Öğretmenlerin eş durumu atamalarında ssk ve bağkur şartı aranmaktadır. Bu yazımızda bu konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Eş Durumu Tayin Şartları Nelerdir?

MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre öğretmenin eş durumundan dolayı atama isteyebilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Eş durumu özrü

MADDE 37 (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler,  ocak ve ağustos aylarında yapılır.

(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.

(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında  sürekli işçi olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim  şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Şimdi yukarıdaki şartları madde madde değerlendirelim.

Değerlendirme

Madde-2

Eşin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışması durumu. Yani SSK, Bağkur, Emekli sandığı gibi kapsamlarda çalışıyor olması şartı aranır. Bunun için SSK hizmetleri için SGK'dan resmi onaylı hizmet cetveli, bağkur için de hizmet yazısı almanız gerekir. Madde-3/a Eşlerden her ikisi de öğretmense zorunlu görev süresini tamamlayan öğretmen eşinin görev yerine atama talebinde bulunabilir .Adaylık süresinin bitirilmiş olması ya da yer değiştirme yoluyla atandıysa zorunlu görev süresinin tamamlanmış olması gerekir. Madde-3/b  Eşlerden her ikisi de tamamlamaları gereken zorunlu sürelere tamamlamışlarsa eşlerden birisi diğer eşin olduğu yere  atama talebinde bulunabilir. Madde-3/c Eğer her iki eş de zorunlu çalışma bölgelerinde çalışıyorsa bu durumda eşlerden birisi isteyebilir. Madde-3/ç Her ikisi de zorunlu çalışma alanı içinde görev yapıyorsa zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere, Madde -3/d Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere atama talebinde bulunabilir. Madde-4 Eşi emekli olan öğretmenler emeklilik tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde eşinin ikamet ettiği yere atama talebinde bulunabilir.

Madde- 5 Öğretmen Eş Durumu Atamasında Aranan Son İki Yıl İçindeki 360 Gün Şartı

Son iki yıl içindeki 360 gün hesabında 5510/4 üncü maddesinde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir ifadesinden ne anlamak gerekir. Öncelikle bunu anlamak için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan sigortalılar kimlerdir bunu bilmek gerekir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar;
  • 4a kapsamında bir işyerinde çalışanlar (Eski adıyla SSK'lılar)
  • 4b kapsamında bağımsız olarak prim ödeyenler (Eski adıyla bağkurlular). 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar esnaflar, şirket ortakları ve çiftçilikle uğraşanlar, muhtarlar, avukatlar, jokeylerdir.
  • Burada en çok sorulan tarım bağkurlu birisi eş durumu için atama talebinde bulunabilir mi sorusunun cevabını da almış oluyoruz. Yönetmelikte 5510 4b kapsamındaki tüm sigortalılık süreleri belirtildiğine göre tarım bağkurlu eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
  • Buna göre son iki yıla ait 360 gün hesabı yapılırken ssk ve bağkur hizmetleri ile 4/c emekli sandığı hizmetleri birlikte değerlendirilebilir. Tabi bağkurun hizmete dahil edilebilmesi için prim borcu olmaması gerekir.
  • Ek/5 isteğe bağlı tarım ssk kapsamında prim ödeyenler  kanunda bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan tanımlandığından ve hizmetleri 4a yani ssk kapsamında sayıldığından Ek5 kapsamındaki eş için de eş durumu atama talebinde bulunulabilir.
  • İsteğe bağlı sigorta yani bağkur ödeyenler eş durumu atama talebinde bulunamaz. Bu kapsamda ödenen primler son iki yıl içindeki 360 gün hesabında dikkate alınmaz.

Madde-6 Eş durumu Atamasında Askerlik Borçlanması Dikkate alınır mı?

Eğer askerlik yapılan süre son iki yıl içinde ise askerlik borçlanması yapılması halinde bu süre de son iki yıllık hizmet hesabına dahil edilebiliyor. Ancak iki yıldan önce yapıldıysa dahil edilmez.

Madde-7 Eşi İsteğe Bağlı Bağkurlu Olan Eş Durumu Atama Talebinde Bulunabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere eşi isteğe bağlı bağkurlu olanlar eş durumu atama talebinde bulunamaz.

Madde-8 Eşi Geçici Görevle Gönderilenlerin Atama Tabi

Geçici görevlendirme ile İl ya da İlçe'lere gönderilen eş yanına atama talebinde bulunulamaz.

Madde-9 Eşleri Memur Olan Öğretlenlerin Atama Talebi

Bu konunun biraz daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. İlerleyen zamanlarda bu konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır . Bu konu hakkında merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Emekli Sandığı Tescil Sorgulama 5510 4-c

Memur Emekli Maaşı ve İkramiyesi Hesaplama

Memurun Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?

Editör: TE Bilisim