5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında eski adıyla SSK kapsamında sigortalı çalıştıracak işverenlerin işyeri bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları ve işyeri tescilini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çoğu işveren işe başlama tarihi itibariyle işyeri bildirgesinin verilip verilemeyeceği konusunda tereddüt yaşamaktadır.

Aynı gün işyeri bildirgesi

5510 Sayılı Kanuna göre İşveren, örneği Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermek zorundadır.

Hükümden de anlaşılacağı üzere işverenler işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı güne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verebilmektedir. En geç işçi çalıştıracağı güne kadar işyeri bildirgesini elden ya da posta yoluyla (taahhütlü ve iadeli taahhütlü postalarda PTT’ye veriliş tarihi, adi postalarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıtlarına geçtiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

İşyeri bildirgesinin geç verilmesinden dolayı uygulanacak idari para cezaları

5510 Sayılı Kanun’nun 11 inci maddesinde belirtilen işyeri bildirgesini , Sosyal Güvenlik Kurumu’nca  belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya 5510 Sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanır.

İşyeri bildirgesini elektronik ortamda gönderebilme imkanı

[caption id="attachment_5721" align="aligncenter" width="500"] işyeri bildirgesi nasıl verilir aynı gün verilir mi[/caption]

İşverenler işyeri bildirgesini elektronik ortamda da gönderebilmektedirler. İşyeri bildirgesini elektronik ortamda gönderen işverenler işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken evrakları da bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine 7 iş günü içerisinde ibraz etmek zorundadırlar.

İşyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken evraklar:

Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, bir ay içinde SGK’ya, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık istenilmez

Yukarıda belirtilen belgelerden hariç olmak üzere:

Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

b)Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,

ç) İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,

belgelerinin de işyeri bildirgesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim