hizmet hesabına dahil edilebiliyor. Ancak iki yıldan önce yapıldıysa dahil edilmez.

Madde-7 Eşi İsteğe Bağlı Bağkurlu Olan Eş Durumu Atama Talebinde Bulunabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere eşi isteğe bağlı bağkurlu olanlar eş durumu atama talebinde bulunamaz.

Madde-8 Eşi Geçici Görevle Gönderilenlerin Atama Tabi

Geçici görevlendirme ile İl ya da İlçe’lere gönderilen eş yanına atama talebinde bulunulamaz.

Madde-9 Eşleri Memur Olan Öğretlenlerin Atama Talebi

Bu konunun biraz daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. İlerleyen zamanlarda bu konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır . Bu konu hakkında merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Emekli Sandığı Tescil Sorgulama 5510 4-c

Memur Emekli Maaşı ve İkramiyesi Hesaplama

Memurun Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 204 YORUM
 1. Cemil dedi ki:

  01.01.2016dan01.02.2017 ye wto dolduran esin yanına tayin istenenilirmi bu 2017 ocak muracatinda

  1. Merhaba. Sorunuzu anlayamadım?

 2. nazlı dedi ki:

  Merhaba eşim 15 yıldır istanbulda özel şirkette çalışıyor. Ankaradaniş teklifi aldı.O işe başladığı zaman ne zamanyanına eş durumu isteye bilirim İki yıl diyorlar ama çok uzun bir zaman dilimi bu iki çocukla çok zor bi durum lütfen bize bir yol gösterin

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

 3. Kübra dedi ki:

  Merhaba eşi tarım bağkurdan sigortalı olan kesin olarak eş durumu tayini isteyebilir mi isteyip kabul olan var mı lütfen acil cevap

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,evet isteyebilirsiniz

 4. özgür dedi ki:

  iyi günler yardımcı olursanız çok sevinirim.
  son iki yıllık sigortalılık günlerinin hesabında geriye dönük 24 ay mı kast ediliyor yani mesela 2017 nisan ile 2015 in nisan ayına kadar olan tarih mi yoksa sadece 2016-2017 yılları mı.
  teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba evet geriye dönük 24 ay

 5. melisa dedi ki:

  Merhaba nişanlım şubat ayında 4a lı olarak işe başladı seneye şubat eş durumu yapmayı düşünüyoruz fakat gün sayımız yeterli değil.2015 aralık ayından 2016 haziran ayına kadar 6 ay askerlik yaptı.Biz şimdi askelik borçlanması yapabiliyor muyuz? eş durumu için askerlik borçlanması sayılıyor mu .Ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;eğer askerlik yapılan süre son iki yıl içinde ise askerlik borçlanması yapılması halinde bu süre de son iki yıllık hizmet hesabına dahil edilebiliyor. Ancak iki yıldan önce yapıldıysa dahil edilmez.

 6. Melisa dedi ki:

  Ahmet bey çok sağolun cevabınız için bir sorum daha olacak izninizle,askerlik yapılan süre son iki yılın içerisinde..peki biz şimdi bunun için ne yapmamız lazım? Askerlik borçlanmasını nasıl yapıyoruz bi bilginiz var mı teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,SGK ya talepte bulunmanız gerekmektedir

 7. Msm dedi ki:

  Merhabalar 2015 Eylül’de eş durumundan tayinim yapıldı. Şu anda da eşimin son iki yıl içinde 450 gün sigorta sayısı var. Eylül 2016 da kendi şirketini açtı ve o günden beri bağ kur borcumuzu yatırmadık. Ama aktif halde şirketi çalışıyor. Sigorta sayımızda sıkıntı olmamasına rağmen Bağkur borcu bize problem yaratır mı? Şimdiden teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bağkur prim borcunuzu ödemezseniz hizmetten sayılmaz.

 8. glfdn dedi ki:

  merhabalar geriye dönük 2 sene içindeki 360 günü tamamlamayla ilgili sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. bu yıl tayin isteyeceğim nişanlım 2015 yılında sigortalı çalışmış bu yılda mart ayından itibaren sigortası ödenmeye başlamış fakat 2015 yılından 60 gün bağkur ödemesi var yılın geri kalanında borçlu sayılıyor. bu ödenen 60 gün 360 gün hesaplanırken sayılıyor mu ? sayılmazsa tayin isteyemeyeceğim sanırım

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son iki yıl içinde ödendiyse sayılır.

 9. Eren dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey, ilk önce bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benim sorum , kendim Ek5 tarim sigortasi yatiriyorum esim ogretmen esimin yanima gelmesi icin 7 ay Ek5 yatirdiktan sonra bagkura dondum ve bagkur yatiriyorum ikisinin toplami 360 gunu doldugunda tayin istesek kabul olunur mu ? Tesekkur ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;zorunlu bağkur ödüyorsanız eş tayininde kabul edilir.

 10. Ozge dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey.Eşim zorunlu bagkurlu son 2 yıldan önceki ödenmemiş bagkur primlerinin olması ve vergi borcunun olması tayin istememe engel olur mu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,son iki yılda hizmetinin olması yeterlidir

 11. muslum dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey .Benim eşin ek5 tarım sigortalı .ek5 tarım sigortası eş tayininde geçerli mi?Teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba ,evet geçerlidir

   1. Mehmet dedi ki:

    Hocam istenen belgeler ne olacak peki.

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;Kurumunuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 12. Kemal dedi ki:

  Son 2 yıl askerlik hizmeti eş durumu tayinlerinde sayılıyor ifadesi askerliğin bitiş tarihini mı baz alıyor yoksa başlangıç tarihini mı ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bitiş tarihiniz ne zaman ?

 13. Serkan candan dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey .Eşim öğretmen bende farklı bir ilde yaklaşık 3 yıldır 900 günlük ssk lı hizmet sürem var ve elektrik müh.olarak bir firmada çalışıyordum.Fakat 31.05.2017 tarihi itibari ile işten çıkarıldım.Ve malum ekonomik sebeplerden dolayı mesleğimle alakasız bir esnafın yanında ssk lı olarak çalışmaya hemen başladım ve şuan ssk lıyım.Esnafın yanında çalışmam eş durumu tayini istememize engel olur mu.bu arada şuan kendi mesleğimi yapmıyorum sorun olur mu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıl içinde 360 gününüz olması yeterlidir.SSK ya da bağkurlu olmanız fark etmez.

 14. Muhammet dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey Benim eşim Temmuz 2017 den itibaren çiftçi bağkurlu olacak. senece temmuz 2018’de eş durumu isteyebilir miyim. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıl içinde 360 günü olursa isteyebilirsiniz.

 15. Emre dedi ki:

  Ahmet Bey, merhabalar. Ben meb’de öğretmenim eşim ise şu anda çalışmıyor. Eşimin farklı bir şehirde kolejde işe başlama ihtimali var. Eğer eşim farklı bir şehirde kolejde işe başlar ise 360 günü takip eden ilk özür grubu tayinlerinde ben de eş durumundan tayin isteyebilir miyim?

  Ve eşim işe başladıktan sonra bu 360 olayı uzatılır ise karardan önce işe baslayanları etkiler mi acaba? Çünkü 1 yıl ayrı kalmanın pek bir anlamı kalmayacak gibi de.

  İlginiz ve tek tek geri dönüşte bulunduğunuz için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son iki yılda 360 gün yeterli,herhangi bir uzatma kararı şimdilik yok.

 16. mustafa dedi ki:

  iyi günler eşime geçen yıl temmuzda tarım bağkuru girişi başlattık ilk taksidi hariç 1 yıldır hiç yatırmadık.şimdi borçları faiziyle hepsini yatırırsam eş durumu isteyebilirmiyim.eş durumunda her ay düzenlimi yatırmak gerekiyor yoksa toplu ödeyince olur mu.şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;toplu ödeme yaparsanız hizmetten sayılır.

   1. mt dedi ki:

    teşekkür ederim

 17. Cennet dedi ki:

  Merhaba esimin kendi iş yeri var ve Bağkur un dan yararlanarak es durumuyla geldim memleket e.ogretmenim.simdi işleri kötü gittiği icin sigortalı bir işte calismak istiyor.es durumum tehlikeye girermi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sigortalı ya da bağkurlu çalışması eş durumunuzu etkilemez.

 18. Gözde Çakalır dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey,
  Öncelikle bizlere böyle yardımcı olduğunuz için teşekkürler…
  Sorum şöyle; geçen seneki yönetmeliklere de baktım öyle bir şey göremedim ancak bir yerden duyduğum kadarıyla bu “2 yıl içerisinde 360 gün sigorta” isteminin o süre zarfında aynı il veya ilçede olması gerekiyor gibi bir söz işittim. Yönetmeliklerde böyle bir ibareden söz edilmemekte sadece 2 yılda 360 gün istenmekte.
  Ben özel sektörde çalışıyorum,eşimde öğretmen. Ve sigortamın bir kısmı farklı bir yerde bir kısmı farklı,iş değiştirmek durumunda kaldım. Acaba böyle bir şey söz konusu mu yoksa sadece bir duyum mu?
  Yardımlarınız için teşekkürler…

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;mevzuatta böyle bir hüküm yok;ancak Kurumunuzdan bilgi almanızı tavsiye ediyoruz.

 19. Answer dedi ki:

  Merhabalar Ahmet Bey, Yardımcı Olursanız Sevinirim. Sözlüm 2015 Yılında Aday Öğretmen Olarak Atandı. Ben de 2015 Yılının Şubat ve Temmuz Aylarında Askerliğimi Kıza Dönem Olarak Yaptım. Ardından 2016’nın temmuz 22’sinde sigortalı olarak işe başladım. Şu an hâla sigortalı olarak çümışmaktayım. Aklıma takılan ise eş durumu için Askerlik borçlanması yapmam gerekir mi? Çünkü bu yılın temmuz 17’sinde son iki yılda aranan 360 günüm doluyor. Ama başvuru tarihlerinin de ne zaman açıklanacağı belli olmadığı için şimdiden Askerlik borçlanması yapmam mantıklı olur mu. Şimdeden Teşekkür Ederim ,

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yılda 360 gününüz var ise borçlanmaya gerek bulunmamaktadır.

 20. Gözde Çakalır dedi ki:

  Teşekkür ederim Ahmet Bey. Bakanlıkla iletişime geçtim,böyle bir durum yok yönetmelik ne ise o dediler.

  Tekrardan teşekkürler,iyi çalışmalar. 🙂

 21. Hikmet dedi ki:

  Ahmet bey, eşim 11 ağustos 2016 da işe başladı. 360 günlük sürede genellikle ağustos 10-15 itibarı ile 360 günlük sigorta isteniyor. Sigortalar sisteme 1 ay geç görünüyor bu durumda başvurabilir miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;primlerinizi bildirilmesini işyerinizden talep edebilir;hesap fişi ile sgk ya başvurabilirsiniz.

 22. hikmet dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey,bu pirim yatırma aynı ay içerisinde oluyor mu( ağustos ayında ağustosun primini yatırmak) gibi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bu ayın primi gelecek ayın 23. üne kadar Kuruma bildirilir,aynı ay içinde prim bildirilmez.

 23. ayşe dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey,
  Eşim ek 5 tarım sigortalı ağustos ayında eş özründen tayin isteyeceğim fakat istenen evraklarda ;
  “1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

  2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,”
  diyor tarım işçisi olduğu için sadece sigorta hizmet dökümü yeterli midir? veya hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;onaylı hizmet dökümü yeterlidir.

   1. ayşe dedi ki:

    Teşekkür ederim Ahmet Bey.

 24. Filiz dedi ki:

  Merhaba,
  Ben bir öğretmenim.Eşim 2013 yılının Eylül ayında asker iken malulen emekli olmak zorunda kaldı. Biz, emekli olduktan 6 ay sonraya kadar tayin istenebileceğini bilmiyorduk. Bu yıla kadar bir şekilde idare ettik ama artık memleketimize gitmek istiyoruz. Hangi yolla gidebileceğimiz konusunda bilgi verebilir misiniz? Yani bir iş yerinde işçi olarak mı çalışmalı yoksa dükkan açıp bağkurlu mu olmalı? Ve bunun süresi ne kadar olmalı? İlginize şimdiden teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıl içinde 360 gün çalışma olması halinde tayin isteyebilirsiniz.

 25. Ahmet dedi ki:

  Hocam eşim temmuz 2016 da memuriyeti biraktı ve 4a li olarak işe başladı eş özrü müracaati için 360 gün hesabi yapılırken memuriyette geçen süreler sayılırmı?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,evet sayılır

 26. Birol dedi ki:

  Mrb ahmet bey .son 2 yil icinde 6 ay ssk ve 1 yil 6 ay bag kur var.yanliz bagkur borcu yapilandirildi.bagkur bircunda yapilandirma varken bir sikinti olurmu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,sıkıntı olmaz

 27. Birol dedi ki:

  Mrb ahmet bey .bagkur borcu varken gunden sayilmiyor.yanliz yapilandirma varken bir sikinti cikar mi es durumundan

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sıkıntı olmaz.

   1. Birol dedi ki:

    Ahmetbey sgk ya sordum.yapilandirma varken gunden sayilmiyor dediler.borc bitmeden olmaz dediler.son 2 yil icinde 250 gun sgk var.eskiden de bagkur borcuvar yapilanmis.ama borc tam bitmeden olmaz dediler.

 28. Bünyamin26 dedi ki:

  Merhaba ahmet bey,
  Ben 2018 yılı ocak ayında eş durumu tayini yapmak istiyorum. 2 yıl geriye dönük olarak hesaplarsak 2016 ocaktan itibaren mi yoksa 2015 aralıktan itibaren mi hesaplamam gerekir 360 günü? Saygılar.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;geriye dönük 2018 Ocak ayı geriye dönük 2 yıl başlangıcı 2016 Ocak oluyor.

 29. Ahmet Atak dedi ki:

  Merhaba,
  Yukardaki yazıyı okudum ama sorum ile bilgi bulamadım. Eşim son 2 yıl içinde 360 dan fazla primi yatmış vaziyette.4 yıldır Samsun’da yaşıyoruz ama Ankara’da yeni iş buldu ve şehir değişikliği olacak. Ben ilk özür durumu tayininde başvuru yapabiliyor muyum yoksa eşim Ankara’da 1 yıl çalışmak zorunda mı benim tayin istemem için?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışma iline bakılıyor.

 30. Fatma Gumus dedi ki:

  Merhaba 360 gun sigorta primi sarti tayin istenilecek il icin mi gecerli? Primin yalniz temmuz ve agustos ayi baska ilde yatsa o ile tayin isteyebilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışılan şehire bakılıyor.

   1. Deniz dedi ki:

    son çalışma ili derken?yani ben de aynı durumdayım da..eşimin geriye dönük 360 gün sigortası zaten var..önce Gaziantep,sonra Kayseri’de. Şimdi eşim eylül ayında İzmir’e gitse ben ocak ayında İzmir’e tayin isteyebilir miyim? teşekkürler iyi çalışmalar..

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;isteyebilirsiniz.

     1. Deniz dedi ki:

      İlginize teşekkürler..

     2. adem güngör dedi ki:

      hocam bende aynı durumdayım tayin işleminiz gerçekleştimi bende eşimden dolayı gaziantep deyim 360 gün sigortam fazlasıyla var ankaraya tayin almak istiyoruz son 2 au ankarada sigortalı çalışsam tayin alabilrmiyiz.

      bazı yerlerde tayin isteyeceğiniz ilde 360 gün sigortanın hepsinin yatması gerektiği yazıyor

 31. Aslan dedi ki:

  Eşim sözleşmeli öğretmen olarak bir yere atandığında ilk eş özrü atamalarında tayin isteyebilir miyim? Yoksa bnde 360 gün bekleyecek miyim?( kadrolu öğretmenim)

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;eşinizin 360 günü doldurması gerekir.

 32. Mirza dedi ki:

  Merhabalar 360 gün sigorta şartını illaki tayin istayaceğimiz ilde mi tamamlamış olmamız gerekiyor ? Örneğin 350 gün istanbulda 10 gün de ankarada toplam 360 ve ankaraya tayin olmak istiyorm.cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalıştığınız yere bakılıyor.

 33. fatih dedi ki:

  merhabalar .kendim kooperatifde sigortalı olarak çalışmaktayım. eşim sözleşmeli öğretmen olarak başka bir ile atandığında benim yanıma gelme şartı nedir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar

 34. Ugur dedi ki:

  Merhaba
  2013 temmuz – 2015 ocak ayına kadar zonguldak
  2015 şubat – 2016 temmuz ayına kadar ankara da çalıştım. 2016 ağustos -2017 şubat arasında askerlik yaptım.
  2017 mart itibariyle çalışıyorum.
  Sorum şu yönde askerlik borçlanması olmadan eşimi ankara ya alabilir miyim?

  Teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son iki yıl içinde 360 gününüzün olması gerekiyor,hesabınızı bu yönde yapın lütfen.

 35. MEHMET dedi ki:

  MERHABALAR 2016 TEMMUZ DÖNEMİNDE EŞİMİN TARIM SİGORTASI YATMAYA BAŞLADI BU AĞUSTOSTA EŞİMİN TARIMSAL FAALYETTE BULUNDUĞU İLE EŞ DURUMU TAYİNİ İSTEYEBİLİR MİYİM? TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yılda 360 gün primi var ise eş tayini isteyebilirsiniz.

 36. Mete dedi ki:

  Merhaba… toplam 360 gün şartının bir kısmı emekli sandığı bir kısmı özel sektörde bir işte çalışarak sigorta olsa (yani SSK)yine 360 gün şartını tamamlamış oluyor muyuz.. bi diğer ifade ile son iki yılda 300 gün memur olduğu için sigorta yatmış olsa (emekli sandığı) 100 gündür de SSK lı olarak (özel sektörde çalıştığı için) sigorta yatmış olsa 360 gün şartını tamamlamış oluyor değil mi? Şimdiden teşekkürler ilginiz için….

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet şartları sağlıyorsunuz.

 37. Ada dedi ki:

  Merhaba eşim Adana’da özel sektörde . üç aydir sigortalı çalışıyor.son iki yıl 360 gün sigortası var.adanaya tayin isteyebilir miyim.yukardaki cevaplarda son ile bakılır demişsin iz.360 gün Adana’da mı sigortası olmalı.tesekkurler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet isteyebilirsiniz.

 38. Zek1453 dedi ki:

  Merhabalar esi ihrac olan memur atama istedigi başka bu ilde ssk iş bulup çalışsa memurun daha önceden yatan sigortası ile 4 c emekli sandigi ssk ışte çalıştığı sigortası birlestirilebilir mi bu durumda ogretmen olan esi tayin isteyebilir mi yani tayin istenilecek ilde 360 gün çalışması mi lazım ssk li olarak yoksa tayin istenilen ilde sigorta başlangıcı yapıp çalışması tayin için yeterli mi teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışma hangi ilde ise o ile tayin isteyebilirsiniz.

 39. seçkin dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey, 4b kapsamında bağımsız bağkurluyum. Yani zorunlu bağkur sınıfındayım. 2015 eylül ayından beri toplamda 17 ay kadardır bağkur borcum bulunmakta. toplu bir halde bu parayı ödemek istemiyorum. Yapılandırma için bugün gittim SGK’ya, durumu izah ettim, eşimin (2 gün sonra nikahım var) ataması yapılabilmesi için borcu yoktur yazısı almam lazım. Ancak bana yapılandırma söz konusu olur mu? Sizin gibi gelen çok fazla bağkura tabi kamu çalışanı eşi var. Şu an için genel bir yapılandırma yok ancak sizin durumunuzdakiler 48. maddeden faydalanıyorlar. Peşinat ödemeniz halinde istediğiniz sayıda taksit yapılabiliyor dendi. Yarın 700 TL ödeyin makbuzu getirin, taksitleri başlatalım. Borcu yoktur yazısı alabilirsiniz. Yani hizmetiniz sayılmış olur. Son üç ayda 6 defa il milli eğitime gidip bu tarz sorular sordum ama bu cevabı hiç almamıştım. Burada da soruların çoğunu okudum ama bundan bahseden yok. Sizce nedir durum? Bu taksitlendirme işe yaracak mı dedikleri gibi?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;48.madde taksit yapmanız halinde borçlarınız ötelenmiş olur.Yine de detaylı bilgiyi Milli Eğitimden alabilirsiniz.

 40. Kimya dedi ki:

  Merhabalar,
  Eşim işyeri sahibi, gerekli belgelerde görev yeri belgesi isteniyor. Kendi görev yerini imzalaması kafamızı karıştırdı. Bu belge gerekli mi? faaliyet belgesi ve sgk hizmet belgesi yeterli midir?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kendi namına çalışanlardan istenmemesi gerekiyor.MEB ile görüşün lütfen.

 41. derya dedi ki:

  eşim bağkur lu fakat borcu var eş durumu atamasında sıkıntı olur mu

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sıkıntı olabilir,ödemenizi tavsiye ediyoruz.

 42. koray dedi ki:

  Merhaba,
  MEB’e bildirilecek SSk hizmet dökümünde son ayın primi yatmış olması zorunlumu?
  İşyeri faaliyet belgesi aynı yıl 2017 de mi alınmalı?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet zorunlu hesap fişi de alabilirsiniz.Faaliyet belgesi yeni alınmış olacak.

 43. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben özel sektörde çalışıyorum 14 ocak 2016dan beri sigortam yatıyor sizce bizim tayinimiz yetişir mi 2018 subat atamalarına

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba. Sigortalı ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl geçtiyse, 10 yıl içinde de en az 1800 gün prim varsa malulen emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 44. mahmut başlı dedi ki:

  mrblar. sigortadan alınan hizmet dökümünde temmuz ayının yani son 1 ayın dökümü görünmüyor. 330 gün görünüyor. temmuz ayı sigortasiyla 360 gün olacaktı. ne yapmamız gerekiyor ? teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;işyerinizden hesap fişi alabilir,Kuruma onaylatabilirsiniz.

 45. Osman dedi ki:

  Merhaba ek 5 için görev yeri istiyor ilçe milli eğitim sadece hizmet dökümünü kabul etmiyor yardımcı olabilir misiniz

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Ek5 sigortasının görev yeri belgesi olmaz;ancak SGK’dan hangi ünitede kayıtlı olduğunuza dair bir belge alabilirsiniz.

 46. Sevinç KAYA dedi ki:

  Merhaba
  Eşim 5 aydir Türktelekomda calisiyor.öncesinde de kendine ait bi isyeri oldugu icin bagkur günu vardi. Odemedigi gunlerini de toplu halde ödedik.size iki sorum olacak.birincisi basvuru ekraninda ssk sicil numarasi istiyo.bagkur icin farkli bisey yapmamiz gerekiyor mu? Sgk dökümu vermek yeterli olur mu? ikincisi de gunleri ay ay yatiriyolar dolayisiyla bu ay 22 sinde yatacak. Bunun icinde halen calistiginin kurum tarafindan belgelendirilmesi yeterli mi ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;onaylı hizmet dökümünü verebilirsiniz.Çalıştığı yer hesap fişi işleyebilir.

 47. Ahmet dedi ki:

  Hocam süper iş çıkarmışsınız, böyle bir konuda insanlara yardımcı olmak için zaman harcamanız gerçekten olağanüstü. Çok teşekkürler.

  Bu belge işini SGK ya bitmeden halledebiliyor muyuz? E-Devletten barkodlu hizmet dökümü çıkartsak yeterli olur mu?

  Tekrar teşekkürler.

  1. Merhaba. Aslında yeterli. Ama henüz güncellemesi gelmemiş bazı memur arkadaşlar bunu kabul etmiyor hocam:)

 48. Merve dedi ki:

  Merhaba son 2 yıl değdiğimiz,başvurduğumuz tarih itibariyle geriye dönük son 24 ayda 360 günün mü dolması gerekiyor ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet dediğiniz gibi olması gerekiyor.

 49. esma dedi ki:

  Eşim 2 yıldır Ankara’da özel sektörde çalışıyor. Primleri kesintisiz yatıyor. 2017 Kasım ayında İstanbul’da başka bir şirkete geçiş yapacak. Ben Ocak ayında eş durumu tayini ile İstanbul’a gidebilir miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet tayin isteyebilirsiniz.

 50. Nilgün dedi ki:

  Merhaba.şuan çalıştığım yere eş durumu ile geldim.Eşim iş değiştircek ve ayda 18 gün sigortası yatacak.Bu benim için sıkıntı olur mu.(Her haziran sigorta dökümü vs.evrak teslim ediyorum)

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;hayır sıkıntı olmaz.

 51. Servet dedi ki:

  Hocam merhaba ben 2010 yılından beri esnaflık yapıyorum zorunlu bağkurluyum borcum yok eşim Yen’i atandı 2017 temmuz atamasında atandı sözleşmeli öğretmen olarak 1 yıl beklememiz mi gerek yoksa direk 1 yılı dolmadan eş durumundan faydalanabilirmiyiz yardımcı olursanız sevinirim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;belirli bir süre görev alması gerekiyor.Sözleşmeli atandıysa onların durumu daha da farklı belirli bir süre atandığı yerde görev yapma şartı var.

 52. Merve Hanım dedi ki:

  Ahmet bey benimde bir sorum olacak nişanlım yurt dışında yaşıyor Türkiye ye gelecek bi işe girip bir yıl sigortalı çalışsa veya Bağkur yatırsa çalıştığı ile eş durumu yapmamda bi sakınca varmı ayrıntılı bilgi verirseniz seviniriz

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,herhangi bir mahsuru bulunmamaktadır

 53. Ali dedi ki:

  Merhaba 360 sigorta şartının aynı ilde olması mı gerekiyor. Yani 240 günü bir ilde 120 günüde başka bir ilde olursa eş tayini isteyebilirmiyim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son ildeki çalışma önemli.

 54. Hakan Arslan dedi ki:

  Ahmet bey eşim 12 Temmuz 2017 ‘de işe giriş yaptı ve ay sonunda 20 gün sigorta yatmış. Sorum şu 2018 Ağustos ayında yapılacak olan eş durumuna kadar 360 gün dolar mı ? Bir de sisteme geç yansıyor muhabbetleri var . Örneğin Temmuz ayı sigortası ne zaman sisteme düşer

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Temmuz ayının primi en geç Ağustos ayının 23 ünde sistemde görünür.Son 2 yılda 360 gün yeterli.

 55. Murat dedi ki:

  Merhaba hocam ben es durumundan atandım zorunlu görevim bitmediği icin her yıl es ozrumu belgelendirmem lazım eşim esnaf bu durumda bagkur borcu olsa belgede bagkur olduğu belirtilirse sıkıntı olur mu iyi günler hocam

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;genelde sıkıntı olmuyor;sonuçta o ilde çalıştığı belgelenmiş oluyor;sosyal güvenlik borcu farklı bir olay.Ancak borcunuzu ödemenizi tavsiye ediyoruz.

 56. Begüm dedi ki:

  Merhaba bizim 365 günlük sigorta süresi ocak ayının 17sinde tam olucak ama başvurular ocak ayının başında başlıyor ya bu bi sıkıntı çıkartır mı başvurular başladığında 15 günlük bi eksik oluyor bu konuda bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;başvuru tarihinin son gününe kadar 360 gün tamamlanıyorsa sıkıntı olmaz.

 57. Gunes dedi ki:

  Benim eşim ayni Buyuksehir in farkli ilcesinde SGKli olarak yeterli prim gun sayisina ulasti ancak artik baska bir ilcede calismasi gerekecek. Tayin istedigimde son iki yilda toplam 360in tamamini ayni ilcede doldurmamis olmasi bir sorun yaratir mi? Yani yeni gittigi ilcede kisa bir sure de prim odenmis olmasi (ki toplamda 360in ustu gun sayisi olacak) yeterli midir acaba? Cok tesekkur ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,aynı ilde çalışması yeterlidir.

 58. Özlem dedi ki:

  Lütfen cevaplar mısınız eşim özel sektörde çalışıyor askerlik borçlanması yapacak o şekilde 360 gün oluyor son iki yıl içinde askere gitti geldi fakat askere giderken sigortalıydı döndükten sonra hemen sigortası başlamadı 5 ay sonra sigortası başladı. Bu şekilde borçlanma yapabilir miyiz hemen sigortasının başlaması mı gerekiyordu ?? Lütfen cevap verin

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;borçlanma yapabilirsiniz.

 59. Zeynep dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey. Benim esim 1 ayda iki iste birden calisti ve sigortasi 30 gun degil 60 gun yatti. Size sorum şu sigorta hesabinda 60 gun diye mi hesaplayacagiz yoksa 30 gun diye mi. Simdiden tesekkur ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1 ay 30 gün olarak hesaplanır.30 günü geçemez.Sadece kazançlar dikkate alınır.

 60. Zeynep dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey. Benim esim 1 ayda iki iste birden calisti ve sigortasi 30 gun degil 60 gun yatti. Size sorum şu sigorta hesabinda 60 gun diye mi hesaplayacagiz yoksa 30 gun diye mi. Simdiden tesekkur ederim..

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1 ay 30 günswn hesap edilir.

 61. Eda dedi ki:

  Merhabalar esim 9 ay once isten ayrildi ve 9 aydır bir fiil ssk li sekilde calisti .Es durumundan tayin isteyebilmem mumkun mu? Sigortasi bu ay tekrar baslatilirsa mi mumkun olur?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sigortalı olması ve son 2 yıl içinde 360 günü olması gerekiyor.

 62. Kaan dedi ki:

  Merhabalar Ahmet bey,
  360 gün sigorta şartında tamamı ayni ilde mi olmalı ? Yani 340 gün Ankarada 20 gün İstanbulda ve İstanbulda devam ediliyorsa çalışmaya, es durumu İstanbul â olur mu ? Yoksa tayin istenilecek ilde mi 360 günün tamamı doldurulmalı?
  Teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışılan ilin tayin istenecek il olması yeterli.

 63. Betül dedi ki:

  Merhaba eşim özelde çalışıyor son iki yıl içinde askere gitti geldi askerlik borçlanmasını yapmak istiyoruz çünkü 360 gün öyle tamamlanacak ama askere gitmeden önce çalışmıyordu geldikten sonra da hemen çalışmaya başlamadı. Yine de askerlik borçlanması yapabilirmiyiz

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;askerlik borçlanması yapma hakkınız sürekli vardır.

 64. OZCAN dedi ki:

  Merhaba bağkurluyum . Eşim öğretmen ve eş durumundan tayinimiz gerçekleşti.
  Kendi işime devam ederken part time bir işte haftada bir gün kendi iş saatim dışında çalışmak istesem,sanırım ssk lı oluyorum ve bağkuru durduruyorlar,bağkur tekrar başlatsam aradaki kesinti, eşimin görev yerine veya merkeze zaman içinde atanma talepleri adına olumsuz bir etkisi olur mu ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;olmaması gerekir.Sonuçta hizmetler aynı il içerisinde.

 65. Melih dedi ki:

  Merhabalar, eşim öğretmen ben özel sektörde çalışıyorum 6 yıldır aynı iş yerindeyim şimdi iş değişikliği yapıp farklı bir ilçede çalışmaya başlıcam.ocak ayında Yen’i iş yerimde yaklaşık 2,5 Aydır çalışıyor olucam.eşim o ilçeye eş durumu isteyebilirli?şimdiden teşekkürler..

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ilçelerinz arası 90 km den fazla ise isteyebilirsiniz.

 66. Ergin Bozkurt dedi ki:

  Hocam Merhabalar,

  Eşim öğretmen. Ben Anonim Şirkette denetim müdürü olarak görev yapıyorum. İstanbulda yaşıyoruz. Çalıştığım firmanın ülke genelinde hizmet verdiğini nasıl belegeleyebiliriz, Ayrıca bu belge eş durumunda tayin için yeterli midir? Başka hangi koşul ve belgeler gereklidir? Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,şirketin merkezi sizin çalıştığınız yer sayılır diğer belgeler için Milli Eğitim Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz

 67. yiğit dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey ben ssk lı olarak 11 aydır çalışmaktayım iş değişikliği yapıp şahıs firması kuracağım dolayısıyla bağkura geçiş yapacağım eş tayini yapabilir miyiz bu şartlar altında

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;aynı ildeyse çalışmalar problem olmaz.

 68. Lokman dedi ki:

  Merhabalar. Eşim özel sektörde çalışıyor işe giriş tarihi 05.01.2017 her ay kesintisiz otuz gün üzerinden sigorta pirimi yatıyor. 1 ocak 2018 tarihinde 356 gün sigortalı oluyor yani 360 günü tamamlıyamıyor ama çalışmaya devam ediyor 360 gün süre hesabında neyi dikkate alıyorlar ocakta eş durumu isteyebilir miyim teşekkür

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıl içinde 360 gün olması yeterli.

 69. ali gök dedi ki:

  Ahmet Bey eşim ankara da kamuda çalışırken hakkinda resen emeklilik karari verildi ve 15 gün sonra 4a li olarak sigortası tekrar ankara da başladı. Ben eş durumundan dolayı ankarada gorev yapıyorum. 15 gün aradan dolayı sorun olur mu.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sorun olmaz son 2 yılda 360 gün yeterlidir.

 70. Musaa dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey suan bnim bu aydan sonra 352 gunlu sigortam olacak ve aralik ayinda 30 gun olacagi icin 382 gunluk sigortam olacak ama hizmet dökümü nde ise aralik ayi sigortasi ocak ayini 21inde gozukecek ondan yani hizmet dokumumde son ay gorulmediginden dolayi esim tayin isteyebilir mi. Cunku her ozel firmanin sigortasi herkezde farkli zamanda gozunur omdan yani tayin istemr hakki doğar mi?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;çalıştığı işyerinden hesap fişi alırsa Kurumdan yazıyı alabilir.

   1. Musaa dedi ki:

    Ben simdi calistigim kurumdan hesap fişi alacagim ve hesap fişini ssk ya mi bildirecegiz tam olarak anlamadim açıklık getirebilir misiniz

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;çalıştığınız yerin muhasebecisi ile görüşün lütfen.

 71. Gül DİKMEN dedi ki:

  Merhaba, eşim Ocak 2016 sonunda yaklaşık on yıl çalıştığı kurumsal bir firmadan ayrıldı. Farklı bir ilde Aralık 2017 tarihi itibari ile bir işe başladı. Geriye dönük son iki yıl içinde 360 günü dolduruyor. Ancak farklı illerde ve farklı işyerlerinde olmasından dolayı eş durumundan tayin isteyip isteyemeğeceğimi merak ettim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;isteyebilirsiniz.

 72. AliRıza altın dedi ki:

  Merhaba eşim 15 aydır babasinin dukkaninda kasiyer olarak çalışıyor sigortasini başlatmışlar ise girince ama ilk 7 ay yatrmamislar ama som 8 aydır yatırılıyor ben ocakta es durumu isteyebilirmyim sigorta başlangıcı mi onemli yoksa yatırılan süremı çok merak ediyorum bi de eğer yatırmak gerekiyorsa geriye dönük yatırıp 12 ayı tamamlayabilir miyiz kimse cevap vermedi veremedi lütfen cevap verebilirmisiniz şimdiden çok teşekler ederim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıl içinde 360 günü yok ise eş durumundan tayin isteme hakkınız yok.

 73. Gulbahar dedi ki:

  Merhabalar iki sorum var nikahı eş durumu başvurularjna bir hafta kala yapsak sıkıntı olur mu geç kalır miyiz ikinci sorum ise eşim aynı yıl içinde iş değişikliği yaptı arada 12 gün çalışmadi sonra başka işe girdi arada sigorta kesintisi olması eş durumunu etkiler mi şimdiden teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba, etkilemez

 74. Çağlar yıldırım dedi ki:

  Merhabalar, nişanlım farklı bir ilde öğretmen Mayısta zorunlu tayin dönemi var nikahımızı bu ay içinde yapıcaz ben özel sektörde çalışmaktayım ve nişanlımın çalıştığı ilde bir işe geçicem eş durumundan erteleme mümkünmüdür.. Sigorta gün sayımda sıkıntı yok

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;neyi erteleyeceksiniz anlayamadım ?

 75. mustafa dedi ki:

  Merhabalar . Eşim ile aynı ilde öğretmenlik yapıyoruz ama o ücretli ben kadrolu olarak görev yapmaktayım.Eşimin buradaki görevi bittikten sonra başka bir ilde özel sektörde bir işte çalışırsa eşimin ücretli öğretmenlik yaptığı sigorta son iki yıla dahil olur mu? Örneğin eşim Bitliste ücretli öğretmenlik yaptığı sürede toplam 120 gün ssk yatırılmış olsa ve gideceği diğer ilde çalışacağı özel sektörde ise 240 gün sigortalı çalıştığı taktirde ve bu iki hizmetin toplamı son iki sene içerisinde 360 gün yaparsa eş durumundan eşimin özel sektörde çalıştığı ile eş durumu yapabilir miyim? Not: Doğu görevim bitmiş durumda .

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;özel kamu farketmez hepsi hizmetten sayılır.

 76. mustafa deniz dedi ki:

  Merhabalar . Eşim ile aynı ilde öğretmenlik yapıyoruz ama o ücretli ben kadrolu olarak görev yapmaktayım.Eşimin buradaki görevi bittikten sonra başka bir ilde özel sektörde bir işte çalışırsa eşimin ücretli öğretmenlik yaptığı sigorta son iki yıla dahil olur mu? Örneğin eşim Bitliste ücretli öğretmenlik yaptığı sürede toplam 120 gün ssk yatırılmış olsa ve gideceği diğer ilde çalışacağı özel sektörde ise 240 gün sigortalı çalıştığı taktirde ve bu iki hizmetin toplamı son iki sene içerisinde 360 gün yaparsa eş durumundan eşimin özel sektörde çalıştığı ile eş durumu yapabilir miyim? Not: Doğu görevim bitmiş durumda .

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;özel kamu farketmez hepsi hizmetten sayılır.

 77. oğuzhan dedi ki:

  merhaba 360 gün aynı ilde mi olmak zorunda benim durumumda 300 gün farklı ilde 60 gün farklı ilde

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;genelde sıkıntı olmuyor.

   1. oğuzhan gedikli dedi ki:

    genelde derken sıkıntıda olabilir mi? hocam

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;umarım olmaz.

 78. deniz dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey,
  2016 yılında 4 ay ssk var ( özel şirkette) 7 ay işsiz kaldım. sonra 2017 mayıs ta özel şirket kurduk. bağkurlu oldum ( şirket sahibiyim ”ortaklı”) 7 aydır bağkur yatıyor. bu yaz başı yani mayıs 2018 gibi evlilik yapıcam, şehir dışında öğretmen ve benim ikamet ettiğim yere tayin isticez.
  Sorum: ssk ile bağkur birlike toplanıp istenilen 360 gün sayısı için geçerli olucak mı ? Tayin talebinden önce kaç ay / yıl önce evli olmak gerekiyor.
  şimdiden cevabınız için çok teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evlenme tarihi önemli değil,ssk bağkur emekli sandığı ya da borçlanma hepsi toplanır son 2 yıl içinde 360 var ise tayin isteyebilirsiniz.

 79. Ceren Solmaz dedi ki:

  Merhaba eşimin 2016 yılından 4c li olarak (yedek subay) 285 gün, 2017 yılından ise şuan 4a lı olarak 78 gün sigortası var ve halen de devam ediyor. Hizmet birleştirme yapmadan ocak ayında eş durumu tayini isteyebilir miyim? Teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Kurumdan 360 gün olduğuna dair yazı almanız gerekiyor.Eğer Kurum hizmet birleştirmeyi gerekli görüyorsa yapmak zorundasınız.

 80. FIRAT TEMUR dedi ki:

  merhabalar.
  bugünden hesap edersek eğer 45 gündür işsizim. farklı bir şehirde iş yeri açıyorum. bir aksilik olmazsa eğer 2-3 gün sonra resmi olarak faailiyete başlayacaktır. dolayısıyla bağkurlu olarak devam edeceğim. son 2 yılda 360 gün sigortalı olmak, iş yerinin faaliyette olduğunu gösteren vergi dairesi ve bağlı olacağım odadan alınacak belge gibi kriterleri yerine getiriyorum. eşim yanıma tayin aldırabilir mi ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yılda 360 gününüz var ise tayin başvurusunda bulunabilirsiniz.

 81. öğretmen dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey,
  Eşim işyeri sahibi, bağkurlu.Gün sayısında sorun yok fakat prim borcu bulunuyor.Bazı Mem’lerin prim borcu olmasını sorun yapabildiklerini duydum.Es durumundan faydalanabılmem ıcın prım borcunun olmaması mı gerekıyor?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bu konu hakkında net bir hüküm yok ama borcunuzu ödemenizi tavsiye ediyoruz.

 82. alper dedi ki:

  Merhaba hocam, eşim 2016 haziranda Karaman’ da 12 gün sigortalı olarak çalışmış. Daha sonra 15 aralık 2016- 18 temmuz 2017 ayları arasında Niğde’de 335 gün çalışmış. Eşim aynı iş yerinde 25 aralık 2017 de tekrar işe girdi ve halen aktif çalışmakta. Başvuruların son günü 8 ocak tarihinde ve sigorta gün sayısı 362 oluyor. Niğde iline tayin isteyebilir miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışma Nİğde ise isteyebilirsiniz.

 83. @hme-t dedi ki:

  Merhaba hocam. Eşim özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışıyor. Benim merak ettiğim, ben onun yanına eş tayini istediğimde gidersem eşimin halâ o kurumda çalışmaya devam etmesi gerekir mi? Ya da sigortalılık sürecinin devam etmesi gerekir mi? diye de sorulabilir. Devam etmesi gerekirse ne kadar süre daha devam etmesi gerekir. Teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;dediğiniz gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

 84. Fatih dedi ki:

  Merhaba sayın hocam,
  Ben 2017 Nisan sonu itibari ile işten ayrıldım. 10 Mart 2018’de yeniden işe başlayacağım. Eşim benim işimden ötürü tayin olmuştu, Nisan 2018’de (genelde Nisanda olduğu için böyle yazdım) çalışıyor olursam geçen yılı baz aldığımızda (3. haftası sondu çalışma belgesi teslimi için) 20 Nisan 2018 çalışma belgesi son teslim tarihi.
  1.) Bu durumda 20 Nisan 2016 ile 20 Nisan 2018 tarihleri arasında 360 gün sigortalı olmam gerekiyor değil mi?
  2.) Eğer 360 gün sigortalı isem 20 Nisan 2018’de çalışmıyor olsam bile gerekli şart sağlanmış olur mu?
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler..

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 2 yıla 360 gün sigortalı olmanız yeterlidir.

 85. ismail dedi ki:

  merhabalar sayın hocam
  eşim 5 ocaktan itibaren sigortalı olarak çalışıyor. 2019 ocakta eş durumu isteyeceğim. fakat iş yeri sahibi primi bazen yatırıyor bazen yatırmıyor. borçlanırız sorun çıkmaz diyor. benim sorum şu; sigorta primlerinin yatması şart mı? borçlansak olur mu?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kısmî istihtam bildiriyorsa eksik günlerinizi borçlanabilirsiniz ama ödeme yapmadan hizmet kazanamazsınız.

 86. Merve dedi ki:

  Merhaba,
  Ben özel sektörde çalışıyorum eşim öğretmen benim çalıştığım şehire ataması yapıldı. 2 yıldır görev yapıyor. Her yıl benim özel sektörde çalıştığıma dair belge istiyorlar. Bu kaç sene devam edecek, benim işten çıkma durumumda ne olur. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;dediğiniz gibi bir şartın olmaması gerekiyor,yeniden ilgili Kurumla görüşün.

   1. selahattin akkurt dedi ki:

    hocam merhaba bir sorum olacaktı ama Ocak 2019 özür grubu atmasına başvuru yapacağım ama eşimin sigortası birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla 369 gün ancak SGK dan alınacak belgede 332 gün olarak gözükecek başvuru yapmama engel teşkil eder mi bu durum teşekkür ederim.

 87. mahmut öztürk dedi ki:

  merhaba ben öğretmenim eşim özel sektörde çalışmakta eş durumu atamasından faydalanmak için gitmek istediğimiz il de minimum sigorta gün sayısı nedir bilgi verebilirseniz sevinirim.

 88. avni dedi ki:

  merhabalar 3 yıl önce eş durumu tayini yaptım iş yerimi 1 hafta önce kapattım 15 gün içindede sigortaya gecicem bu süreçte bir sorun olur mu 15 gün kadar sigortam olmamış olucak

 89. ozan dedi ki:

  iyi günler.eşim 3 ay iş kur bünyesinde final dershanesinde çalıştı , 3 aydan sonra dershane kendisi çalıştımaya başladı ama iş kurda çalıştığı süre sigortadan sayılmıyormuş bu konu hakkında bilgi verirmisiniz acaba .

 90. burcu dedi ki:

  Merhaba iyi günler ahmet bey ben memur olarak eşimden ayrı kalıyorum ve elşiminde malatyada normel ssklı bir işte çalışıyor ssklı ama bizim tam 330 gün ssk mız var ben eş durumdan tayin isteye bilir miyimmm

 91. burcu dedi ki:

  ama halen ssklı calışıyor

 92. Kemal dedi ki:

  Merhabalar ,
  Ben Ankarada uzun yıllardır özel sektörde ssk lı olarak çalışıyordum geçen hafta emekli oldum.
  Eşim öğretmen 2 sene önce doğudan eş durumu mazereti ile mecburi hizmetini tamamlamadan Ankaraya geldi.
  Bundan sonra ne yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim.

 93. zeynep ay dedi ki:

  Merhaba kardeşimin eşi ucretli öğretmen olarak atandi..kardesim ise makinist kamu işcisi olarak calisiyo dogal olarak gidrbilecegi yerler tren olan yerler ama esinin gittigi yerde tren yok yani eşini yanina getittirebilirmi es durumu olarak 6 yil zorunlu şart var diyorlar..gelebilirmi sizce.

 94. erdinç dedi ki:

  iyi günler..eşim ilk sözleşmeli 2016 atamalardan bende eşimle beraber çalıştığı ile geldim işte çıkarak burada 2017 ekim ayından beri iş kurdum ve bağ-kur ödüyorum 3+1 geldi ve bu yıl bitince memlekete dönmek istiyoruz benim memleketden kaç ay önceden sigorta başlatmam gerekecek onu merak ediyorum yardımcı olabilirseniz memnun olurum..

 95. ismail dedi ki:

  Merhaba: 05.01.2018 de sigortası başlayan birisi için,07.01.2019 tarihinde başlayacak olan eş durumu tayin başvurusunda bulunabilir mi? Sigorta gün sayısında ay ay mı hesaplanır, gün gün mü? cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler…

 96. özge dedi ki:

  merhaba ben köyde çalışıyorum kadrolu öğretmen olarak eşimin merkezde kliniği var kendi sigortasını yatırıyor.2017 ağustos ayından beri dükkan faaliyette sigorta da yatıyor ara dönemde ocakta eş durumuyla merkeze gitmek istiyorum.o evrakları okulumamı vericem ve kaç gün öncesinde vermem gerekiyor.360 gün şartı tamam ama iki yıl şartı olmuyor o kısmı tam anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

 97. zehra dedi ki:

  merhaba eşim esnaf bağkurlu kendi şirketi var (200 yılından beridir) ocak ayında eş durumu tayini isteyeceğiz fakat torba yasadan yararlanıp temmuz ayında dilekçe verip borçlarını sildirdi ancak son durumda internetten hizmet dökümü aldığımızda son iki yıllık sürede altı beş aylık prim görünüyor. kanun kapsamında primler önceki yıllara kaydırılmış. bağkurlu olarak 2000 yılından itibaren şirketi aktif olarak devam ediyor fakat ocakta tayin istememiz primemi bağlı yoksa bağkurun devam etmesine mi bağlıdır

 98. dilek yalbuz dedi ki:

  merhabalar. ben 2016 eylül ayında eş durumu özür grubuyla izmir merkeze geldim. eşim iş değiştirdi ve 4 ay önce izmir torbalı da çalışmaya başladı. tekrar eş durumu özür tayini istemek için torbalı da ne kadar süre çalışması gerekiyor? 360 günü o ilçede mi tamamlamış olmalı?

 99. mustafa dedi ki:

  Merhaba
  Madde 4’teki altı ay le sınırlı olmak şartı kesin mi. Bir yıl olarak biliyordum. Eşim kasım 2018’de emekli oldu. Ağustos 2019 özür grubu yer değiştirme başvurusunda bulunamıyor muyum? Yardımcı olur musunuz?

 100. fatmanur dedi ki:

  Maliye Personeliyim. Eş durumundan tayin başvurusu için mevzuatta belirtilen ”Başvuru tarihinden itibaren son iki yıl içerisinde 360 gün sigorta priminin ödenmiş olması….” şartındaki ”son iki yıl” ibaresinden ne anlamamız gerekli?

  Örneğin; başvuru tarihi 25.02.2019 ise son iki yıl geriye dönersek 25.02.2017 mi olacak yoksa sadece 2018 ve 2019 prim günleri mi esas alınacak ?