İşverenlere 2017 Yılında Sigorta Prim Desteği ve SGK Primlerinin 9 Ay Ertelenmesi

19.12.2016
814
A+
A-
İşverenlere 2017 Yılında Sigorta Prim Desteği ve SGK Primlerinin 9 Ay Ertelenmesi

Bilindiği üzere 2015 yılından 2016 yılına geçişte asgari ücretteki yaklaşık %30’luk artış işverenlerin maliyetlerini bir hayli arttırmıştı. Hükümet de sigortalı çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her sigortalı için 2016 yılında 100,00 TL tutarında sigorta prim desteği vermişti. Ayrıca 08.12.2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından da işverenlerin 2017 SSK primlerinin 9 ay ertelenmesi müjdesi gelmişti. İşverenlere 2016 yılında verilen sigorta prim desteğinin 2017  yılında da verilmesi ve primlerin 9 ay ertelenmesi ile ilgili Kanun tasarısı hazırlandı. Kısa süre içerisinde TBMM’ye sunulması ve yasalaşmasını beklemekteyiz. Peki işverenlerin 2017 yılında primleri nasıl ertelenecek? 2017 yılında işverenlere Hazinece ne kadar sigorta prim desteği verilecek. İşte detaylar:

2017 Yılında İşverenlere Sigorta Prim Desteği

İşverenlere 2016 yılında verilen sigorta prim desteğinin 2017 yılında da devam etmesi ile ilgili Kanun Tasarısı şu şekilde;

Geçici Madde 71. Bu Kanunun   4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a)      2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen  tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam priim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim ve hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b)      2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2016 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek  günlük kazanç iki kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.

Değerlendirme

Yukarıdaki kanun tasarısında yer alan hükümler değerlendirildiğinde;

 • İşverenler SSK kapsamında çalıştırdıkları sigortalıları için 2017 yılında da sigorta prim desteği alabilecekler. 2016 yılında destek tutarı her sigortalı için günlük 3,33 T.L., aylık ise 100,00 TL idi. 2017 yılında indirim tutarının ne kadar olacağı daha sonra Hazine tarafından belirlenecek. Ama yine en az 100,00 TL olacaktır. Artışın ne kadar olacağı konusunda net bir bilgi yok.
 • Sigorta prim desteğinden faydalanacak işverenlerin son ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının olmaması, son 1 yıl içerisinde kayıt dışı sigortalı çalıştırmadan dolayı idari para cezası uygulanmamış olması, Aylık prim ve hizmet belgesini zamamında göndermiş olması gerekmektedir.
 • Prim borçlarını yapılandıran ya da taksitlendiren işverenler taksitler ile cari primleri zamamında ödemeleri halinde sigorta prim desteğinden faydalanabilecekler.
 • Sigorta prim desteği indirimi otomatik olarak mahsup edilecek. İşverenler bunun için herhangi bir başvuru yapmayacak.

2017 SGK Primlerinin 9 Ay Ertelenmesi Hakkında Kanun

Geçici Madde 72. – Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden , 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstehak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve  Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulanmasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu  Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerinin yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

Değerlendirme

Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere;

 • İşverenlerin 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat SSK primlerinin son ödeme tarihleri 9 ay ertelenecek. Buna göre;
 • 2016 Aralık primlerinin son ödeme tarihi 31 Ekim 2017,
 • 2017 Ocak Primlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2017,
 • 2017 Şubat ayı primlerinin son ödeme tarihi 31 Aralık 2017 tarihine ertelenmiş olacak.
 • İşverenlerin bu aylara ait primleri yukarıda belirtilen son tarihlere kadar ödenmesi halinde zamanında ödenmiş sayılacak. 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat primlerini belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen işverenler de diğer aylar için sigorta prim desteklerinden faydalanabilecek.

2017 Asgari ücret maliyetleri ile ilgili bilgi için TIKLAYINIZ

PRİM ERTELEMESİ NASIL UYGULANACAK? DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 15 YORUM
 1. ilhan aşkın dedi ki:

  lütfen beni yeni yazılarda e posta ile bilgilendirin

  1. Merhaba.Anasayfamızda yer alan bülten üyeliği kısmına üye olur. Yani yazılar gelecektir.

 2. süleyman dedi ki:

  arkadaşlar,
  sgk tahakkuk fişini ele aldığımızda gün sayısı :210 gün prime esas kazanç tutar :18.446,62
  sgk prim ertelemesini bu tahakkuk fişine uygularsak 210 x 60= 12.600 prime esas kazanç tutarı
  18.446,62 tl – 12.600 tl = 5.846,62 tl aradaki prim farkı ne olacak?

  1. Aradaki fark ertelemeden muaf

 3. Erhan Demiröz dedi ki:

  Beyefendi hizmet sektöründeyim ve taahhüt işi yapan temizlik firmam var, hakedişleri kamudan aldığımız için bizim içinde geçerlimi bu durum teşekkürler

  1. Merhaba. Eğer sigorta prim desteğinden faydalanmaktaysanız geçerli.

 4. kerim dedi ki:

  Merhaba, SGK prim erteleme yasalaştı mı dün SGK ile görüştüm bize gelen bir bilgi yok dediler.

  1. Merhaba. Henüz yasalaşmadı.

 5. Eray Erkal dedi ki:

  KHK dün itibariyle yayınlandı 2017 yılı SGK 100 TL indirim uygulaması devam edecekmi ?

  1. Merhaba. Evet 2017 yılında işverenlere 100 tl sigorta prim desteği uygulaması devam edecek.

 6. mahmut dedi ki:

  Merhaba 2016 da çalıştığım iş yerin de tekrar işe başlasam iş yeri devlet prim desteğinden yararlanabiliyor mu

  1. Merhaba. Evet yararlanabilirsiniz tabi.

 7. turan dedi ki:

  Mrb is yerinde hic calisanim yok ilk defa isci calisacak. Iskurdan isci almayi dusunuyorum bende faydalanabilirmiyim bu prim desteginden

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet faydalanabilirsiniz.

 8. turan dedi ki:

  En gec aralik ayinda en az 2 isci calistirmam gerekiyormus malesef faydalanamadim. Hic personel calistirmayip yeni personel alacaklara olmuyo