İşverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirim İşlemleri

Bu yazımızda işverenlerin  Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, afet durumunda aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, Primlerin ödenmesi gibi konulara değinmeye çalışacağız.

BİR SİGORTALININ 2016 YILINDA İŞVERENE MALİYETİNİ HESAPLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

-Özel Sektör İşverenleri İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

Özel sektör işverenleri çalıştırdıkları sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermek zorundadırlar. Özel sektör işyerleri için ay başı ayın 1’i, ay sonu ise ayın son günü olarak kabul edilir.

-Resmi Nitelikteki İşyerleri (Kamu İşyerleri) İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi 

Resmi nitelikteki işyerleri ise aylık prim ve hizmet belgelerini takip eden ayın 7’sine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadırlar. Resmi nitelikteki işyerleri için ay başı  ayın 15’i, ay sonu ise takip eden ayın 14’ü olarak kabul edilir.

Özel Sektör İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmelerine Göre Geriye Dönük Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

Bilindiği üzere toplu iş sözleşmelerine istinaden sigortalılara geriye dönük hizmet verilmesi sağlanmaktadır.Bu durumda toplu sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ayın 23’üne kadar ücret farkları ile birlikte ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Resmi Nitelikteki İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmelerine Göre Geriye Dönük Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalılar ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar tarihini takip eden ayın 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Ücretleri Maliye Bakanlığının Vizesine Tabi Olan Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

-Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele ödenen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının tarihini,Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Toplu Sözleşmeye Tabi Çalışan ve İstirahatli Sigortalı İçin Geriye Dönük EkAylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatlı bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi,Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Göreve İade Kararı Verilen Sigortalılar İçin Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmesi

4857 sayılı İş Kanununun 21’inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihi,Takip eden ay/dönemin işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

İdare Mahkemesi Kararına Göre Göreve İadesine Karar Verilen Sigortalılar İçin Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personele ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi, Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Memurlara Ek Ödeme ve Enflasyon Farkı Ödenmesi Halinde Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Hizmet Akdinin Askıda Olduğu Durumlarda Kazandırılan Hizmetler İçin Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dâhil edilecektir.) yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Sigortalılar İçin Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse, bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, bu Tebliğde belirtilen verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,Takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Kamuda Sözleşmeli İşçi Olarak Çalışanlar İçin Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

Kamu kurumlarında Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihini,Takip eden ay/dönemin 7’sine kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Afet Halinde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler bu durumu belgelemeleri kaydıyla, afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlarının ödeme süresi, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince ertelenebilir.
Prim borçlarının ertelenmesine karar verilen işverenlerce afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu