Öğretmenlerin Eş Durumu Tayini İçin En az Kaç Gün SSK ya da Bağkur Gerekir?

Öğretmenlerin eş durumu atamalarında ssk ve bağkur şartı aranmaktadır. Bu yazımızda bu konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Eş Durumu Tayin Şartları Nelerdir?

MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre öğretmenin eş durumundan dolayı atama isteyebilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Eş durumu özrü

MADDE 37 (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler,  ocak ve ağustos aylarında yapılır.

(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.

(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında  sürekli işçi olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim  şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Şimdi yukarıdaki şartları madde madde değerlendirelim.

Değerlendirme

Madde-2

Eşin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışması durumu. Yani SSK, Bağkur, Emekli sandığı gibi kapsamlarda çalışıyor olması şartı aranır. Bunun için SSK hizmetleri için SGK’dan resmi onaylı hizmet cetveli, bağkur için de hizmet yazısı almanız gerekir.

Madde-3/a

Eşlerden her ikisi de öğretmense zorunlu görev süresini tamamlayan öğretmen eşinin görev yerine atama talebinde bulunabilir .Adaylık süresinin bitirilmiş olması ya da yer değiştirme yoluyla atandıysa zorunlu görev süresinin tamamlanmış olması gerekir.

Madde-3/b 

Eşlerden her ikisi de tamamlamaları gereken zorunlu sürelere tamamlamışlarsa eşlerden birisi diğer eşin olduğu yere  atama talebinde bulunabilir.

Madde-3/c

Eğer her iki eş de zorunlu çalışma bölgelerinde çalışıyorsa bu durumda eşlerden birisi isteyebilir.

Madde-3/ç

Her ikisi de zorunlu çalışma alanı içinde görev yapıyorsa zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

Madde -3/d

Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere atama talebinde bulunabilir.

Madde-4

Eşi emekli olan öğretmenler emeklilik tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde eşinin ikamet ettiği yere atama talebinde bulunabilir.

Madde- 5 Öğretmen Eş Durumu Atamasında Aranan Son İki Yıl İçindeki 360 Gün Şartı

Son iki yıl içindeki 360 gün hesabında 5510/4 üncü maddesinde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir ifadesinden ne anlamak gerekir. Öncelikle bunu anlamak için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan sigortalılar kimlerdir bunu bilmek gerekir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar;

 • 4a kapsamında bir işyerinde çalışanlar (Eski adıyla SSK’lılar)
 • 4b kapsamında bağımsız olarak prim ödeyenler (Eski adıyla bağkurlular). 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar esnaflar, şirket ortakları ve çiftçilikle uğraşanlar, muhtarlar, avukatlar, jokeylerdir.
 • Burada en çok sorulan tarım bağkurlu birisi eş durumu için atama talebinde bulunabilir mi sorusunun cevabını da almış oluyoruz. Yönetmelikte 5510 4b kapsamındaki tüm sigortalılık süreleri belirtildiğine göre tarım bağkurlu eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
 • Buna göre son iki yıla ait 360 gün hesabı yapılırken ssk ve bağkur hizmetleri ile 4/c emekli sandığı hizmetleri birlikte değerlendirilebilir. Tabi bağkurun hizmete dahil edilebilmesi için prim borcu olmaması gerekir.
 • Ek/5 isteğe bağlı tarım ssk kapsamında prim ödeyenler  kanunda bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan tanımlandığından ve hizmetleri 4a yani ssk kapsamında sayıldığından Ek5 kapsamındaki eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
 • İsteğe bağlı sigorta yani bağkur ödeyenler eş durumu atama talebinde bulunamaz. Bu kapsamda ödenen primler son iki yıl içindeki 360 gün hesabında dikkate alınmaz.

Madde-6 Eş durumu Atamasında Askerlik Borçlanması Dikkate alınır mı?

Eğer askerlik yapılan süre son iki yıl içinde ise askerlik borçlanması yapılması halinde bu süre de son iki yıllık hizmet hesabına dahil edilebiliyor. Ancak iki yıldan önce yapıldıysa dahil edilmez.

Madde-7 Eşi İsteğe Bağlı Bağkurlu Olan Eş Durumu Atama Talebinde Bulunabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere eşi isteğe bağlı bağkurlu olanlar eş durumu atama talebinde bulunamaz.

Madde-8 Eşi Geçici Görevle Gönderilenlerin Atama Tabi

Geçici görevlendirme ile İl ya da İlçe’lere gönderilen eş yanına atama talebinde bulunulamaz.

Madde-9 Eşleri Memur Olan Öğretlenlerin Atama Talebi

Bu konunun biraz daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. İlerleyen zamanlarda bu konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır . Bu konu hakkında merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Emekli Sandığı Tescil Sorgulama 5510 4-c

Memur Emekli Maaşı ve İkramiyesi Hesaplama

Memurun Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

259 Yorum

 1. eş durumu özrü ile zorunlu hizmetimi tamamlamadan hizmet bölgesi 1 olan bir okula geldim. Eşim buradaki işinden ayrılıp yurt dışına gidecek çalışmak üzere. benim özrüm sona mı ere bu durumda. tekrar zorunlu hizmet yükümlüsü mu olurum. teşekkürler

 2. Merhaba
  Eşim öğretmen. Ben merkezi İstanbul’ da olan bir şirkette çalışıyorum. Şirket beni Antalya Bölgeye gönderiyor. Ancak sigortam İstanbul’ dan yatmaya devam edecek. Şirkete faaliyet belgesi sorduğumda sadece bir faaliyet belgesi olur dedi. Ayrıca Antalya Ofisi için faaliyet belgesi olmaz dedi. Bu durumda:
  1- Ben Antalya bölgede çalışıyor iken sigortamın İstanbul’ da olması sorun olur mu? Süre açısından sorun yok. 20 yıldır şirketteyim.
  2- Kılavuzda eşin çalıştığı ildeki işyeri faaliyet belgesi istenir maddesini sağlayamıyorum şirketin faaliyet belgesi de tek İstanbul için mevcut. Tayin için sorun olur mu?

 3. İyi günler. Eşim ek-5 tarım sigortalı. MEB deki bazı memurlar bu tür sigortalılarla karşılaşmadığı için eş durumu yapamazsınız dediler. Eş durumu atama talebinde bulunabiliyor muyuz? Bulunuyorsak çalıştığımız okula hangi belgeleri veriyoruz? Bilgilendirmeniz için teşekkürler.

 4. Merhaba. 2022 yılı haziran ayında kadroya geçeceğim. 2022 ağustos eş durumu yapmak istiyoruz. Eşim çiftçi bağkur una kayıt olacak . Milli Eğitim Müdürlüğüne bunun olup olmayacağını sorduğumuzda; olur fakat iş yeri belgesi veya işyerinin aktif olup olmadığı belgelerinde sorun olabileceğini söylediler. Çiftçi bağkuru ile tayin olmak için bu belgeleri nasıl edinebiliriz?

  1. Hocam müdürlükler çok fazla karşılaşmadıkları bilmiyor. Bu şekilde tayin olan bir çok kişi var. Ben de başka bir ilin milli eğitim müdürlüğünden bilgi aldım. Tarım bağkuru ve iş akdi ile çalışılan tarım ssksı geçerli olur dedi. Problem çıkmaz dedi. Hallediliyor inşallah merak etmeyin.

 5. Merhaba nişanlım öğretmen evlendikten sonra ataması olsa eş durumundan faydalanabilir miyiz? İşletme sahibiyim.

 6. Merhaba eşim öğretmen eş durumu ataması yapmak istiyor, son 2 yıl içinde Temmuz 2019 da işten ayrıldım 8 ay işsizlik sigortam devletten tarafından ödendi , kasım 2020 de tekrar sigortalı olarak işe başladım işsizlik sigortası son 2 yıl içindeki 360 gün şartına dahil olur mu?

 7. merhabalar eş durumu tayini için 360 gün prim şartında 300 gün doğum borçlanmasını yatırdık. bu süre eş durumu tayini için geçerli oluyormu? ( borçlana eşimin yanına gitmek istiyorum.)sgk kanununda hangi madde ve yasaya bakmam lazım 5510 4. maddede göremedim yardımcı olurmusunuz? saygılar

  1. Merhaba
   Madde 7 Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

 8. Eşim annesinin engelli durumundan dolayı benim bulunduğum şehre gelemiyor ve annesinin bulunduğu şehirde sigortalı olarak çalışıyor. sözleşmeli öğretmen olarak onun bulunduğu yere tayin isteyebiliyor muyum

  1. Merhaba
   Sözleşmeli öğretmenler için eş durumundan tayin yapılabilmesi için 4 yılını doldurması gerekmektedir.

 9. merhabalar ben yeni atanmış bir öğretmenim, kayınvalidemin engelli raporu ile bulunduğu ile tayin isteyebilir miyim ?

  1. Merhaba
   Yasa üzerinde kendi anne, baba, eş ve çocuklarınız için bu hak tanındığı görülmektedir. Fakat kayınvalidenizi belirten bir hüküm mevcut olmamaktadır.

 10. Merhaba öğretmenim. eşim Bursa’da özel bir şirkette çalışırken son 1 aydır muğla’da başka bir şirkette çalışıyor. Koronadan dolayı arada kesintiler olsa da son iki yılda toplamda 360 günü geçik sigortalı. 360 gün konusunda aynı il ya da aynı şirket şartı var mı? Şimdi ocak ayında eş durumu tayini isteyebilir miyim? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesinde il farkından dolayı gerçekleşemeyebilir.

   1. az önce aynı il şartı yok önemli olan son iki yılda 360 gün sigorta şartı diye okudum bir yerde anlayamadım.yeni başlanan ilde gün bile sigorta yeter gibi bir ifade var. haftaya deniycem olmazsa da kaldık napalım.teşekkür ederim hocam.

    1. Merhaba
     Alacağınız atama raporunda yer belirtmeniz gerekli olduğu için sorun teşkil edebilir. Denemenize istinaden çıkan sonucu bizimle paylaşabilirsmizisin rica etsem.
     Şimdiden Teşekkürler..

 11. Merhaba benim sözleşmeli öğretmenlikte 2.yılım,nişanlım Bursa’da mühendis 360 gün kesintisiz sigortasını da doldurmuş bu yaz eş durumu yapabilir miyiz,benim 3.yılımı doldurmam gerekiyor mu?

  1. Merhaba
   Eş durumundan faydalanmanın ilk şartını sağlamanız yani resmi nikahlı olmanız gerekmektedir.

   1. Nikah yapacağız zaten 3.yılı doldurma şartım olup olmadığını soruyorum,teşekkürler.

 12. Merhaba ;
  Eşim öğretmen bende aynı şehirde özel sektörde çalışıyorum. Fakat başka şehirde bir firmaya da uzaktan danışmanlık yapıyorum ,bizde o şehre taşınmak istiyoruz. Bu firmada sigortam yok fakat istersem yaptırabilirim. Bu konuda size 3 sorum olacak cevaplarsanız sevinirim.

  1.) Aynı anda iki yerde sigorta yapılabilir mi?
  2.)Eş durumu tayin isterken ben iki yerde de aynı anda sigortalı olarak çalışırken, gitmek istediğim şehirdeki firmamda yatan sigortamı ibraz etsem bu geçerli olur mu ?
  3.)Bildiğim kadarıyla son 2 yıl içerisinde 360 gün sigortalı çalışmak yeterli , doğru mu ?

  1. Merhaba
   Kişinin asıl işindeki iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağının olmaması veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş olması gerekmektedir. Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından sakınca yok. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
   Sigortanızın her şekilde iki taraftan yattığı sicilinize işlenmektedir.
   Son iki yıl içinde 360 gün sigortalı çalışmak yeterlidir.

 13. Özel şirkette sgklı olarak çalışan eş girişi 01.10.2019 ise bu sene olan eş durumundan yararlanabiliyor mu?

  1. Merhaba
   Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

   1. Yani illa son iki yılmi sigortalı olunmasi 360 gün yoksa son 13 aylık sigortalı süresinde de 360 prim günü dolunca hak kazanılıyor mu?

    1. Merhaba
     Son iki yıl içersinde en az 360 günün sigortalı olunması şartı aranmaktadır.

 14. Merhaba, özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıyorum. Son 2 yıl içerisinde 337 gün prim sgk dökümünde görünüyor. Ancak Temmuz ayı henüz sisteme geçirilemedi. Esasında Temmuz ayını da tahakkuk ettirebilmiş olsalar 367 günüm oluyor ve eşimi başka bir ilden yanıma getirebileceğim. Temmuz ayını yatıramama sebepleri ise erken tahakkukta vergi indiriminde yararlanamama olarak gösteriyor mali müşavir. Her neyse. Sorum şudur; halen göreve devam ediyorum, SGK sisteminde 337 gün olarak görünsede esasında devam ettiğimden dolayı 360 günü doldurduğum kabul edilerek SGK’dan belge alabilirmiyim, alırsam MEB kabul eder mi bu belgeyi? Nihayetinde hizmet dökümünde 337 görünecektir. Teşekkürler saygılar..

 15. Merhaba eşim hakim olarak görev yapıyor ailevi nedenlerden dolayı avukatlığa geçmeyi düşünüyor ben de ekim 2020 de 3 yıllık sözleşmeli öğretmenliği doldurup kadroya geçeceğim eşim eylül ayında istifa edip özel avukatlığa geçse ben ocak ayında eş mazeretinde bulunabilir miyim yani eşim 5 yıllık hakim son iki yıl içerisinde 360 gün SGK kaydı olmak şartını sağlıyor mu

 16. Merhaba, ben Millî Eğitimde öğretmenim, eşim özel bir kurumda öğretmen, corana virüs sebebiyle pandemim döneminde okulunda sigorta kesintisi yapıldı, eş durumu tayininde bu kesinti nedeniyle tayin hakkım elimden alınmış oldu mu? Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Yardımcı olursanız sevinirim ? iyi günler

  1. Merhaba
   Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün olması yeterli olmaktadır.

 17. Merhaba tekrar,
  Özür grubu tayininde atanmak istenilen yerde sigorta olması gerektiği konusunda bir sorun yoktu. Benim sorum geçmişe yönelik 360 gun hesabında istege bagli bagkur kabul ediliyor mi edilmiyor mu? Tayin istenilen yerde edin sigortalı çalışmaya başlaması bir zorunluluk . Son 2yildaki 360 gunun hesabında istege bagli bagkur dahil mi değil mi? Sorum bu. Çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   İsteğe bağlı ödeme ile ilgili olarak, isteğe bağlı sigorta ödemesi de geçmişe yönelik 360 günde kabul edilir diye net bir bilgi aktarımı bulunmuyor.

 18. Merhaba, Son 2 yılda 360 günün hesabında isteğe bağlı bağkur dahil değil demişsiniz. Benim sigorta dökümünde isteğe bağlı bağkur 4b olarak görünüyor. Atama dairesine sordum elefonla, sorun olamayacağı söylendi. Siz neye istinaden dahil edilmez diyorsunuz? Teşekkür ederim. Eğer bir farklılık varsa atama dairesine yazılı olarak soracağım.

  1. Merhaba
   Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Maddesi gereğince bu durumu belirtmiş bulunmaktayım. Atama dairesinden bu durumun engel olamyacağını belirten yazı almalısınız.

 19. Selamun Aleyküm.Ben 2019 Ağustos’ta bir yerde öğretmen olan eşimin tayini çıkması sebebiyle sigortalı çalışmaya başladım.360 gün dolması gerekiyor.Corona çıkınca işletmeci kusa çalışma ödeneğine başvurmuş.Nisan’da 16 gün sigorta gözüküyor.Bu durumda tayinde sıkıntı olur mu?

   1. Merhaba nişanlım özel sektörde mühendis 360 gün sigorta şartını sağlıyor şirket merkezi ankara sigortası oradan yatıyor, kendisi balıkesirde çalısıyor. Eş durumu tayinim balıkesir e olur mu ?

    1. Merhaba
     Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabınızda olması yeterli olmaktadır.

 20. Merhaba.ben meb de öğretmenim.esim sgk li bir işte çalışıyordu.simdi ise tarımla uğraşmak istiyor.es durumu bakımından sorun yaşamamak için hangi sosyal güvenceyi yapabiliriz.tarim sigortası ve zorunlu bağkur gibi şeyler kafamızı karıştırdı açıkçası.

  1. Merhaba
   Öğretmenlerin eş durumu atamalarında ssk ve bağkur şartı aranmaktadır.

    1. Merhaba
     Burada en çok sorulan tarım bağkurlu birisi eş durumu için atama talebinde bulunabilir mi sorusunun cevabını da almış oluyoruz. Yönetmelikte 5510 4b kapsamındaki tüm sigortalılık süreleri belirtildiğine göre tarım bağkurlu eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.

    2. merhaba şu an izmirde ikamet ediyorum.eşimin tayini amasyayi çıktı. eşimin tayini nedeniyle yer değişikliği yapacağız ancak eşim 1 yıl sonra emekli olacak ve ben zorunlu çalışma yukumlusuyum. bu süreçte eşim emekli oldukan sonra sigortalı bir işte çalışacak ben bu durumda hemen tayin isteyebiliyor muyum 360 gün hesabı bu durumda da var mı sonuçta emekli olunca sgk ya bağlı zaten

     1. Merhaba
      Belirtiğiniz duruma benzer bir madde şu şekilde bulunmaktadır. Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

 21. Merhabalar,ben 2020 Ocak ayında eş durumu isteyeceğim.Eşim 2018 ocak ayında İstanbul’da bir şirkette işe girdi.2 ay İstanbul’da çalıştı,p süre zarfında sigortası İstanbul’dan yattı.Daha sonra bir proje için şirket eşimi Çanakkale’ye gönderdi.Ama hâlâ aynı şirket için çalışmasına rağmen Çanakkale’de kaldığı 2018 Mart ile 2019 Kasım arasındaki sigortası Çanakkale’den yatırılmış.2019 Aralık’ta tekrar İstanbul’daki şirkete geri döndü ve sigortası bu sefer tekrardan İstanbul’dan yatırıldı.Eş durumu isteyebilmem için eşimin son iki yıl içinde sigortalarının farklı illerden yatırılmış olması önemli mi yoksa son iki yıl içinde 360 gün şartında il önemli değil mi?Eşim 2020 Şubat ayında işten ayrıldı ve şu an daha çalışmıyor.

  1. Merhaba
   Sorduğunuz soruya yanıt 5.madde içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiş bulunmaktadır.
   Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

 22. Merhaba. Ben yeni kadroya geçtim ve şubattaki eş durumundan faydalanmak istiyorum. Eşimin şirketi e ticaret üzerine ve Kocaeli kurulumlu. Sigorta dosyasın da Kocaeli’de. Eşimin babası rahatsız olduğu ve başka bakacak kimsesi olmadığı için su an Adana’da yaşıyor be işlerini Adana’dan yürütüyor. Ben de Adana’ya eş durumu yapmak istiyorum. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlenir? Adana’da şube açmak ya da depo açmak gibi seçenekleri düşündük. Hangisi uygundur? Gelen yazıda bir senelik kesintisiz sigorta isteniyor. Bu Sibirya’sını j kesmeden ertesi gün yeni bir sigorta yapılsa kesilmiş olur mu?

  1. Merhabalar sorunuza cevap alabildiniz mi?Benim eşim son iki yıl içinde 360 gün sigortalı olma şartını sağlıyor ama sigorta günlerinin hepsi aynı ilden mi olmak zorunda? Benim için çok önemli.Cevap verebilirseniz sevinirim.

   1. Merhaba
    Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabınızda olması yeterli olmaktadır.

 23. Eşim emekli oldu ancak aynı iş yerinde devam ediyor ben onun yanina 3 yıl sonra eş tayini isteyebilirmiyim sözleşmeliyim 3 yıl.tayin hakkim yok o yüzden

 24. İyi günler. Ben kayınvalidemin bakıma muhtaç olması sebebi ile İstanbul’ dan Sinop’ un bir köyüne geldim. Aynı şekilde ilçeye tayin istedim. Ancak burada bu mazeretimi kabul etmediler. Kayınvalidemin %75 ağır engelli raporu var. Eşim ve benden başka da bakacak kimse yok. İdare Mahkemesine versem veya kayınvalidemin mahkeme kararı ile vasisi olsam mazeret tayini isteyebilir miyim? Cevaplarınız için teşekkür ederim. Müsait olursanız telefon ile de görüşebiliriz.

 25. merhaba. Kendim MEB de öğretmenim. Nişanlım İş-Kur üzerinden 90 günlük bir eğitim ile özel sektörde bir işe başladı. İş-kurun başlattı sigorta girişi 31.05.2018 ve çıkışı 28.08.2018. iş-kur eğitiminden sonra nişanlımın eğitimini aldığı şirkete 29.08.2018 tarihinde tekrar sigorta girişi yapıldı ve halen burada çalışmakta. Ağustos ayında eş durumundan tayin isteyeceğiz. e devletten barkodlu belge aldığımız bölümde yer alan SGK Hizmet dökümünde EK olarak Belirtilen günler gözükürken, SGK UZUN VADE hizmet dökümünde bu günler yer almamakta. size sorumuz ise şu: e-devlette hizmet dökümüne baktığımız zaman iş-kurun” EK” sigorta türü olarak yatırdığı günler tayin için gerekli olan 360 günlük sürenin hesaplamasında dahil ediliyor mu? ve Ek olarak belirtilen 90 günü (emeklilikte sayılmıyormuş) dahil edilerek başvuru yapabilir miyiz.

 26. Merhaba,
  Eşimin bir yüksek öğretim kurumunda kadrosu bitti, yaklaşık 3-4 ay sonrası için başka bir ilde, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapmaya başlayacak. Zorunlu hizmetim eş durumundan erteleniyordu. Şu durumda yeni çalışmaya başladığı kurumda 360 gün şartı aranır mı? Yoksa Görev yaptığı zamanlar sayılır mı? Yeni çalışmaya başladığı ile eş durumu isteyebilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu