Öğretmenlerin devlet memurluğuna atanması için genel ve özel şartlar

Öğretmenlerin devlet memuru olarak atanabilmeleri için öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde yer alan devlet memuru olabilme genel şartlarını taşımaları gerekmektedir.

657 Sayılı Kanuna göre öğretmenlerin devlet memurluğuna atanabilmesi için taşıması gereken genel şartlar

1-Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;

– Askerlikle ilgisi bulunmamak,

– Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

– Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

öğretmen olabilmek için genel ve özel şartlar 2015 2016

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48 inci maddesinde yer alan şartlardan başka (*):

 1) Talim Terbiye Kurulunun 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı kararıyla değişik 1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Karar˝ ile belirlenen ve branşlar itibariyle hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak.

2) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında görev yapmasına engel olmadığını resmi sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

3) 1/1/2003 tarihinde 40 yaşından gün almamış olmak

 4) Öğretmenlik mesleğinden çırarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak.

 5) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulu’nun 340 sayılı Kararında belirtilen yüksek öğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak.

6) “Ortaöğretim Alan öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans”, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği  ile açılan “Pedagojik Formasyon” ve 33 kredilik ilk öğretim Sınıf öğretmenliği Sertifika  Programlar˝ndan herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak.

7) Askerlik yükümlüsü olup;

  1. a) Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapılacağı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını,

ilgili askerlik şubesi ya da birliklerinden belgelendirmek.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu