2018 yılında kira beyannamesi diğer ismi ile GMSİ beyannamesi 01 Mart 2018 tarihinden itibaren verilecek.  Bu yazımızda 2017 yılında elge edilen kira gelirleri için 2018 yılında kira beyanı ne zaman verilir, beyanname son günü ve taksit ödeme son günü ne zaman konularında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.  Kira beyannamesi (GMSİ) beyannamesi nedir, kimler vermek zorundadır ? Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirlenen mal ev haklardan elde ettiği kira geliri toplamı her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen istisna tutarı üzerinde ise kiraya veren ve gelir elde eden kişinin istisna tutarı üzerindeki kısım için vergi ödemesi gerekmektedir. Vergi ödeyebilmek için de bağlı bulunulan vergi dairesine beyanname vermek zorundadır. İşte verilen bu beyanname kira beyannamesi diğer ismi ile Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamesi olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıda belirtilen mal ve haklardan elde edilen gelirler istisna tutarı üzerinde ise beyanname verilmesi zorunludur.
 • Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
 •  Voli mahalleri ve dalyanlar,
 •  Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
 • Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen,model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları,sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar.
 • Telif hakları,
 • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
 • Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 2017 yılında elde ettiğiniz toplam kira geliriniz belirlenen istisna tutarının üzerinde ise 01 Mart 2018 tarihi ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında GMSİ yani kira beyannamesini vermek zorundasınız. Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2018, birinci ve ikinci taksit ödemesi ne zaman? Beyannameyi verdikten sonra tahakkuk eden kira vergisini iki eşit taksitle ödeyebilirsiniz.
 • 2018 kira gelir vergisi 1. taksit ödeme tarihi için son gün 31 Mart 2018.
 • 2018 kira gelir vergisi 2. taksit ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2018'dir.
Kaç liraya kadar olan kira bedelleri bankaya yatırılmak zorundadır? İşyeri ve konutlar için aylık 500 TL yi aşan kira bedellerinin banka kanalı ile ödenmesi zorunludur. Elden ödeme yapılamaz. Konutlar için kira istisnası ne kadar 2018 2017 yılında konutlarınızdan elde ettiğiniz toplam kira geliri tutarı 4400 TL üzerinde ise kira beyannamesi vermek zorundasınız. 4400 TL nin altında ise kira beyanı vermek zorunda değilsiniz. Eğer konutunuz için elde ettiğiniz kira geliri 4400 TL üzerinde ise bu durumda sadece 4400 TL üzerindeki rakam için beyan verilir. İstisna kısmı vergiye tabi değildir. İstisna kısmının beyan edilecek tutardan düşülmesi sadece konutlardan elde edilen gelirler için geçerlidir. Konut kira geliri yanında zirai ya da ticari bir kazanç da varsa bu durumda istisna bedeli beyan edilecek tutardan düşülemez. İşyerleri için kira istisnası ne kadar 2018 2017 yılında kiraya vermiş olduğunuz işyeriniz için elde ettiğiniz kira geliri toplamı 34000 TL üzerinde ise kira beyannamesi vermek zorundasınızç. Kira beyanı nasıl hesaplanır 2018 Kira beyannamenizi iki yöntemden birisini seçerek verebilirsiniz. Bu yöntemler;
 • Götürü gider yöntemi,
 • Gerçek gider yöntemi..
Götürü gider yönteminde kira vergisi nasıl hesaplanır, örnek Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira bedelinden Gelir İdaresi Tarafından belirlenen istisna bedeli düşülür. Bulunan toplam tutar üzerinden götürü gider hesaplama oranı olan %15 daha düşüş yapılır ve gelir vergisine tabi matrah bulunur. Bulunan bu tutar o yıl için belirlenen vergi dilimlerinde kaçıncı vergi dilimine isabet ediyorsa ona göre ödenecek kira vergisi tutarı belirlenir. Bir örnekle bunu somutlaştıralım. Örneğe geçmeden önce 2018 vergi dilimlerini de paylaşalım. Çünkü hesaplama için bize gerekli olacak.
 • 14.880,00 TL ye kadar olan gelirler için %15,(birinci vergi dilimi)
 • 34.000 TL TL nin 14.800TL’si için 2.220 TL, fazlası için ise %20 oranında,(ikinci vergi dilimi)
 • 120.000,00 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL,  fazlası için ise %27 oranında,(üçüncü vergi dilimi)
 • 120.000,00 TL’den fazlasının 120.000,00 TL’si için 29280,00 TL,  fazlası için ise %35 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. (dördüncü vergi dilimi)
Örnek: Ali BEY 2017 yılında kiraya verdiği konutundan toplam 7300 TL kira geliri elde etmiştir. Ali BEY'in toplam kira geliri 2017 yılı için belirlenen 4400,00 TL istisna tutarı üzerinde olduğundan Ali BEY'in en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar kira beyannamesi vermesi zorunludur. Ali BEY vergiden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden vergi ödeyecektir. Buna göre götürü gider yöntemi hesaplaması seçen Ali BEY'in ödeyeceği kira vergisi şu şekilde hesaplanacaktır.
 • Toplam kira geliri: 7300 TL 
 • İstisna tutarı:4400 TL,
 • Toplam kira gelirinden istisna tutarını düşüyoruz: 7300-4400=2900,00 TL
 • Götürü gider oranı (%15) : 435,00 TL 
 • Gelir vergisi matrahı: 2900-435=2465,00 TL 
Kalan 2465 TL tutar vergi diliminde birinci vergi dilimine isabet ediyor. Birinci vergi diliminde vergi ödeme oranı %15 olduğuna göre Ali BEY'in ödeyeceği kira vergisi 2465* %15= 369,75 TL olacaktır. ***Hakları kiraya verenler götürü gider yöntemini kullanamazlar. Gerçek gider yönteminde kira geliri vergisi nasıl hesaplanır ? Bu yöntemde kiraya verilen gayrimenkul için harcanan giderler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden vergilendirilme yapılır. Gerçek gider yönteminde toplam kira gelirinden düşülebilecek giderler şunlardır;
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 • Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
Gerçek gider yönteminde indirilecek gider hesaplaması için formül şu şekildedir; indirilecek gider= toplam gider X vergiye tabi hasılat / toplam hasılat ***vergiye tabi hasılat toplam kira gelirinden istisna bedelinin düşmüş halidir. Yani vergiye tabi hasılat = toplam kira geliri-istisna tutarı Örnek:  Hasan BEY 2017 yılında kiraya vermiş olduğu konutundan toplam 32000 TL kira geliri elde etmiştir. Hasan BEY konutu için ayrıca toplam 8000 TL de harcama yapmıştır. Gerçek gider yöntemi ile kira beyannamesi verecek Hasan BEY için vergiye tabi matrah hesabı şu şekilde olacaktır;
 • Vergiye tabi hasılat: 32.000-4400= 27600,00 TL
 • İndirilebilecek gider = (8000x27600)/32000=6900,00 TL
Bu durumda ;
 • Toplam kira geliri: 32000
 • İndirilecek gider: 6900
 • İstisna tutarı: 4400
 • Vergiye tabi matrah: 20700 TL olacaktır.
20700 TL ikinci vergi dilimine isabet ettiğinden vergilendirme %20 oranında olacaktır. Ödenecek vergi 20700x%20=4140 TL olacaktır.  Kira beyannamesi nasıl verilir, internetten kira beyannamesi verme Kira beyannamesini vergi dairesine gitmeden hazır beyan sistemi ile kolayca internet üzerinden verebilirsiniz. Kira beyannamesini ilk defa verecekseniz bile vergi dairesine gitmenize gerek kalmadan beyannameyi online olarak kolayca internetten gönderebilir ve tahakkuk eden vergiyi de yine hazır beyan sistemini kullanarak ödeyebilirsiniz.
 • Bu sistemden kazancı sadece kira geliri olanlar beyanname verebilir. Kira geliri yanında ticari, zirai kazancınız varsa bu sistemden beyanname veremezsiniz.
 • Elde ettiğiniz gelir ile ilgili beyanname verip vermemeniz gerektiğini yine sistem üzerinden yapacağınız bir testle öğrenebilirsiniz.
 • ⇒ ⇒Kira beyannamesi vermem gerekiyor mu test et
 • Hazır beyan sisteminde yer alan adres numarası nedir? Adres numarası Türkiye’deki konutlara/işyerlerine ait 10 haneli özel bir numaradır.  Konut ya da işyerinizin adres numarasını bilmiyorsanız "Adres numarası öğrenme" sisteminden kolayca öğrenebilirsiniz. Adres numarası öğrenmek için: ⇒ adres numarası öğrenme
Hazır beyan sistemi ile GMSİ beyannamesi verme
 • Hazır beyan sistemine giriş yapın.
 • Sisteme kimlik bilgileriniz ya da E devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş için lütfen TIKLAYINIZ
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra Beyanname İşlemleri menüsünün altındaki Hazır Beyan kısmına tıklayın.
 • Burayı tıkladıktan sonra sol en üst tarafta Beyanname Doldur menüsünü göreceksiniz.
 • Buradan 2017 beyanname doldur menüsünden giriş yaparak beyannameyi doldurmaya başlayabilirsiniz. Takıldığınız yerleri ya da dolduramadığınız yerleri yorum bölümünden bize sorabilirsiniz. 
 • 2017 kira beyannamesi gönderme butonu 01 Mart 2018 tarihinden itibaren hazır beyan sisteminde aktif olacaktır.
2018 kira beyanname vergisi kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır? Kira beyannamesini gönderdikten sonra birinci taksidi 31 Mart 2018 tarihine kadar ikinci taksidi de 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödemeniz gerekiyor. Tahakkuk eden vergiyi kredi kartınız ile internet vergi dairesi sisteminden kolayca ödeyebilmeniz mümkün. Aşağıdaki aşamaları takip ederek kira vergisini kredi kartı ile kolayca ödeyebilirsiniz.
 • İnternet vergi dairesine kimlik bilgileriniz ya da e devlet şifreniz ile giriş yapın. (Sisteme giriş için tıklayın)
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra Beyanname İşlemleri menüsünün altındaki Hazır Beyan kısmına tıklayın.
 • Burayı tıkladıktan sonra solda Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi kartı ile ödeme menüsünü göreceksiniz. Bu menüyü tıklayın.
 • Bilgi girişinin ardından kredi kartı bilgilerinizi girerek ödemeyi sonlandırabilirsiniz.
Editör: TE Bilisim