İhalelere Katılmak Üzere Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Kamudan ihale alan işverenlerden ihaleye katılabilmek için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumundan borcunun olmadığına dair (ihaleye katılmak üzere) borcu yoktur yazısı istenmektedir. Borcu yoktur yazısı alınabilmesi için de işveren prim borcunun belli bir miktarın altında olması ya da hiç olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ihale için borcu yoktur yazısı alınamamaktadır.

SGK İhaleye katılmak üzere işverene borcu yoktur yazısı verirken hangi borçları esas alır?

İşverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri üzerinden İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının Türkiye genelinde araştırması yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Prim Borcu, SGDP, İşsizlik Sigortası Primi, 4-c Kesenek ve Kurum karşılıkları, 4-b prim Borcu, bunların gecikme cezası ve zamları varsa faiz ve diğer ferileri kapsama girmektedir.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borçlarında hangi borçlar dikkate alınır?

-İsteklinin Tüzel Kişi ve Sadece 5510 sayılı Kanununun 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştırması nedeniyle işveren olması halinde: Gerek kendisine ait gerekse devir aldığı işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, donmuş gecikme zammı ile diğer fer’ileri, Kesinleşen asgari işçilik prim borcu, Alt işverenlerin borçları, Ortağı(gerçek kişiliğe haiz isteklilerde ayrıca üst düzey yöneticisi) olduğu şirket borçları,

-İsteklinin hem 4/1-a ve hem de 4/1-c kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişi işveren olması halinde: Yukarıda yer verilen borçlara ek olarak 4/1-c kapsamında çalıştırdığı sigortalıları ile ilgili olan kesenek, Kurum karşılığı borçları,

-İsteklinin gerçek kişi ve çalıştırdığı 4/1-a kapsamındaki sigortalılardan dolayı hem işveren, hem de kendinden dolayı 4/1-b kapsamında sigortalı olması halinde: İsteklilerin 4/1-a kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçları ile 4/1-b kapsamındaki kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim borçları ve bunların fer’ileri kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Belirlenmesinde  hangi borçlar dikkate alınmaz?

ihale borcu yoktur sgk üst alt limitler

-Kapsama Girmeyen Borçlar: Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

4 (a) kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları

-4 (b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

-4 (c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

-İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı, 4/1-b kapsamındaki sigortalılıktan doğan sigorta primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile bunların fer’ileri,

-Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce geçici veya nihai bir karara konu olan borçları,

-Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kanunlar uyarınca ertelemeye tabi tutulan borçlardan, erteleme kapsamına alınan borçları,

-Prim borcuna karşı dava açılması halinde, dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce verilen geçici veya nihai bir karar bulunması halinde, söz konusu borçları,

E-borcu yoktur sisteminden borcu yoktur alınabilmesi için borç alt sınırı ne kadardır?

-E-borcu yoktur aktivasyonuna girmiş tüm işyerlerinin sigorta primi işsizlik sigortası primi bazında yasal ödeme süresi geçmiş 4-a borç aslı toplamının asgari ücretin 1/2 ‘ sine  kadar, gerçek kişi işverenlerin 4/b sigortalılığından dolayı asgari ücretin 1/12 ‘ sine  kadar olan kısmı borç olarak dikkate alınmaz ve kişiler bu şekildeki borcu yoktur yazılarını sistemden alabilmektedir.

İhale borcu yoktur yazısı herhangi bir sosyal güvenlik merkezinden alınabilir mi?

            İhalelere katılmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken borcu yoktur yazısı herhangi bir sosyal güvenlik merkezinden alınabilmektedir. Dolayısıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi/sosyal güvenlik il müdürlüğünden alınması gibi bir zorunluluk yoktur.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu